Cílem předmětu Zdraví a nemoc je seznámit studující s pojmy zdraví a nemoc v kontextu sociální práce. Filozofie kurzu vychází z pojetí health studies, tj. multidisciplinárního pohledu na otázku zdraví a nemoci s tím, že je zdůrazňována relevance jednotlivých témat pro praxi sociální práce s různými cílovými skupinami. Kurz nabízí představení základních konceptů a přístupů v oblasti zdraví a nemoci, přičemž vychází z přístupu public health - veřejného zdraví. Pozornost je věnována především faktorům, které jsou relevantní pro sociální práci a se zdravím souvisejícími tématy, která dominují sociálnímu poradenství. V druhé části kurzu jsou probírána témata vztahující se ke zdravotnímu stavu jednotlivých cílových skupin sociální práce. Kurz obsahuje rovněž seznámení se zásadami laického poskytování první pomoci, které je realizována ve spolupráci s kvalifikovanými přednášejícími se zdravotnickou průpravou.

Smyslem DS je zvládnout zpracování diplomové práce na požadované kvalitativní úrovni.

Cílem předmětu je posluchačům přiblížit základní témata z oblasti sociální a aplikované etiky se zaměřením na podnikatelskú etiku.

Předmět vychází z předpokladu, že student disponuje vědomosti z obsahu etiky bakalářského studia a proto se zabývá už i tématy, která vyžadují základní znalosti z oblasti etiky jako i orientaci v ní.

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními souvislostmi konceptu lidských zdrojů, a to nejen jako nástroje strategického řízení, ale zejména jako faktoru rozvoje české společnosti v rámci EU. Hlavní důraz je kladen na roli vzdělání jako prostředku rozvoje LZ v moderní společnosti.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními přístupy ke klientům, s technikami práce s klientem, s vedením rozhovoru, konstrukcí rozhovoru, zkreslení při posuzování a s vyrovnáváním se s náročnými životními situacemi. Dále se speciálními formami intervence a etapami sociální diagnostiky. Součástí kurzu je cvičení, kde jde o praktický nácvik (ochutnávka) některých technik v práci s klientem (např. hraní rolí). Předpoklad pro zapsání tohoto kurzu je absolvování kurzu Teorie a etika sociální práce, základy psychologie. Kurz je ve 2. semestru a ukončen ústní zkouškou.

Materiály ke cvičení k předmětu Metody sociálních výzkumů I, ve kterém se zaměřujeme na kvantitativní přístupy a analýzy.

Cvičení k předmětu Metody sociálních výzkumů pro SP II., zaměření na kvalitativní techniky sociálního výzkumu.

       Cílem tohoto kurzu je seznámit se se základními personálními činnostmi, které se týkají řízení lidských zdrojů a které přispívají ke zlepšení činnosti a efektivity práce každé organizace. Každý z nás se během profesního života setkává ve svém zaměstnání s konkrétními službami napomáhajícími rozvoji nejen nás samotných, ale i rozvoji organizace a ostatních spolupracujících institucí.
       Je nutné poznamenat, že následující text je podkladem pro doplnění informací získaných v rámci přednášky a obsahuje hlavní body týkající se jednotlivých vybraných kapitol personálního řízení.

Cvičení k Metodám; materiály a nahrávky.

Požadavky na zápočet: Zakončení testem.