Kurz pro studenty vedení Liborem Měsíčkem (BP/DP)

Cílem kurzu je pochopení podstaty, principů a logiky manažerských procesů a získání znalostí a metodologických dovedností pro efektivní a racionální řízení podniku. 

Cílem kurzu je poskytnout studentům komplexní pohled na problematiku informačních systémů z hlediska uživatele i potenciálního zadavatele. Výklad je zaměřen na základní teoretické přístupy i na praktické postupy využívané při analýze a realizaci informačních systémů.

Účast na přednáškách a cvičeních je doporučena, ale není povinná (kromě přednesení seminární práce).
Studenti vypracují seminární práci v rozsahu tří normostran zaměřenou na kritickou analýzu změn v oblasti manažerských informačních systémů (max. 40 bodů).
Přednesení prezentace na cvičení v dostatečné kvalitě (max. 10 bodů).
Kombinovaná zkouška se vztahem k tématu seminární práce (max. 50 bodů).
Požadavky budou upřesněny na první přednášce.

Dle získaného celkového skóre na škále 0-100 bodů bude udělena známka dle následující známkovací stupnice:
90-100: Výborně (1)
75-89: Velmi dobře (2)
60-74: Dobře (3)
0-59: Nevyhověl(a) (4)

1. Úvod do předmětu
2. Informační zdroje a práce s nimi
3. Dělení informačních systémů a informační potřeby firmy
4. BPM nástroje a modelování procesů
5. Nástroje pro plánování a řízení projektů
6. ERP systémy
7. ECM systémy
8. HR systémy
9. CRM systémy
10. MIS systémy
11. Rejstříky a informační systémy veřejné správy
12. Cloudová řešení
13. Aktuální trendy a příprava na zkoušku

V rámci kurzu se student seznámí s hlavními oblastmi fungování státu a jeho institucí, veřejné ekonomiky a intervencí státu v podobě veřejných politik a regulace.

Po absolvování kurzu bude student znát teoretická východiska fungování státu, veřejné sféry a regulace. Bude  schopen kriticky hodnotit procesy a nástroje veřejného rozhodování o způsobu zabezpečování a financování veřejných statků a regulační intervence.

Aktivně zvládne základní analytické metody hodnocení dopadů veřejných intervencí a  regulace  včetně veřejných výdajových programů. Důraz je kladen na ekonomickou perspektivu analýzy a provázání s hlavními okruhy hospodářské politiky.

Cílem předmětu je seznámit studenta s novým oborem - geomarketingem, který se zaměřuje na plánování a implementaci marketingových aktivit cílených na konkrétní požadavky zákazníka. Student se seznámí s charakteristikou marketingu území, chováním zákazníka na daném území a využitím geograficky informačního systému na daném území.

Kurz slouží k prohloubení kompetencí v oblasti strategického řízení. Současně je vodítkem pro průběh cvičení.

Tento kurz je zaměřen na význam retailingu v národní ekonomice.

Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti marketingového strategického řízení s důrazem na tvorbu strategií na různých hierarchických úrovních při využití situační analýzy organizace, oborového prostředí a marketingového plánování. Po úspěšném absolvování student aplikuje roli strategického marketingu v systému podnikového řízení.