Kurz volně navazuje na předměty Mikroekonomie I a Makroekonomie I. Věnuje se aplikacím ekonomických teorií, principů i empirických studií na vybrané (skutečné) ekonomické situace a problémy s cílem jim lépe porozumět, umět je analyzovat i odhadovat důsledky různých intervencí ve smíšené ekonomice. Odkazuje na východiska politické ekonomie a těžiště je na makroekonomické dimenzi s využitím prizmatu veřejné ekonomie/ekonomie veřejného sektoru.
Základní tematickou strukturu tvoří společenské problémy, které rezonují i na regionální, resp. lokální úrovni. Témata tvoří půdorys, na kterém se budou analyzovat vztahy mezi státem, ekonomikou a společností z pohledu liberalismu, keynesiánství, neoklasické a institucionální ekonomie, případně dalších teorií.

Na konci kurzu bude student umět kriticky vyhodnotit vztahy mezi státem, ekonomikou a společností z pohledu různých teorií, analyzovat i odhadovat důsledky různých intervencí ve smíšené ekonomice a změn podmínek prostředí, bude schopen identifikovat vhodné nástroje hospodářské politiky pro různé situace.

The concept is based on orientation on problem solving and practical use. The lectures will be led by experienced and successful business leaders (from innovative and social responsible companies, SME, as well as multinational companies1 operating in the region). Within the subject, student teams will prepare projects with possible application to competitions of business ideas (Social Impact Award, T-Mobile Rozjezdy, Vodafone Nápad roku, etc.). At the end of the semester, students will not only be able to create a business model and business plan, but they can also submit it. This will be part of the evaluation. The projects will be developed during the course, and expert advice will be provided by representatives of the Innovation Centre of the Ústí Region, partner institutions, or companies. As a complementary activity, there might be case studies from the experts from companies.

Kurz poskytne studentům informace o ekonomice energetiky a jejích dopadech na okolí. Student absolvováním kurzu získá mj. znalosti o tržní ekonomice a ekologických problémech, ekonomickém oceňování a životním prostředí, environmentálním účetnictví a přípravě a realizaci projektů.

Kurz poskytne studentům informace o ekonomice energetiky a jejích dopadech na okolí. Student absolvováním kurzu získá mj. znalosti o tržní ekonomice a ekologických problémech, ekonomickém oceňování a životním prostředí, environmentálním účetnictví a přípravě a realizaci projektů.

1. Úvod do problematiky, základní pojmy
2. Vývoj ekonomie využívání a ochrany životního prostředí
3. Vývoj energetiky na území ČR, zdroje jejího financování a rozvoje
4. Projekt a investice
5. Softwarové nástroje pro podporu projektu
6. Efektivnost investic
7. Projektové propočty a prognózování
8. Nástroje politiky životního prostředí
9. Environmentální účetnictví
10. Globalizace a globální problémy energetiky
11. Legislativa a regulace energetiky (vybrané partie)
12. Obnovitelné zdroje

The goal of the course is to attract students of various faculties, programmes, as well as Erasmus students. Thanks to the combination of various competences and knowledge, it is possible to create conditions for searching and development of new products and services.

The practically oriented subject allows students to familiar and try creative methods for iproblem solving, for innovation of products and services, for business idea generation and business modelling.

The ambition of the course is to allow students to work on long-term complex assignment from companies and institutions, which require multidisciplinary and unconventional approach.

Among the options are field trips, attendance of hackathons, innovation days, innovation sessions or similar formats.

Students also train team work and English. They can consult their projects with experts.

  • Kurz navazuje na předměty Ekonomie I a Ekonomie II (FF), resp. MIE I a MAE I (FSE).
  • Cílem kursu je systematicky představit hospodářskou politiku, hlavní aktéry a nástroje, objasnit motivy a způsoby provádění hlavních hospodářských politik a seznámit jej s hlavním diskursem v současné hospodářské politice na národní i nadnárodní úrovni.
  • Důraz je kladen na rozvoj schopnosti analyzovat a kriticky vyhodnotit hlavní hospodářsko-politické problémy.

Become acquainted with SAP system principles, its modules and corporate processes.

Requirements on student: Attendance min. 75 %.

Content 1. SAP introduction
2. System structure
3. SD module (sales and distribution)
4. SD module (sales and distribution) - case study
5. SD module (sales and distribution) - case study, part two
6. MM module (materials management)
7. MM module (materials management) - case study
8. MM module (materials management) - case study, part two
9. FI module (financial accounting)
10. FI module (financial accounting) - case study
11. FI module (financial accounting) - case study, part two
12. Practice
13. Practice

Předmět je zaměřen na ucelený přehled IT problematiky pro veřejný sektor, včetně kritického rozboru a příkladů dobré praxe v současnosti preferovaného konceptu SMART. Kurz je koncipován prakticky a po jeho ukončení budou studenti znát soudobé trendy v IT řešeních používaných veřejným sektorem pro regionální management a budou schopni kriticky diskutovat přínosy a problémy jednotlivých řešení.

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku.

Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku. 

KPV11 PPV11

Kurz určený pro Erasmus+ studenty a studenty, kteří chtějí absolvovat předmět týkající se mezinárodního obchodu a podnikové sféry v angličtině.

Course for Erasmus+ students.

Předmět seznámí studenty se specifiky marketingu on-line. On-line, neboli internetový marketing, představuje využívání služeb internetu pro realizaci či podporu marketingových aktivit. Zákazníci na všech trzích díky internetu mění své nákupní chování a nákupní proces se výrazně změnil. V současné době je marketing na internetu velmi významnou složkou firemní komunikace a zdaleka ne všichni účastníci trhu umí možnosti tohoto silného nástroje využít.

Cílem kurzu je vysvětlit roli a fungování podpory podnikání na regionální úrovni na základě systémového, kontextuálního a komparativního přístupu. V průběhu kurzu se studenti seznámí s prvky a vztahy systému regionální podpory podnikání - základními institucemi, strategiemi a koncepcemi, konkrétními formami podpory podnikání a inovací z ústeckého regionu, jiných regionů ČR a zahraničí.

Na konci kurzu budou studenti umět definovat potřebnost nástrojů podpory podnikání, navrhnout nové nástroje, nebo úpravu stávajících, vyhodnotit jejich účinnost.

Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy.
Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.