Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku.

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku.

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku.

Cílem kurzu je naučit studenty matematicky formulovat a řešit ekonomické problémy. Jde tedy o interdisciplinární prolínání teorií matematických s ekonomickými, pokrývající širokou škálu optimalizačních problémů, statistických metod i matematicko-ekonomického modelování. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vyřešit optimalizační a predikční úlohy vyplývající z manažerského rozhodování.

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s obecnými principy psaní odborné práce, s metodologickými přístupy ve společenských vědách, se zásadami práce s literaturou a se způsoby prezentace odborné práce. Výsledkem kurzu bude projekt kvalifikační práce studentů.

The aim of the course is to acquaint students with basic personnel activities and processes in organizations. Emphasis is placed on understanding the importance of personnel management for achieving business goals and the competitiveness of the company / organization. Topics will be discussed with students in connection with current events followed by a discussion.

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou krizového managementu a to jak z pohledu člověka, jako účastníka krizové situace, tak z pohledu krize jako procesu, který může probíhat jak v prostředí firemním, organizačním, environmentálním aj. Po absolvování kurzu předmětu budete student umět vyhodnotit míru rizika, identifikovat příčiny krize, rozpoznat její symptomy a dále zvolit adekvátní strategii pro její řešení.

Předmět má přehledový charakter, seznamuje posluchače s logistikou, jako nástrojem podporujícím konkurenceschopnost výrobního podniku. Cílem studia je naučit posluchače chápat pojmy hodnotový - odběratelsko-dodavatelský řetězec, materiálový a informační tok v podniku, chápat základní logistické koncepty, nástroje a zařízení využívaná v podnikové logistice. Rozumět organizaci zásobování výrobního podniku materiálem, expedici hotových výrobků, a metodám používaným k řízení stavu zásob v podniku s použitím informačních technologií. Po ukončení kurzu student chápe podstatu logistiky a její potenciál podpory pro strategii podniku, rozumí souvislostem mezi dopravou, přepravou a logistikou, dovede charakterizovat jednotlivé logistické operace a prostředky jejich realizace, zná vztah logistiky k zásobám materiálu a zboží a dovede charakterizovat dopravní obory z uživatelského hlediska.
Tento středně pokročilý kurz rozvíjí a prohlubuje porozumění dlouhodobým determinantám bohatství (teorie růstu), krátkodobým determinantám hospodářské činnosti (teorie hospodářských cyklů) a způsobům, jakými je možné tyto determinanty prostřednictvím hospodářské politiky ovlivňovat. Důraz je kladen na aplikace obecného ekonomického myšlení na širokou paletu situací, a to na úkor nižšího důrazu na technické a početní aspekty analýzy.

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku.

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku.

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku.

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku.
Kurs představuje teoretický rámec pro efektivní management veřejných služeb. Vzhledem k podstatě veřejných služeb a jejich převažujícímu financování z veřejných zdrojů kurs studenty seznamuje s principy daňové teorie a teorie veřejných výdajů. U služeb financovaných částečně poplatky ze strany jejich uživatelů, či na které se vztahují ekologické daně, budou diskutovány dopady tohoto zpoplatnění. Kurs dále studenty provede vybranými případovými studiemi efektivního poskytování konkrétních veřejných služeb. Po absolvování kurzu by měl student umět posoudit ekonomickou efektivnost veřejných služeb a zároveň distribuční dopady jejich poskytování.
Manažerské dovednosti je nutné postupně získávat a osvojovat. Vedle předání praktických zkušeností prostřednictvím přednášek odborníků z praxe a stáží přímo ve firmách je jednou z dalších možností simulace manažerských činností. Předmět je zaměřen na problematiku řízení v organizacích podnikatelského i nepodnikatelského typu. Cílem kurzu je rozvoj dovedností a návyků nezbytných pro praktickou řídící práci založený na aplikaci nabitých teoretických poznatků při řešení reálných podnikatelských problémů inovativním způsobem. Prostředí vycházející z počítačové simulace trhu spolu s virtuálním konkurenčním prostředím více firem se svým charakterem velmi přibližuje reálným podmínkám řízení ekonomických subjektů. Činnost na cvičení má podobu celosemestrální manažerské hry, která simuluje činnost manažerů a vedoucích oddělení ve velkých společnostech a je postavena na práci studentů v týmech. Studenti se stanou představiteli managementu společnosti, budou řešit úkoly jako manažeři. Nedílnou součástí prostředí budou měnící se podmínky a situace na trzích, na které bude nutné rychle reagovat.
Manažerské dovednosti je nutné postupně získávat a osvojovat. Vedle předání praktických zkušeností prostřednictvím přednášek odborníků z praxe a stáží přímo ve firmách je jednou z dalších možností simulace manažerských činností. Předmět je zaměřen na problematiku řízení v organizacích podnikatelského i nepodnikatelského typu. Cílem kurzu je rozvoj dovedností a návyků nezbytných pro praktickou řídící práci založený na aplikaci nabitých teoretických poznatků při řešení reálných podnikatelských problémů inovativním způsobem. Prostředí vycházející z počítačové simulace trhu spolu s virtuálním konkurenčním prostředím více firem se svým charakterem velmi přibližuje reálným podmínkám řízení ekonomických subjektů. Činnost na cvičení má podobu celosemestrální manažerské hry, která simuluje činnost manažerů a vedoucích oddělení ve velkých společnostech a je postavena na práci studentů v týmech. Studenti se stanou představiteli managementu společnosti, budou řešit úkoly jako manažeři. Nedílnou součástí prostředí budou měnící se podmínky a situace na trzích, na které bude nutné rychle reagovat.
Cílem kurzu je seznámit se s problematikou manažerského rozhodování, jeho obsahem a rozsahem. Představit základní principy, metody, postupy a techniky rozhodování. Osvojit si základní pojmy a postupy, analyzovat situaci a použití v řídící praxi. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni používat metody analýzy rozhodovacích problémů a uplatňovat metody hodnocení a jejich výběr. V podnikové praxi pak budou schopni rozlišovat daný stupeň rizika, zvolit vhodný nástroj a pochopí principy fungování managementu rizika v organizaci. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.
Tento kurz rozvíjí a prohlubuje schopnosti analyzovat ekonomické chování jednotlivce a důsledky společenských interakcí v rámci konkrétních institucionálních uspořádání. Důraz je kladen na aplikace obecného ekonomického myšlení na širokou paletu situací, a to na úkor nižšího důrazu na technické a početní aspekty analýzy.
V dnešní době, kdy moderní technologie mění způsob přepravy a dopravní chování jednotlivců i firem, je třeba, aby na tuto skutečnost reagovala města, kraje i národní instituce. Otvírá se také prostor pro nové mobilitní služby (např. typu sdílená mobilita). Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy dopravní politiky, poskytnout přehled o nových trendech v mobilitě a možnostech veřejných institucí rozvoj dopravy a mobility ovlivňovat a řídit. Studenti budou seznámení s problematikou organizace, plánování a regulace dopravy a jejích dopadů na zdraví a životní prostředí se zvláštním důrazem na strategické dopravní plánování měst a regionů. Předmět dále představí problematiku dopravního chování a rozhodování jednotlivců a firem, sociální aspekty dopravy (dopady dopravní politiky na různé socioekonomické skupiny) a klíčové otázky dopravního plánování a rozhodování měst a regionů. Budou diskutovány nové a inovativní nástroje managementu udržitelné dopravy a mobility. Problematika bude ilustrována na případových studiích.

Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy. Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.