Kurz pro studenty vedení Liborem Měsíčkem (BP/DP)

Cílem kurzu je poskytnout studentům komplexní pohled na problematiku informačních systémů z hlediska uživatele i potenciálního zadavatele. Výklad je zaměřen na základní teoretické přístupy i na praktické postupy využívané při analýze a realizaci informačních systémů.

Účast na přednáškách a cvičeních je doporučena, ale není povinná (kromě přednesení seminární práce).
Studenti vypracují seminární práci v rozsahu tří normostran zaměřenou na kritickou analýzu změn v oblasti manažerských informačních systémů (max. 40 bodů).
Přednesení prezentace na cvičení v dostatečné kvalitě (max. 10 bodů).
Kombinovaná zkouška se vztahem k tématu seminární práce (max. 50 bodů).
Požadavky budou upřesněny na první přednášce.

Dle získaného celkového skóre na škále 0-100 bodů bude udělena známka dle následující známkovací stupnice:
90-100: Výborně (1)
75-89: Velmi dobře (2)
60-74: Dobře (3)
0-59: Nevyhověl(a) (4)

1. Úvod do předmětu
2. Informační zdroje a práce s nimi
3. Dělení informačních systémů a informační potřeby firmy
4. BPM nástroje a modelování procesů
5. Nástroje pro plánování a řízení projektů
6. ERP systémy
7. ECM systémy
8. HR systémy
9. CRM systémy
10. MIS systémy
11. Rejstříky a informační systémy veřejné správy
12. Cloudová řešení
13. Aktuální trendy a příprava na zkoušku

Cílem předmětu je seznámit studenta s novým oborem - geomarketingem, který se zaměřuje na plánování a implementaci marketingových aktivit cílených na konkrétní požadavky zákazníka. Student se seznámí s charakteristikou marketingu území, chováním zákazníka na daném území a využitím geograficky informačního systému na daném území.

Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti marketingového strategického řízení s důrazem na tvorbu strategií na různých hierarchických úrovních při využití situační analýzy organizace, oborového prostředí a marketingového plánování. Po úspěšném absolvování student aplikuje roli strategického marketingu v systému podnikového řízení.

Tento kurz je zaměřen na význam retailingu v národní ekonomice.

The aim of the course is to explain the performance of the private and the public sector with respect to the problems of collective action. We will contrast the framework of individual choices of various economic agents having - in the sphere of collective choice - different incentives and interests and facing different formal and informal social institutions. Students will be introduced to economic analysis of factors influencing behaviour of politicians, voters, bureaucrats, and interest groups in the public sector, as well as shareholders and managers in the corporate sphere

Kurz slouží k prohloubení kompetencí v oblasti strategického řízení. Současně je vodítkem pro průběh cvičení.

V rámci kurzu se student seznámí s hlavními oblastmi fungování státu a jeho institucí, veřejné ekonomiky a intervencí státu v podobě veřejných politik a regulace.

Po absolvování kurzu bude student znát teoretická východiska fungování státu, veřejné sféry a regulace. Bude  schopen kriticky hodnotit procesy a nástroje veřejného rozhodování o způsobu zabezpečování a financování veřejných statků a regulační intervence.

Aktivně zvládne základní analytické metody hodnocení dopadů veřejných intervencí a  regulace  včetně veřejných výdajových programů. Důraz je kladen na ekonomickou perspektivu analýzy a provázání s hlavními okruhy hospodářské politiky.