Cílem předmětu je seznámit studenty s technikami pro modelování chování jednotlivých ekonomických subjektů (domácností a firem) na mikroekonomických trzích. Záměrem je poskytnout studentům širokou škálu témat aplikované mikroekonomie s ohledem na souhru mezi ekonomickými modely, daty a metodami

Digitální marketing, představuje využívání služeb internetu pro realizaci či podporu marketingových aktivit. Zákazníci na všech trzích díky internetu mění své nákupní chování a nákupní proces se výrazně změnil. V současné době je marketing na internetu velmi významnou složkou firemní komunikace. Kurz provede studenty základními principy digitálního marketingu tak, aby se absolventi kurzu dokázali v online prostředí lépe rozhodovat. Důraz je v kurzu kladen na zákazníka, na komplexní marketingovou komunikaci, na obsah a na prostředí sociálních sítí. Kurz je z velké části založen na praktických ukázkách profesionálů z praxe, neboť se jedná o velmi živý a proměňující se obor. Jejich zkušenosti a vhled do problematiky napomohou k tomu, aby si účastníci kurzu lépe osvojili nabité znalosti. Po absolvování kurzu se student dokáže zorientovat v prostředí digitálního marketingu a měl by dokázat samostatně navrhnout jednoduchou marketingovou kampaň.

Cílem předmětu je seznámit posluchače se možnostmi aplikace ekonomického přístupu v analýze společnosti a jejímu ovlivňování prostřednictvím hospodářské politiky. Kromě standardního přehledu hospodářskopolitických nástrojů je pozornost je zaměřena zejména na rozšíření tradiční ekonomie v podobě nové institucionální ekonomie a teorie veřejné volby.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se možnostmi aplikace ekonomického přístupu v analýze společnosti a jejímu ovlivňování prostřednictvím hospodářské politiky. Kromě standardního přehledu hospodářskopolitických nástrojů je pozornost je zaměřena zejména na rozšíření tradiční ekonomie v podobě nové institucionální ekonomie a teorie veřejné volby.
Tento kurz je zaměřen na získání základní představy o tom, co jsou sdílení znalostí a znalostní organizace. Cílem je mimo jiné vést studenty ke sdílení znalostí, naučit je zavádět nástroje řízení znalostí ve firmách, vést znalostní pracovníky a používat nástroje pro hodnocení intelektuálního kapitálu. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni sdílet znalosti a pracovat se znalostmi ve firmách. Dále se naučí, jak implementovat nástroje řízení znalostí ve firmách, koordinovat úkoly zaměstnanců v oblasti řízení znalostí. Především v době rozvrhované výuky podle STAG mohou studenti (po předchozí e-mailové domluvě na l.mesicek@ujep.cz i mimo ní) využít konzultaci, interaktivní výklad atd. pomocí Skype, Google Meet atd. podle situace, dostupné konektivity a potřebné funkcionality. Studenti se hlásí alespoň 24 hodin před začátkem výuky.
Cílem tohoto kurzu je prozkoumat uplatnění managementu v oblasti životního prostředí s ohledem na stát, obce, firmy a domácnosti. Aplikovat obecné postupy managementu v těchto oblastech, představit používané přístupy, které řeší klíčové problémy v oblasti životního prostředí. Teoretické poznatky budou aplikovány a šířeji představovány na případových studiích z praxe. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu.
Cílem tohoto kurzu je prozkoumat uplatnění managementu v oblasti životního prostředí s ohledem na stát, obce, firmy a domácnosti. Aplikovat obecné postupy managementu v těchto oblastech, představit používané přístupy, které řeší klíčové problémy v oblasti životního prostředí. Teoretické poznatky budou aplikovány a šířeji představovány na případových studiích z praxe. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu.
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni zpracovat vlastní sebeanalýzu, formulovat a prezentovat svůj vlastní názor, charakterizovat chování manažera, vyhodnotit svůj time management, hledat úspory času a znát techniky zvládání stresu. Dále poznají a budou schopni identifikovat své role v týmu a využívat je při přípravě a realizaci projektů, např. zorganizovat, vést, analyzovat a vyhodnotit závěry různých druhů porad, připravit a realizovat výběrová řízení na určitou pracovní pozici včetně příslušné dokumentace. V rámci vlastní prezentace projektů absolventi předmětu využijí různých technik sebereprezentace. Absolventi budou umět formálně upravit obchodní dopis, stylizovat různé druhy obchodních a osobních dopisů a další podnikovou korespondenci. Na základě transakční analýzy a technik naslouchání budou studenti schopni usměrňovat způsob ústní komunikace s využitím prvků nonverbální komunikace a fokusu. Výstupy dílčích projektů budou součástí osobní složky (dokumentace) studenta
Cílem předmětu je seznámení studentů s principy Manažerských informačních systémů a dalších kategorií informačních systémů v podniku
Cílem předmětu je seznámení studentů s principy Manažerských informačních systémů a dalších kategorií informačních systémů v podniku
Cílem předmětu je seznámení studentů s principy Manažerských informačních systémů a dalších kategorií informačních systémů v podniku
Cílem předmětu je seznámení studentů s principy Manažerských informačních systémů a dalších kategorií informačních systémů v podniku

Předmět Marketing a výzkum trhu je zaměřený na osvojení základních pojmů a kategorií marketingu, významu marketingu a marketingového plánování, analýzy marketingového prostředí, základních principů marketingu a interakce marketingového informačního systému a marketingového výzkumu.

Předmět Marketing a výzkum trhu je zaměřený na osvojení základních pojmů a kategorií marketingu, vý-znamu marketingu a marketingového plánování, analýzy marketingového prostředí, základních principů marketingu a interakce marketingového informačního systému a marketingového výzkumu.

Cílem kurzu je rozšířit poznatky studentů z oblasti marketingu a seznámit je se specifickými přístupy uplatňovanými v oblasti marketingu služeb. Studenti budou seznámeni nejen se základními charakteristickými vlastnostmi služeb, ale také s jejich důsledky na marketingové řízení organizací v oblasti služeb. Zvláštní pozornost bude věnována jednotlivým nástrojům marketingového mixu v oblasti marketingu služeb.

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky soudobé moderní mikroekonomie. Kurz seznamuje studenty s metodologií ekonomie, základními charakteristikami trhu, formami konkurence (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), důchody jednotlivých výrobních faktorů, problematikou externalit apod. Kurz je veden v rozsahu klasické učebnice Ekonomie od Samuelsona a Nordhause (část Mikroekonomie). Po ukončení kurzu absolvent bude: seznámen se základními východisky, terminologii a zákonitostmi soudobé ekonomické teorie, bude rozumět fungování ekonomického koloběhu, cenového a tržního mechanismu a úloze jednotlivých subjektů v něm a dále bude umět aplikovat principy efektivnosti a ekonomického chování v podmínkách omezených zdrojů.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní mikroekonomie. Předmět seznamuje studenty s metodologií ekonomie, modelem rozhodování spotřebitele a výrobce, základ-ními modely trhu (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), s trhy výrobních faktorů, problemati-kou externalit a veřejných statků.

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní mikroekonomie. Předmět seznamuje studenty s metodologií ekonomie, modelem rozhodování spotřebitele a výrobce, základ-ními modely trhu (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), s trhy výrobních faktorů, problemati-kou externalit a veřejných statků.

Cílem kurzu je vysvětlit roli a fungování podpory podnikání na regionální úrovni na základě systémového, kontextuálního a komparativního přístupu. V průběhu kurzu se studenti seznámí s prvky a vztahy systému regionální podpory podnikání - základními institucemi, strategiemi a koncepcemi, konkrétními formami podpory podnikání a inovací z ústeckého regionu, jiných regionů ČR a zahraničí.
Předmět je zaměřen na interdisciplinární chápání podstaty zakládání podniků, života a zániku podniku, základních činností s fungováním podniků. Výuka cvičení bude probíhat vypracováním praktických příkladů tvorby majetkové a kapitálové výstavby podniku. Hodnocení efektivnosti podniku a jeho financování bude posuzováno v součinnosti s podnikovými procesy. Diskutován bude význam inovačních procesů pro konkurenceschopnost podniku. Individuální i týmová práce studentů vyústí v přípravu a prezentaci projektů se zaměřením na praktické aktivity a řešení praktických příkladů podnikatelských subjektů v oblasti nákupu, výroby, určení výrobní kapacity, odbytu a stanovení kalkulace nákladů na produkt/službu podniku.