Předmět je netechnickou průpravou v ekonomických disciplínách. Seznamuje studenty s principy ekonomického způsobu myšlení a představuje základní poznatky ekonomické teorie o lidském jednání a jeho důsledcích pro fungování společnosti; využívá při tom příkladů z hospodářských dějin a z dějin hospodářské politiky.
Předmět je netechnickou průpravou v ekonomických disciplínách. Seznamuje studenty s principy ekonomického způsobu myšlení a představuje základní poznatky ekonomické teorie o lidském jednání a jeho důsledcích pro fungování společnosti; využívá při tom příkladů z hospodářských dějin a z dějin hospodářské politiky.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní mikroekonomie. Předmět seznamuje studenty s metodologií ekonomie, modelem rozhodování spotřebitele a výrobce, základ-ními modely trhu (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), s trhy výrobních faktorů, problemati-kou externalit a veřejných statků.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky soudobé moderní mikroekonomie. Kurz seznamuje studenty s metodologií ekonomie, základními charakteristikami trhu, formami konkurence (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), důchody jednotlivých výrobních faktorů, problematikou externalit apod. Kurz je veden v rozsahu klasické učebnice Ekonomie od Samuelsona a Nordhause (část Mikroekonomie). Po ukončení kurzu absolvent bude: seznámen se základními východisky, terminologii a zákonitostmi soudobé ekonomické teorie, bude rozumět fungování ekonomického koloběhu, cenového a tržního mechanismu a úloze jednotlivých subjektů v něm a dále bude umět aplikovat principy efektivnosti a ekonomického chování v podmínkách omezených zdrojů.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se možnostmi aplikace ekonomického přístupu v analýze společnosti a jejímu ovlivňování prostřednictvím hospodářské politiky. Kromě standardního přehledu hospodářskopolitických nástrojů je pozornost je zaměřena zejména na rozšíření tradiční ekonomie v podobě nové institucionální ekonomie a teorie veřejné volby.

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní mikroekonomie. Předmět seznamuje studenty s metodologií ekonomie, modelem rozhodování spotřebitele a výrobce, základ-ními modely trhu (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), s trhy výrobních faktorů, problemati-kou externalit a veřejných statků.

Cílem kurzu je stimulovat u studentů kritické myšlení v oblasti globalizace, zejména ohledně změn ve světovém obchodu, pohybu kapitálu a role institucí jako je EU, Spojené národy, Světová obchodní organizace a Mezinárodní měnový fond. Studenti budou vedeni k vypracování případových studií se zaměřením na hospodářský růst, společenský rozvoj a implementaci hospodářských politik a zároveň anlyzovat kritické body v těchto procesech. Budou schopni analyzovat možné scénáře hospodářské politiky se zvláštním ohledem na EU.
Cílem tohoto kurzu je prozkoumat uplatnění managementu v oblasti životního prostředí s ohledem na stát, obce, firmy a domácnosti. Aplikovat obecné postupy managementu v těchto oblastech, představit používané přístupy, které řeší klíčové problémy v oblasti životního prostředí. Teoretické poznatky budou aplikovány a šířeji představovány na případových studiích z praxe. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu.
Cílem tohoto kurzu je prozkoumat uplatnění managementu v oblasti životního prostředí s ohledem na stát, obce, firmy a domácnosti. Aplikovat obecné postupy managementu v těchto oblastech, představit používané přístupy, které řeší klíčové problémy v oblasti životního prostředí. Teoretické poznatky budou aplikovány a šířeji představovány na případových studiích z praxe. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu.

Předmět Marketing a výzkum trhu je zaměřený na osvojení základních pojmů a kategorií marketingu, vý-znamu marketingu a marketingového plánování, analýzy marketingového prostředí, základních principů marketingu a interakce marketingového informačního systému a marketingového výzkumu.

Úvod do chování a rozhodování nabízí přehled základních konceptů experimentální a behaviorální ekonomie, zasazených do kontextu populárně-vědeckých fenoménů, jako jsou počátek vesmíru a času, formace sluneční soustavy, vznik života, evoluce člověka nebo fungování mozku. Tato kombinace nejen umožňuje lepší pochopení diskutovaných témat, ale také zdůrazňuje metodologickou propojenost experimentální ekonomie s přírodovědnými disciplínami.