Cílem je poskytnout studentovi poznatky z oblasti marketingového řízení aplikovaného na území měst a obcí. V souladu s aktuálními trendy předmět představuje stávající pojetí městského/obecního marketingu jak v rovině teoretické, tak ilustracemi reálných aplikací v České republice. Student analyzuje jednotlivé složky prostředí města/obce a určí nástroje marketingového mixu, které napomáhají při jejich řízení. Po úspěšném absolvování je student schopen diagnostikovat území z pohledu marketingu a navrhnout vhodnou marketingovou strategii.

Kurz má za cíl předat posluchačům informace k obecným východiskům prostorového plánování, získají přehled o nejvýznamnějších teoriích, ale také o praktických nástrojích prostorového plánování. Posluchači budou seznámeni nejprve s historickým vývojem prostorového plánování především v evropském prostoru a hlavními rozdíly mezi strategickým a územním plánováním. Následně se seznámí se současnou legislativou v ČR spojenou se strategickým a územním plánováním, orgány a nástroji v ČR i v dalších evropských zemích. Posluchači budou rovněž upozorněni na významné urbanistické projekty v ČR a jejich autory. Na konci daného kurzu bude student schopen charakterizovat podstatu a vývoj systémů prostorového plánování v ČR i v evropském kontextu, dále pak definovat procesy spojené se zásahy do krajiny a do prostoru obývaného lidmi. Na konci kurzu bude student znát funkci jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy při prostorovém plánování, bude schopen navrhnout nástroje využitelné pro řešení změn v území a bude rovněž schopen definovat základní rozdíly ve strategickém a územním plánování.

Kurz je zaměřen na detailní studium politicko-správních aspektů rozvoje územních celků. Pozornost bude věnována zejména roli veřejné správy a samosprávy v regionálním rozvoji. Zároveň je součástí kurzu prostor pro studium platné české i evropské právní regulace vytvářené pro usměrňování rozvoje území.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování odborné práce. Studenti se seznámí s formálními zásadami a nejčastěji používanými výzkumnými technikami v rámci společenských věd. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: rozlišit základní pojmy výzkumu; ovládat formální pravidla zpracování odborného textu; budou umět provést výběr vhodných metod zpracování odborné práce.

Cílem je poskytnout studentovi poznatky z oblasti marketingového řízení aplikovaného na území měst a obcí. V souladu s aktuálními trendy předmět představuje stávající pojetí městského/obecního marketingu jak v rovině teoretické, tak ilustracemi reálných aplikací v České republice. Student analyzuje jednotlivé složky prostředí města/obce a určí nástroje marketingového mixu, které napomáhají při jejich řízení. Po úspěšném absolvování je student schopen diagnostikovat území z pohledu marketingu a navrhnout vhodnou marketingovou strategii.

Cílem předmětu je studenty seznámit se základními aspekty problematiky udržitelného rozvoje s hlavním důrazem na územní hledisko. V rámci výuky budou probírána jak teoretická východiska řešené problematiky, tak i praktické výstupy a dopady prostřednictvím prezentace případových studií. Podrobně budou představeny jednotlivé dimenze udržitelného rozvoje, obecné cíle definované OSN a příslušné strategie implementující principy udržitelného rozvoje na světové, evropské a národní úrovni a další příslušné dokumenty. Zvláštní pozornost bude věnována prostředí a specifikům České republiky ve vztahu k aplikaci principů udržitelného v jednotlivých sektorových politikách, strategickém plánování a územním plánování.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s problematikou plánování a regulace dopravy a jejích dopadů na zdraví a životní prostředí se zvláštním důrazem na dopravní plánování měst a regionů. Důraz je kladen na inovativní přístupy a využívání inovativních nástrojů k podpoře udržitelné dopravy a mobility. V předmětu budou probírány základní principy udržitelné dopravy a strategie k dosažení udržitelné dopravy, tento výklad bude doplněn případovými studiemi. Budou představeny klíčové aspekty dopravního plánování a rozhodování. Mezi hlavní cíle předmětu patří: představit udržitelnou dopravu a relevantní strategie a politiky; představit koncepty a aspekty krátkodobého a dlouhodobého (strategického) dopravního plánování měst a regionů; vysvětlit fungování a techniky managementu mobility (řízení poptávky po dopravě); seznámit studenty s problematikou indikátorů, monitoringu a evaluace strategií a opatření k udržitelné dopravě a mobilitě.
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s problematikou plánování a regulace dopravy a jejích dopadů na zdraví a životní prostředí se zvláštním důrazem na dopravní plánování měst a regionů. Důraz je kladen na inovativní přístupy a využívání inovativních nástrojů k podpoře udržitelné dopravy a mobility. V předmětu budou probírány základní principy udržitelné dopravy a strategie k dosažení udržitelné dopravy, tento výklad bude doplněn případovými studiemi. Budou představeny klíčové aspekty dopravního plánování a rozhodování. Mezi hlavní cíle předmětu patří: představit udržitelnou dopravu a relevantní strategie a politiky; představit koncepty a aspekty krátkodobého a dlouhodobého (strategického) dopravního plánování měst a regionů; vysvětlit fungování a techniky managementu mobility (řízení poptávky po dopravě); seznámit studenty s problematikou indikátorů, monitoringu a evaluace strategií a opatření k udržitelné dopravě a mobilitě.
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s problematikou plánování a regulace dopravy a jejích dopadů na zdraví a životní prostředí se zvláštním důrazem na dopravní plánování měst a regionů. Důraz je kladen na inovativní přístupy a využívání inovativních nástrojů k podpoře udržitelné dopravy a mobility. V předmětu budou probírány základní principy udržitelné dopravy a strategie k dosažení udržitelné dopravy, tento výklad bude doplněn případovými studiemi. Budou představeny klíčové aspekty dopravního plánování a rozhodování. Mezi hlavní cíle předmětu patří: představit udržitelnou dopravu a relevantní strategie a politiky; představit koncepty a aspekty krátkodobého a dlouhodobého (strategického) dopravního plánování měst a regionů; vysvětlit fungování a techniky managementu mobility (řízení poptávky po dopravě); seznámit studenty s problematikou indikátorů, monitoringu a evaluace strategií a opatření k udržitelné dopravě a mobilitě.
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s problematikou plánování a regulace dopravy a jejích dopadů na zdraví a životní prostředí se zvláštním důrazem na dopravní plánování měst a regionů. Důraz je kladen na inovativní přístupy a využívání inovativních nástrojů k podpoře udržitelné dopravy a mobility. V předmětu budou probírány základní principy udržitelné dopravy a strategie k dosažení udržitelné dopravy, tento výklad bude doplněn případovými studiemi. Budou představeny klíčové aspekty dopravního plánování a rozhodování. Mezi hlavní cíle předmětu patří: představit udržitelnou dopravu a relevantní strategie a politiky; představit koncepty a aspekty krátkodobého a dlouhodobého (strategického) dopravního plánování měst a regionů; vysvětlit fungování a techniky managementu mobility (řízení poptávky po dopravě); seznámit studenty s problematikou indikátorů, monitoringu a evaluace strategií a opatření k udržitelné dopravě a mobilitě.

Vzhledem k plánu prací není předmět vhodný pro závěrečné ročníky. Předmět "Integrovaná regenerace měst" je doplňujícím výběrovým kurzem k teorii veřejné správy. Studenti hlouběji poznají příklady z praxe z oblasti strategického a územního rozvoje měst. Zaměřuje se na problematiku negativních vlivů globalizace na městské struktury a jejich udržitelnost, na význam rozvojových nástrojů měst a participaci různých zájmových skupin v procesu regenerace. Absolvent kurzu získá představu o možnostech samospráv v nakládání se svým majetkem a možnostech ovlivňování soukromých vlastníků, bude seznámen s riziky vycházejícími z majetkoprávní situace. V rámci kurzu bude kladen důraz na skupinovou práci, různá místní a kulturní specifika. Student se v kurzu naučí rozeznávat různou hodnotu městského prostoru a počítat se skrytými náklady expansivního developmentu. Zároveň budou studenti prostřednictvím kurzu vedeni k samostatnému komplexnímu pojetí tématu a jeho atraktivní prezentaci za účelem zlepšení prezentačních a komunikačních dovedností na odborná témata. Kurz je ukončen zápočtem.

Kurz je zaměřen na problematiku managementu přírodních zdrojů. V rámci kurzu se studenti seznámí s moderními koncepty managementu přírodních zdrojů a jejich praktickými aplikacemi v českém i mezinárodním kontextu. Zároveň bude pozornost věnována kvalitativně orientovaným metodám institucionální analýzy. Studenti se naučí osvojené koncepty a metody aplikovat na okruhy problému v oblasti ochrany životního prostředí a regionálního rozvoje, a to s využitím konkrétních případových studií z regionu.
Kurz je zaměřen na problematiku managementu přírodních zdrojů. V rámci kurzu se studenti seznámí s moderními koncepty managementu přírodních zdrojů a jejich praktickými aplikacemi v českém i mezinárodním kontextu. Zároveň bude pozornost věnována kvalitativně orientovaným metodám institucionální analýzy. Studenti se naučí osvojené koncepty a metody aplikovat na okruhy problému v oblasti ochrany životního prostředí a regionálního rozvoje, a to s využitím konkrétních případových studií z regionu.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování odborné práce. Studenti se seznámí s formálními zásadami a nejčastěji používanými výzkumnými technikami v rámci společenských věd. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: rozlišit základní pojmy výzkumu; ovládat formální pravidla zpracování odborného textu; budou umět provést výběr vhodných metod zpracování odborné práce.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními přístupy k oceňování veřejných, kolektivních a klubových statků, které nejsou alokovány prostřednictvím tržních mechanismů. V rámci kurzu si studenti osvojí aplikace vybraných metod a s využitím případových studií budou diskutovány praktické dopady výsledků oceňování do hospodářsko-politických rozhodnutí.

V rámci odborné praxe student aplikuje znalosti získané během studia a osvojuje si praktické dovednosti. Student má možnost volby mezi podnikatelskými subjekty v regionu, institucemi státní správy, samosprávy a dalšími veřejnými a neziskovými organizacemi. Náplň pracovní činnosti studenta v rámci praxe musí tematicky navazovat na zaměření studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa.

V případě, že v letním semestru akademického roku 2021/2022 nebudou nastavena protiepidemická opatření, která by bránila vykonání odborné praxe, bude předmět realizován v níže uvedené variantě A. V případě pandemických opatření, která by znemožnila toto řešení, bude praxe probíhat dle níže popsané varianty B. Varianta A - PRAXE VE VYBRANÉ HOSTITELSKÉ INSTITUCI V rámci odborné praxe student aplikuje znalosti získané během studia a osvojuje si praktické dovednosti. Student má možnost volby mezi podnikatelskými subjekty v regionu, institucemi státní správy, samosprávy a dalšími veřejnými institucemi. Náplň pracovní činnosti studenta v rámci praxe musí tematicky navazovat na zaměření studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa. Varianta B - PRAXE FORMOU SOUSTAVNÉHO SLEDOVÁNÍ RELEVANTNÍ KAUZY V rámci odborné praxe student aplikuje znalosti získané během studia a osvojuje si praktické dovednosti při rozboru reálných situací. Student soustavně sleduje v médiích a ve veřejném prostoru vývoj regionálně/lokálně významné kauzy, interpretuje její široké souvislosti, vliv politických, finančních, technologických, environmentálních, sociálních, administrativních, rozhodovacích a dalších souvislostí. Student nečerpá pouze z běžných internetových zdrojů, podstatou je průběžné sledování regionálního zpravodajství, účast na jednání zastupitelstva obce či kraje, čtení regionálního tisku či periodik vydávaných městy, místními akčními skupinami apod. Zvolené téma musí tematicky navazovat na zaměření studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa.

Předmět má za cíl předat posluchačům informace k obecným východiskům prostorového plánování, získají přehled o nejvýznamnějších teoriích, ale také o praktických nástrojích prostorového plánování. Posluchači budou seznámeni nejprve s historickým vývojem prostorového plánování především v evropském prostoru a hlavními rozdíly mezi strategickým a územním plánováním. Následně se seznámí se současnou legislativou v ČR spojenou se strategickým a územním plánováním, orgány a nástroji v ČR i v dalších evropských zemích. Posluchači budou rovněž upozorněni na významné urbanistické projekty v ČR a jejich autory. Na konci daného kurzu bude student schopen charakterizovat podstatu a vývoj systémů prostorového plánování v ČR i v evropském kontextu, dále pak definovat procesy spojené se zásahy do krajiny a do prostoru obývaného lidmi. Na konci kurzu bude student znát funkci jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy při prostorovém plánování, bude schopen navrhnout nástroje využitelné pro řešení změn v území a bude rovněž schopen definovat základní rozdíly ve strategickém a územním plánování.

Předmět má za cíl předat posluchačům informace k obecným východiskům prostorového plánování, získají přehled o nejvýznamnějších teoriích, ale také o praktických nástrojích prostorového plánování. Posluchači budou seznámeni nejprve s historickým vývojem prostorového plánování především v evropském prostoru a hlavními rozdíly mezi strategickým a územním plánováním. Následně se seznámí se současnou legislativou v ČR spojenou se strategickým a územním plánováním, orgány a nástroji v ČR i v dalších evropských zemích. Posluchači budou rovněž upozorněni na významné urbanistické projekty v ČR a jejich autory. Na konci daného kurzu bude student schopen charakterizovat podstatu a vývoj systémů prostorového plánování v ČR i v evropském kontextu, dále pak definovat procesy spojené se zásahy do krajiny a do prostoru obývaného lidmi. Na konci kurzu bude student znát funkci jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy při prostorovém plánování, bude schopen navrhnout nástroje využitelné pro řešení změn v území a bude rovněž schopen definovat základní rozdíly ve strategickém a územním plánování.

Kurz má za cíl předat posluchačům informace k obecným východiskům prostorového plánování, získají přehled o nejvýznamnějších teoriích, ale také o praktických nástrojích prostorového plánování. Posluchači budou seznámeni nejprve s historickým vývojem prostorového plánování především v evropském prostoru a hlavními rozdíly mezi strategickým a územním plánováním. Následně se seznámí se současnou legislativou v ČR spojenou se strategickým a územním plánováním, orgány a nástroji v ČR i v dalších evropských zemích. Posluchači budou rovněž upozorněni na významné urbanistické projekty v ČR a jejich autory. Na konci daného kurzu bude student schopen charakterizovat podstatu a vývoj systémů prostorového plánování v ČR i v evropském kontextu, dále pak definovat procesy spojené se zásahy do krajiny a do prostoru obývaného lidmi. Na konci kurzu bude student znát funkci jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy při prostorovém plánování, bude schopen navrhnout nástroje využitelné pro řešení změn v území a bude rovněž schopen definovat základní rozdíly ve strategickém a územním plánování.