Cílem kurzu je detailní rozbor problematiky celkové transformace společnosti v post-industriální etapě. Koncepce předmětu respektuje nutnost nabídnout jak teoreticko-metodologický základ problematiky, tak praktické návody a postupy pro realizaci revitalizačních projektů. Na konci kurzu by student měl umět: pochopit problém v ucelené podobě a zároveň by, prostřednictvím případových studií, měl načerpat inspiraci z praktické stránky uskutečněných projektů i územně ucelených řešení revitalizace post-industriální krajiny.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s problematikou plánování a regulace dopravy a jejích dopadů na zdraví a životní prostředí se zvláštním důrazem na dopravní plánování měst a regionů. Důraz je kladen na inovativní přístupy a využívání inovativních nástrojů k podpoře udržitelné dopravy a mobility. V předmětu budou probírány základní principy udržitelné dopravy a strategie k dosažení udržitelné dopravy, tento výklad bude doplněn případovými studiemi. Budou představeny klíčové aspekty dopravního plánování a rozhodování. Mezi hlavní cíle předmětu patří: představit udržitelnou dopravu a relevantní strategie a politiky; představit koncepty a aspekty krátkodobého a dlouhodobého (strategického) dopravního plánování měst a regionů; vysvětlit fungování a techniky managementu mobility (řízení poptávky po dopravě); seznámit studenty s problematikou indikátorů, monitoringu a evaluace strategií a opatření k udržitelné dopravě a mobilitě.

Cílem kurzu je předat posluchačům komplexní znalosti o regionální politice ČR a základní dovednosti, kterými lze posuzovat a měřit regionální disparity v ČR. Dále se studenti seznámí se strukturami regionální politiky ČR na úrovni centrální, regionální i lokální. Smyslem kurzu je příprava uchazečů na profesní dráhu v institucích zabývajících se regionální politikou, kde je mj. třeba disponovat schopností a dovedností analyzovat vybraný region s využitím dostupného datového aparátu.