Pracovní prostor pro komunikaci se studenty v rámci psaní závěrečných prací.

Předmět je zaměřen na ucelený přehled IT problematiky pro veřejný sektor, včetně kritického rozboru a příkladů dobré praxe v současnosti preferovaného konceptu SMART. Kurz je koncipován prakticky a po jeho ukončení budou studenti znát soudobé trendy v IT řešeních používaných veřejným sektorem pro regionální management a budou schopni kriticky diskutovat přínosy a problémy jednotlivých řešení.

Cílem kurzu je vysvětlit roli a fungování podpory podnikání na regionální úrovni na základě systémového, kontextuálního a komparativního přístupu. V průběhu kurzu se studenti seznámí s prvky a vztahy systému regionální podpory podnikání - základními institucemi, strategiemi a koncepcemi, konkrétními formami podpory podnikání a inovací z ústeckého regionu, jiných regionů ČR a zahraničí.

Na konci kurzu budou studenti umět definovat potřebnost nástrojů podpory podnikání, navrhnout nové nástroje, nebo úpravu stávajících, vyhodnotit jejich účinnost.

Předmět seznámí studenty se specifiky marketingu on-line. On-line, neboli internetový marketing, představuje využívání služeb internetu pro realizaci či podporu marketingových aktivit. Zákazníci na všech trzích díky internetu mění své nákupní chování a nákupní proces se výrazně změnil. V současné době je marketing na internetu velmi významnou složkou firemní komunikace a zdaleka ne všichni účastníci trhu umí možnosti tohoto silného nástroje využít.

Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými principy řešení odborných problémů a psaní odborné práce, s metodologickými přístupy ve společenských vědách, se zásadami práce s literaturou a se způsoby prezentace odborné práce. Výsledkem předmětu bude projekt kvalifikační práce studentů.

Přednášky předmětu se věnují metodologii a obecným postupům při psaní odborné práce. Vedoucí cvičení následně cvičí postupy s ohledem na vypsaná odborná témata.

 

The concept is based on orientation on problem solving and practical use. The lectures will be led by experienced and successful business leaders (from innovative and social responsible companies, SME, as well as multinational companies1 operating in the region). Within the subject, student teams will prepare projects with possible application to competitions of business ideas (Social Impact Award, T-Mobile Rozjezdy, Vodafone Nápad roku, etc.). At the end of the semester, students will not only be able to create a business model and business plan, but they can also submit it. This will be part of the evaluation. The projects will be developed during the course, and expert advice will be provided by representatives of the Innovation Centre of the Ústí Region, partner institutions, or companies. As a complementary activity, there might be case studies from the experts from companies.

Kurz poskytne studentům informace o ekonomice energetiky a jejích dopadech na okolí. Student absolvováním kurzu získá mj. znalosti o tržní ekonomice a ekologických problémech, ekonomickém oceňování a životním prostředí, environmentálním účetnictví a přípravě a realizaci projektů.

1. Úvod do problematiky, základní pojmy
2. Vývoj ekonomie využívání a ochrany životního prostředí
3. Vývoj energetiky na území ČR, zdroje jejího financování a rozvoje
4. Projekt a investice
5. Softwarové nástroje pro podporu projektu
6. Efektivnost investic
7. Projektové propočty a prognózování
8. Nástroje politiky životního prostředí
9. Environmentální účetnictví
10. Globalizace a globální problémy energetiky
11. Legislativa a regulace energetiky (vybrané partie)
12. Obnovitelné zdroje

Introduction to SAP principles, its modules and business processes.

1. Module HCM (HR)
2. HCM (HR) Module - business case
3. Module HCM (HR) - business case, second part
4. EAM Module
5. EAM Module - business case
6. EAM (Property) module - business case, second part
7. Module PP (Production Planning and Production)
8. Module PP (Production Planning and Production) - business case
9. Module PP (Production Planning and Production) - business case, second part
10. Module PS (Project Management)
11. Module PS (Project Management) - business case
12. Case studies
13. Reserve

Kurz poskytne studentům informace o ekonomice energetiky a jejích dopadech na okolí. Student absolvováním kurzu získá mj. znalosti o tržní ekonomice a ekologických problémech, ekonomickém oceňování a životním prostředí, environmentálním účetnictví a přípravě a realizaci projektů.

Become acquainted with SAP system principles, its modules and corporate processes.

Requirements on student: Attendance min. 75 %.

Content 1. SAP introduction
2. System structure
3. SD module (sales and distribution)
4. SD module (sales and distribution) - case study
5. SD module (sales and distribution) - case study, part two
6. MM module (materials management)
7. MM module (materials management) - case study
8. MM module (materials management) - case study, part two
9. FI module (financial accounting)
10. FI module (financial accounting) - case study
11. FI module (financial accounting) - case study, part two
12. Practice
13. Practice

The goal of the course is to attract students of various faculties, programmes, as well as Erasmus students. Thanks to the combination of various competences and knowledge, it is possible to create conditions for searching and development of new products and services.

The practically oriented subject allows students to familiar and try creative methods for iproblem solving, for innovation of products and services, for business idea generation and business modelling.

The ambition of the course is to allow students to work on long-term complex assignment from companies and institutions, which require multidisciplinary and unconventional approach.

Among the options are field trips, attendance of hackathons, innovation days, innovation sessions or similar formats.

Students also train team work and English. They can consult their projects with experts.

Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy.
Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.

Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy.
Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.

Volitelný kurz určený pro Erasmus+ studenty a studenty, kteří chtějí absolvovat předmět týkající se mezinárodního obchodu a podnikové sféry v angličtině.

Course for Erasmus+ students.

Cílem kurzu je poskytnout studentům přehled o základních ekonomických termínech a seznámit je se základní ekonomickou problematikou.  

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku.

Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku. 

KPV11 PPV11