Předmět vysvětluje hlavní obsahové a formální náležitosti bakalářské práce. Jeho součástí jsou individuální konzultace studenta s vedoucím práce.

Předmět vysvětluje hlavní obsahové a formální náležitosti bakalářské práce. Jeho součástí jsou individuální konzultace studenta s vedoucím práce.
Předmět umožňuje studentům pochopení hlavních teoretických směrů ekonomie a politiky životního prostředí s důrazem na existující kontext (instituce a jejich historickou evoluci). Po úspěšném absolvování předmětů budou studenti schopni kriticky analyzovat dění v ochraně životního prostředí s ohledem na národní a regionální dopady, budou schopni uvažovat v širších teoretických souvislostech s ohledem na meze jednotlivých ekonomických přístupů.

Vzhledem k plánu prací není předmět vhodný pro závěrečné ročníky. Předmět "Integrovaná regenerace měst" je doplňujícím výběrovým kurzem k teorii veřejné správy. Studenti hlouběji poznají příklady z praxe z oblasti strategického a územního rozvoje měst. Zaměřuje se na problematiku negativních vlivů globalizace na městské struktury a jejich udržitelnost, na význam rozvojových nástrojů měst a participaci různých zájmových skupin v procesu regenerace. Absolvent kurzu získá představu o možnostech samospráv v nakládání se svým majetkem a možnostech ovlivňování soukromých vlastníků, bude seznámen s riziky vycházejícími z majetkoprávní situace. V rámci kurzu bude kladen důraz na skupinovou práci, různá místní a kulturní specifika. Student se v kurzu naučí rozeznávat různou hodnotu městského prostoru a počítat se skrytými náklady expansivního developmentu. Zároveň budou studenti prostřednictvím kurzu vedeni k samostatnému komplexnímu pojetí tématu a jeho atraktivní prezentaci za účelem zlepšení prezentačních a komunikačních dovedností na odborná témata. Kurz je ukončen zápočtem.

V rámci odborné praxe student aplikuje znalosti získané během studia a osvojuje si praktické dovednosti. Student má možnost volby mezi podnikatelskými subjekty v regionu, institucemi státní správy, samosprávy a dalšími veřejnými a neziskovými organizacemi. Náplň pracovní činnosti studenta v rámci praxe musí tematicky navazovat na zaměření studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa.

V rámci odborné praxe student aplikuje znalosti získané během studia a osvojuje si praktické dovednosti. Student má možnost volby mezi podnikatelskými subjekty v regionu, institucemi státní správy, samosprávy a dalšími veřejnými a neziskovými organizacemi. Náplň pracovní činnosti studenta v rámci praxe musí tematicky navazovat na zaměření studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základní problematikou projektového řízení, a to v kontextu veřejného sektoru (neziskových organizacích, státní a místní správy a samosprávy, akademické sféry) i firemního prostředí. Součástí kurzu bude i rozbor základních aspektů fundraisingu, a to především s důrazem na potenciální zdroje financování projektů. Studenti v rámci kurzu zvládnou odbornou terminologii, základní metody a techniky projektového řízení a principy fundraisingu. V rámci cvičení budou mít studenti rovněž možnost aplikovat teoretické znalosti na praktických příkladech. Seznámí se základními aspekty úspěšných projektů. Po ukončení kurzu budou studenti schopni identifikovat klíčová místa a možnosti při zakládání, plánování, sledování, řízení a ukončení projektů, vymezit formy a metody vyhodnocování jednotlivých fází projektů a závěrečného vyhodnocení projektů. Frekventanti tohoto předmětu samostatně aplikují nabyté řídící metody a postupy při vytváření reálných projektů ve skutečném dotačním prostředí a monitorovacím systému.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základní problematikou projektového řízení, a to v kontextu veřejného sektoru (neziskových organizacích, státní a místní správy a samosprávy, akademické sféry) i firemního prostředí. Součástí kurzu bude i rozbor základních aspektů fundraisingu, a to především s důrazem na potenciální zdroje financování projektů. Studenti v rámci kurzu zvládnou odbornou terminologii, základní metody a techniky projektového řízení a principy fundraisingu. V rámci cvičení budou mít studenti rovněž možnost aplikovat teoretické znalosti na praktických příkladech. Seznámí se základními aspekty úspěšných projektů. Po ukončení kurzu budou studenti schopni identifikovat klíčová místa a možnosti při zakládání, plánování, sledování, řízení a ukončení projektů, vymezit formy a metody vyhodnocování jednotlivých fází projektů a závěrečného vyhodnocení projektů. Frekventanti tohoto předmětu samostatně aplikují nabyté řídící metody a postupy při vytváření reálných projektů ve skutečném dotačním prostředí a monitorovacím systému.

Předmět je určen studentům magisterského studia. Jeho absolvováním studenti získají hlubší teoretické poznatky o městě, podstatě jeho vzniku, funkcích, geografickém, ekonomickém a sociálním vývoji. Budou schopni identifikovat město v rámci hierarchie sídelní struktury a rozlišovat jednotlivé typy městských sídel. Studenti budou vedeni ke schopnosti identifikovat a analyzovat hlavní příčiny a dopady změn ve velikosti a struktuře městských oblastí s cílem rozpoznat faktory ovlivňující rozvoj měst a městských oblastí. Součástí předmětu je také přiblížení klíčových rozdílů mezi sídelními strukturami v celosvětovém rámci a v kontextu ekonomických, sociálních a environmentálních souvislostí. Předmět je zaměřen na aktuální problémy urbánních oblastí a způsoby jejich řešení v rámci jednotlivých politik Evropské unie v návaznosti na aktuální a budoucí programové období. Součástí kurzu je exkurze do vybraného města v ČR nebo sousedním Německu, rozhovor s představiteli města o aktuálních urbánních problémech. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.