Smyslem DS je zvládnout zpracování diplomové práce na požadované kvalitativní úrovni.

Cílem předmětu je posluchačům přiblížit základní témata z oblasti sociální a aplikované etiky se zaměřením na podnikatelskú etiku.

Předmět vychází z předpokladu, že student disponuje vědomosti z obsahu etiky bakalářského studia a proto se zabývá už i tématy, která vyžadují základní znalosti z oblasti etiky jako i orientaci v ní.

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními souvislostmi konceptu lidských zdrojů, a to nejen jako nástroje strategického řízení, ale zejména jako faktoru rozvoje české společnosti v rámci EU. Hlavní důraz je kladen na roli vzdělání jako prostředku rozvoje LZ v moderní společnosti.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními přístupy ke klientům, s technikami práce s klientem, s vedením rozhovoru, konstrukcí rozhovoru, zkreslení při posuzování a s vyrovnáváním se s náročnými životními situacemi. Dále se speciálními formami intervence a etapami sociální diagnostiky. Součástí kurzu je cvičení, kde jde o praktický nácvik (ochutnávka) některých technik v práci s klientem (např. hraní rolí). Předpoklad pro zapsání tohoto kurzu je absolvování kurzu Teorie a etika sociální práce, základy psychologie. Kurz je ve 2. semestru a ukončen ústní zkouškou.

Materiály ke cvičení k předmětu Metody sociálních výzkumů I, ve kterém se zaměřujeme na kvantitativní přístupy a analýzy.

Cvičení k předmětu Metody sociálních výzkumů pro SP II., zaměření na kvalitativní techniky sociálního výzkumu.

       Cílem tohoto kurzu je seznámit se se základními personálními činnostmi, které se týkají řízení lidských zdrojů a které přispívají ke zlepšení činnosti a efektivity práce každé organizace. Každý z nás se během profesního života setkává ve svém zaměstnání s konkrétními službami napomáhajícími rozvoji nejen nás samotných, ale i rozvoji organizace a ostatních spolupracujících institucí.
       Je nutné poznamenat, že následující text je podkladem pro doplnění informací získaných v rámci přednášky a obsahuje hlavní body týkající se jednotlivých vybraných kapitol personálního řízení.

Cvičení k Metodám; materiály a nahrávky.

Požadavky na zápočet: Zakončení testem.

Cílem kurzu je rozvinout povědomí studentů o etické dimenzi sociální práce. První tematická část je zaměřena na teoretická a legislativní východiska současného pojetí profesní etiky v oblasti sociální práce, ve druhé se pozornost věnuje konkrétním etickým otázkám souvisejícím s výkonem profese sociálního pracovníka. Důležitým prvkem je práce s konkrétními kazuistikami z praxe.