Seznámení s principy systému SAP, jeho moduly a podnikovými procesy.
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o možnostech využití metod analýzy sociálních sítí v podnikové praxi, dostupných nástrojích a praktickém přínosu pro zlepšení fungování společnosti, vazby se zákazníky, prodeje výrobků a služeb.
Cílem předmětu je představení současných konceptů digitalizace v soukromém a veřejném sektoru. Jejich vzájemnou interakci, integraci, jednotlivá rozhraní i problematické oblasti.
Předmět je zaměřen na ucelený přehled IT problematiky pro veřejný sektor, včetně kritického rozboru a příkladů dobré praxe v současnosti preferovaného konceptu SMART. Kurz je koncipován prakticky a po jeho ukončení budou studenti znát soudobé trendy v IT řešeních používaných veřejným sektorem pro regionální management a budou schopni kriticky diskutovat přínosy a problémy jednotlivých řešení.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami zpracování a prezentace odborné práce. Studenti se naučí aplikovat základní formální principy zpracování odborných textů a seznámí se s hlavními metodami výzkumu v oblasti společenských věd. Po absolvování předmětu budou studenti chápat důležitost odborných a vědeckých publikací, ovládat formální i obsahová pravidla zpracování odborného textu a bu-dou znát základní metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Budou umět prezentovat svoji práci.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování a prezentace odborné práce. Studenti se naučí aplikovat základní formální principy zpracování odborných textů a seznámí se s hlavními metodami výzkumu v oblasti společenských věd. Po absolvování předmětu budou studenti chápat důležitost odborných a vědeckých publikací, ovládat formální i obsahová pravidla zpracování odborného textu a budou znát základní metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Budou umět prezentovat svoji práci.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní makroekonomie. Předmět seznamuje studenty se základními makroekonomickými agregáty a modely, které vysvětlují jejich vztahy v krátkém i dlouhém období.

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní makroekonomie. Předmět seznamuje studenty se základními makroekonomickými agregáty a modely, které vysvětlují jejich vztahy v krátkém i dlouhém období.

Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými principy řešení odborných problémů a psaní odborné práce, s metodologickými přístupy ve společenských vědách, se zásadami práce s literaturou a se způsoby prezenta-ce odborné práce. Výsledkem předmětu bude projekt kvalifikační práce studentů. Přednášky předmětu se věnují metodologii a obecným postupům při psaní odborné práce. Vedoucí cvičení následně cvičí postupy s ohledem na vypsaná odborná témata
Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými principy řešení odborných problémů a psaní odborné práce, s metodologickými přístupy ve společenských vědách, se zásadami práce s literaturou a se způsoby prezenta-ce odborné práce. Výsledkem předmětu bude projekt kvalifikační práce studentů. Přednášky předmětu se věnují metodologii a obecným postupům při psaní odborné práce. Vedoucí cvičení následně cvičí postupy s ohledem na vypsaná odborná témata
Předmět seznamuje s marketingovou koncepcí, podstatou a moderním pojetím marketingu. Cílem je zdůraznit jeho interdisciplinární charakteristiku a význam marketingového pojetí řízení podniku.