Cílem předmětu je seznámit studenty s technikami pro modelování chování jednotlivých ekonomických subjektů (domácností a firem) na mikroekonomických trzích. Záměrem je poskytnout studentům širokou škálu témat aplikované mikroekonomie s ohledem na souhru mezi ekonomickými modely, daty a metodami
Cílem tohoto kurzu je prozkoumat uplatnění managementu v oblasti životního prostředí s ohledem na stát, obce, firmy a domácnosti. Aplikovat obecné postupy managementu v těchto oblastech, představit používané přístupy, které řeší klíčové problémy v oblasti životního prostředí. Teoretické poznatky budou aplikovány a šířeji představovány na případových studiích z praxe. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu.
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni zpracovat vlastní sebeanalýzu, formulovat a prezentovat svůj vlastní názor, charakterizovat chování manažera, vyhodnotit svůj time management, hledat úspory času a znát techniky zvládání stresu. Dále poznají a budou schopni identifikovat své role v týmu a využívat je při přípravě a realizaci projektů, např. zorganizovat, vést, analyzovat a vyhodnotit závěry různých druhů porad, připravit a realizovat výběrová řízení na určitou pracovní pozici včetně příslušné dokumentace. V rámci vlastní prezentace projektů absolventi předmětu využijí různých technik sebereprezentace. Absolventi budou umět formálně upravit obchodní dopis, stylizovat různé druhy obchodních a osobních dopisů a další podnikovou korespondenci. Na základě transakční analýzy a technik naslouchání budou studenti schopni usměrňovat způsob ústní komunikace s využitím prvků nonverbální komunikace a fokusu. Výstupy dílčích projektů budou součástí osobní složky (dokumentace) studenta

Cílem předmětu je seznámení studentů s principy Manažerských informačních systémů a dalších kategorií informačních systémů v podniku

Cílem předmětu je seznámení studentů s principy Manažerských informačních systémů a dalších kategorií informačních systémů v podniku

Předmět Marketing a výzkum trhu je zaměřený na osvojení základních pojmů a kategorií marketingu, významu marketingu a marketingového plánování, analýzy marketingového prostředí, základních principů marketingu a interakce marketingového informačního systému a marketingového výzkumu.

Předmět Marketing a výzkum trhu je zaměřený na osvojení základních pojmů a kategorií marketingu, významu marketingu a marketingového plánování, analýzy marketingového prostředí, základních principů marketingu a interakce marketingového informačního systému a marketingového výzkumu.

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky soudobé moderní mikroekonomie. Kurz seznamuje studenty s metodologií ekonomie, základními charakteristikami trhu, formami konkurence (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), důchody jednotlivých výrobních faktorů, problematikou externalit apod. Kurz je veden v rozsahu klasické učebnice Ekonomie od Samuelsona a Nordhause (část Mikroekonomie). Po ukončení kurzu absolvent bude: seznámen se základními východisky, terminologii a zákonitostmi soudobé ekonomické teorie, bude rozumět fungování ekonomického koloběhu, cenového a tržního mechanismu a úloze jednotlivých subjektů v něm a dále bude umět aplikovat principy efektivnosti a ekonomického chování v podmínkách omezených zdrojů.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky soudobé moderní mikroekonomie. Kurz seznamuje studenty s metodologií ekonomie, základními charakteristikami trhu, formami konkurence (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), důchody jednotlivých výrobních faktorů, problematikou externalit apod. Kurz je veden v rozsahu klasické učebnice Ekonomie od Samuelsona a Nordhause (část Mikroekonomie). Po ukončení kurzu absolvent bude: seznámen se základními východisky, terminologii a zákonitostmi soudobé ekonomické teorie, bude rozumět fungování ekonomického koloběhu, cenového a tržního mechanismu a úloze jednotlivých subjektů v něm a dále bude umět aplikovat principy efektivnosti a ekonomického chování v podmínkách omezených zdrojů.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní mikroekonomie. Předmět seznamuje studenty s metodologií ekonomie, modelem rozhodování spotřebitele a výrobce, základ-ními modely trhu (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), s trhy výrobních faktorů, problemati-kou externalit a veřejných statků.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní mikroekonomie. Předmět seznamuje studenty s metodologií ekonomie, modelem rozhodování spotřebitele a výrobce, základ-ními modely trhu (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), s trhy výrobních faktorů, problemati-kou externalit a veřejných statků.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní mikroekonomie. Kurz seznamuje studenty s metodologií ekonomie, modelem rozhodování spotřebitele a výrobce, základními modely trhu (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), s trhy výrobních faktorů, problematikou externalit a veřejných statků.
Cílem kurzu je vysvětlit roli a fungování podpory podnikání na regionální úrovni na základě systémového, kontextuálního a komparativního přístupu. V průběhu kurzu se studenti seznámí s prvky a vztahy systému regionální podpory podnikání - základními institucemi, strategiemi a koncepcemi, konkrétními formami podpory podnikání a inovací z ústeckého regionu, jiných regionů ČR a zahraničí.

Cílem kurzu je seznámit studenty s managementem vztahu se zákazníky a tím rozšířit jejich znalosti, které již získali anebo získají v předmětech Marketing a Podnikový management. Kurz akcentuje zejména problematiku přístupů k zákazníkům, strategii vztahů se zákazníky, nástroje managementu těchto vztahů atd. Důraz je kladen také na zákaznickou politiku, na vztahy v rámci moderních forem a systémů obchodování, vytváření zákaznicky orientované organizace, formování zákaznických komunit apod.

Předmět je netechnickou průpravou v ekonomických disciplínách. Seznamuje studenty s principy ekonomického způsobu myšlení a představuje základní poznatky ekonomické teorie o lidském jednání a jeho důsledcích pro fungování společnosti; využívá při tom příkladů z hospodářských dějin a z dějin hospodářské politiky.

Předmět je netechnickou průpravou v ekonomických disciplínách. Seznamuje studenty s principy ekonomického způsobu myšlení a představuje základní poznatky ekonomické teorie o lidském jednání a jeho důsledcích pro fungování společnosti; využívá při tom příkladů z hospodářských dějin a z dějin hospodářské politiky.