Cílem předmětu Marketing a výzkum trhu je zaměřit se na osvojení si základních pojmů a kategorií marketingu, významu marketingu a marketingového plánovaní, analýzy marketingového prostředí, základní principy marketingu a interakci marketingového informačního systému a marketingového výzkumu.

Kurz pro studenty Alfonso/Fanta. 

Materiály doplňující přednášky doc. Kovářové a její kurz Moodle.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni zpracovat vlastní sebeanalýzu, formulovat a prezentovat svůj vlastní názor, charakterizovat chování manažera, vyhodnotit svůj time management, hledat úspory času a znát techniky zvládání stresu. Dále poznají a budou schopni identifikovat své role v týmu a využívat je při přípravě a realizaci projektů, např. zorganizovat, vést, analyzovat a vyhodnotit závěry různých druhů porad, připravit a realizovat výběrová řízení na určitou pracovní pozici včetně příslušné dokumentace. V rámci vlastní prezentace projektů absolventi kurzu využijí různých technik sebereprezentace. Absolventi budou umět formálně upravit obchodní dopis, stylizovat různé druhy obchodních a osobních dopisů a další podnikovou korespondenci. Na základě transakční analýzy a technik naslouchání budou studenti schopni usměrňovat způsob ústní komunikace s využitím prvků nonverbální komunikace a fokusu. Výstupy dílčích projektů budou součástí osobní složky (dokumentace) studenta.

Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.

1. Kvalifikace a kompetence manažera. Předpoklady pro manažerskou práci, předpoklady pro jednotlivé úrovně managementu, kompetence a její zvyšování.
2. Společenské chování manažerů. Pravidla vystupování a chování v různých společenských prostředích.
3. Efektivní vedení porady. Příprava, realizace, vyhodnocení chyb, náměty na zlepšení.
4. Time management. Techniky plánování pracovního času, úspory pracovního času, pravidla obrany svého času.
5. Sebeprezentace. Techniky sebeprezentace. Prezentace před malou a velkou skupinou.
6. Techniky vedení lidí. Nástroje leadershipu, postup delegování, pravidla zpětné vazby, struktura koučinku.
7. Rozhodovací techniky. Brainstorming, myšlenková mapa, kroky řešení problémů, rozhodovací strom.
8. Organizační techniky. Přenášení cílů, kroky efektivní změny, proces plánování.
9. Komunikační techniky. Analýza projevu, aktivní naslouchání, nekonfliktní diskuse, řečnické techniky.
10. Hodnocení lidí. Zásady hodnotícího pohovoru.
11. Týmová práce. Význam a pojetí. Role jednotlivých členů týmu, autonomní týmy.
12. Řízení v krizi. Preventivní krizová porada, principy krizového vedení.
13. Mentoring. Pravidla a praktické ukázky mentoringu.

Cílem předmětu Marketing a výzkum trhu je zaměřit se na osvojení si základních pojmů a kategorií marketingu, významu marketingu a marketingového plánovaní, analýzy marketingového prostředí, základní principy marketingu a interakci marketingového informačního systému a marketingového výzkumu. 

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování a prezentace odborné práce. Studenti se naučí aplikovat základní formální principy zpracování odborných textů a seznámí se s hlavními metodami výzkumu v oblasti společenských věd.
Po absolvování předmětu budou studenti chápat důležitost odborných a vědeckých publikací, ovládat formální i obsahová pravidla zpracování odborného textu a budou znát základní metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Budou umět prezentovat svoji práci.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování a prezentace odborné práce. Studenti se naučí aplikovat základní formální principy zpracování odborných textů a seznámí se s hlavními metodami výzkumu v oblasti společenských věd.
Po absolvování předmětu budou studenti chápat důležitost odborných a vědeckých publikací, ovládat formální i obsahová pravidla zpracování odborného textu a budou znát základní metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Budou umět prezentovat svoji práci.

Materiály pro cvičení ve čtvrtek z Podnikové ekonomiky.

Obsahuje doplňující informace a materiály ke cvičení z Podnikové ekonomiky každou středu od 12h.

Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu a řešení procesů a problémů firmy, obce či subjektu státní správy ve vztahu k prostředí, kvalitě a bezpečnosti práce a života. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu.

Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu a řešení procesů a problémů firmy, obce či subjektu státní správy ve vztahu k prostředí, kvalitě a bezpečnosti práce a života. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu.

Cvičení ke kurzu Semestrální projekt 

KONTAKT S VYUČUJÍCÍM A ROZVRH

Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, PhD. 

  • Kontakt: hana.bruhova@ujep.cz
  • Cvičení - každá sudá středa 15,00 - 16,30 hod. 

  • Odkaz na online místnost : http://blue.ujep.cz/b/han-hc4-rm8-joo 

The goal of the practically oriented subject is to introduce students to creative methods for business idea generation and business modelling. Students can either create and fine tune their own business idea, or simulate its generation and presentation in front of investors (pitch deck). Students also train team work and English. They can consult their projects with experts. The course is suitable also for students from other faculties and Erasmus students.