Kurz volně navazuje na předměty Mikroekonomie I a Makroekonomie I. Věnuje se aplikacím ekonomických teorií, principů i empirických studií na vybrané (skutečné) ekonomické situace a problémy s cílem jim lépe porozumět, umět je analyzovat i odhadovat důsledky různých intervencí ve smíšené ekonomice. Odkazuje na východiska politické ekonomie a těžiště je na makroekonomické dimenzi s využitím prizmatu veřejné ekonomie/ekonomie veřejného sektoru. Základní tematickou strukturu tvoří společenské problémy, které rezonují i na regionální, resp. lokální úrovni. Témata tvoří půdorys, na kterém se budou analyzovat vztahy mezi státem, ekonomikou a společností z pohledu liberalismu, keynesiánství, neoklasické a institucionální ekonomie, případně dalších teorií. Na konci kurzu bude student umět kriticky vyhodnotit vztahy mezi státem, ekonomikou a společností z pohledu různých teorií, analyzovat i odhadovat důsledky různých intervencí ve smíšené ekonomice a změn podmínek prostředí, bude schopen identifikovat vhodné nástroje hospodářské politiky pro různé situace.
Kurz ve své první části seznamuje posluchače s komplexním pojetím managementu a jeho okolím, s podstatou manažerského řízení, rozhodování, organizace a kontroly. Druhá část kurzu je věnována vybraným otázkám personálního managementu - řízení lidských zdrojů v rámci podniku. Je veden v anglickém jazyce za podpory zahraniční literatury.
Cílem předmětu je představení současných konceptů digitalizace v soukromém a veřejném sektoru. Jejich vzájemnou interakci, integraci, jednotlivá rozhraní i problematické oblasti.

The aim of the course is to understand basic principles and development trends of functioning of the European Union, including the issues related to the Czech Republic after the EU entry. The course follows lectures on economic theory, world economy, economic policy and economic history. Situating in the 6th semester allows students to understand the issues of the EU in broader context (micro-, macroeconomic and regional context). After completing the course students will be able to understand historical context and social, economic and political importance of the European integration, will have a knowledge about institutional structure of the EU and position of particular agencies, will understand the governance and decision making mechanism; will be able to analyse the main EU policies and their relation to member states.

Předmět seznamuje s marketingovou koncepcí, podstatou a moderním pojetím marketingu. Cílem je zdůraznit jeho interdisciplinární charakteristiku a význam marketingového pojetí řízení podniku.

Předmět je zaměřen na ucelený přehled IT problematiky pro veřejný sektor, včetně kritického rozboru a příkladů dobré praxe v současnosti preferovaného konceptu SMART. Kurz je koncipován prakticky a po jeho ukončení budou studenti znát soudobé trendy v IT řešeních používaných veřejným sektorem pro regionální management a budou schopni kriticky diskutovat přínosy a problémy jednotlivých řešení.

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní makroekonomie. Předmět seznamuje studenty se základními makroekonomickými agregáty a modely, které vysvětlují jejich vztahy v krátkém i dlouhém období.

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní makroekonomie. Předmět seznamuje studenty se základními makroekonomickými agregáty a modely, které vysvětlují jejich vztahy v krátkém i dlouhém období.

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní makroekonomie. Předmět seznamuje studenty se základními makroekonomickými agregáty a modely, které vysvětlují jejich vztahy v krátkém i dlouhém období.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování a prezentace odborné práce. Studenti se naučí aplikovat základní formální principy zpracování odborných textů a seznámí se s hlavními metodami výzkumu v oblasti společenských věd. Po absolvování předmětu budou studenti chápat důležitost odborných a vědeckých publikací, ovládat formální i obsahová pravidla zpracování odborného textu a budou znát základní metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Budou umět prezentovat svoji práci.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami zpracování a prezentace odborné práce. Studenti se naučí aplikovat základní formální principy zpracování odborných textů a seznámí se s hlavními metodami výzkumu v oblasti společenských věd. Po absolvování předmětu budou studenti chápat důležitost odborných a vědeckých publikací, ovládat formální i obsahová pravidla zpracování odborného textu a bu-dou znát základní metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Budou umět prezentovat svoji práci.
Odborné praxe pro studenty jsou organizovány zpravidla ve spolupráci s firmami, (případně dalšími aplikační partnery v souladu se studijním programem) a to zejména z Ústeckého kraje. Ty zajišťují jejich náplň a po úspěšném zakončení vydají účastníkům osvědčení. FSE zajišťuje koordinaci a odbornou úroveň výstupů. Cílem je: a) podpořit prakticky orientované vzdělávání fakulty, tj. prohlubování znalosti a rozvoj praktických dovedností, a to zejména ve firemním prostředí, b) podpořit rozvoj dlouhodobé spolupráce s aplikačním sektorem, prioritně s firmami z Ústeckého kraje, ale i zajímavými, ambiciózními a inovativními firmami, které v regionu zatím nepůsobí. Na konci odborné praxe bude student umět aplikovat znalosti získané během studia a získá praktické dovednosti. Osvojí si schopnost prezentovat a předávat odborné informace v pracovním prostředí a bude mít širší porozumění o firemních strukturách, procesech, řízení a strategii, jejich vzájemných vazbách, způsobu přípravy a jejich implementace. Předpokládá se, že studenti stráví minimálně 40 hodin v partnerských organizacích.
Odborné praxe pro studenty jsou organizovány zpravidla ve spolupráci s firmami, (případně dalšími aplikační partnery v souladu se studijním programem) a to zejména z Ústeckého kraje. Ty zajišťují jejich náplň a po úspěšném zakončení vydají účastníkům osvědčení. FSE zajišťuje koordinaci a odbornou úroveň výstupů. Cílem je: a) podpořit prakticky orientované vzdělávání fakulty, tj. prohlubování znalosti a rozvoj praktických dovedností, a to zejména ve firemním prostředí, b) podpořit rozvoj dlouhodobé spolupráce s aplikačním sektorem, prioritně s firmami z Ústeckého kraje, ale i zajímavými, ambiciózními a inovativními firmami, které v regionu zatím nepůsobí. Na konci odborné praxe bude student umět aplikovat znalosti získané během studia a získá praktické dovednosti. Osvojí si schopnost prezentovat a předávat odborné informace v pracovním prostředí a bude mít širší porozumění o firemních strukturách, procesech, řízení a strategii, jejich vzájemných vazbách, způsobu přípravy a jejich implementace. Předpokládá se, že studenti stráví minimálně 40 hodin v partnerských organizacích.
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o možnostech využití metod analýzy sociálních sítí v podnikové praxi, dostupných nástrojích a praktickém přínosu pro zlepšení fungování společnosti, vazby se zákazníky, prodeje výrobků a služeb.
V rámci kurzu se studenti seznámí s teoretickým kontextem i reálnými procesy a problémy poskytování veřejných statků a služeb. Důraz bude kladen na schopnost aplikovat teoretické poznatky na řešení praktických problémů s poskytováním veřejných služeb ve městech a obcích ČR.
V rámci kurzu se studenti seznámí s teoretickým kontextem i reálnými procesy a problémy poskytování veřejných statků a služeb. Důraz bude kladen na schopnost aplikovat teoretické poznatky na řešení praktických problémů s poskytováním veřejných služeb ve městech a obcích ČR.