Předmět vysvětluje hlavní obsahové a formální náležitosti bakalářské práce. Jeho součástí jsou individuální konzultace studenta s vedoucím práce.
Předmět vysvětluje hlavní obsahové a formální náležitosti bakalářské práce. Jeho součástí jsou individuální konzultace studenta s vedoucím práce.

Kurz je zaměřen na detailní studium poznatků souvisejících s tématem inovací a jejich reálnému zavádění ve veřejnoprávním i firemním prostředí. Propojuje perspektivu regionálních disciplín zaměřenou na fungování inovačního prostředí a ekonomických disciplín řešící možnosti využití inovací v praxi veřejných a privátních subjektů. Student kurzu bude schopen definovat téma inovací a rozlišovat základní pojmy, porozumí principům existence, tvorby a podpory inovačního prostředí, bude schopen analyzovat a bude připraven diskutovat možnosti i bariéry zavádění inovací v každodenních aktivitách ekonomických subjektů.

Předmět umožňuje studentům pochopení hlavních teoretických směrů ekonomie a politiky životního prostředí s důrazem na existující kontext (instituce a jejich historickou evoluci). Po úspěšném absolvování předmětů budou studenti schopni kriticky analyzovat dění v ochraně životního prostředí s ohledem na národní a regionální dopady, budou schopni uvažovat v širších teoretických souvislostech s ohledem na meze jednotlivých ekonomických přístupů.

Vzhledem k plánu prací není předmět vhodný pro závěrečné ročníky. Předmět "Integrovaná regenerace měst" je doplňujícím výběrovým kurzem k teorii veřejné správy. Studenti hlouběji poznají příklady z praxe z oblasti strategického a územního rozvoje měst. Zaměřuje se na problematiku negativních vlivů globalizace na městské struktury a jejich udržitelnost, na význam rozvojových nástrojů měst a participaci různých zájmových skupin v procesu regenerace. Absolvent kurzu získá představu o možnostech samospráv v nakládání se svým majetkem a možnostech ovlivňování soukromých vlastníků, bude seznámen s riziky vycházejícími z majetkoprávní situace. V rámci kurzu bude kladen důraz na skupinovou práci, různá místní a kulturní specifika. Student se v kurzu naučí rozeznávat různou hodnotu městského prostoru a počítat se skrytými náklady expansivního developmentu. Zároveň budou studenti prostřednictvím kurzu vedeni k samostatnému komplexnímu pojetí tématu a jeho atraktivní prezentaci za účelem zlepšení prezentačních a komunikačních dovedností na odborná témata. Kurz je ukončen zápočtem.

V případě, že v letním semestru akademického roku 2021/2022 nebudou nastavena protiepidemická opatření, která by bránila vykonání odborné praxe, bude předmět realizován v níže uvedené variantě A. V případě pandemických opatření, která by znemožnila toto řešení, bude praxe probíhat dle níže popsané varianty B. Varianta A - PRAXE VE VYBRANÉ HOSTITELSKÉ INSTITUCI V rámci odborné praxe student aplikuje znalosti získané během studia a osvojuje si praktické dovednosti. Student má možnost volby mezi podnikatelskými subjekty v regionu, institucemi státní správy, samosprávy a dalšími veřejnými institucemi. Náplň pracovní činnosti studenta v rámci praxe musí tematicky navazovat na zaměření studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa. Varianta B - PRAXE FORMOU SOUSTAVNÉHO SLEDOVÁNÍ RELEVANTNÍ KAUZY V rámci odborné praxe student aplikuje znalosti získané během studia a osvojuje si praktické dovednosti při rozboru reálných situací. Student soustavně sleduje v médiích a ve veřejném prostoru vývoj regionálně/lokálně významné kauzy, interpretuje její široké souvislosti, vliv politických, finančních, technologických, environmentálních, sociálních, administrativních, rozhodovacích a dalších souvislostí. Student nečerpá pouze z běžných internetových zdrojů, podstatou je průběžné sledování regionálního zpravodajství, účast na jednání zastupitelstva obce či kraje, čtení regionálního tisku či periodik vydávaných městy, místními akčními skupinami apod. Zvolené téma musí tematicky navazovat na zaměření studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základní problematikou projektového řízení a to v kontextu veřejného sektoru (neziskových organizacích, státní a místní správy a samosprávy, akademické sféry) i firemního prostředí. Součástí kurzu bude i rozbor základních aspektů fundraisingu a to především s důrazem na potenciální zdroje financování projektů. Studenti v rámci kurzu zvládnou odbornou terminologii, základní metody projektového řízení a principy fundraisingu. V rámci cvičení budou mít studenti rovněž možnost aplikovat teoretické znalosti na praktických příkladech. Seznámí se základními aspekty úspěšných projektů. Po ukončení kurzu budou studenti schopni identifikovat klíčová místa a možnosti při zakládání, plánování, sledování, řízení a ukončení projektů, vymezit formy a metody vyhodnocování jednotlivých fází projektů a závěrečného vyhodnocení projektů. Frekventanti tohoto předmětu samostatně aplikují nabyté řídící metody a postupy při vytváření vlastních projektů.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou projektového řízení, a to v kontextu veřejného sektoru (neziskových organizacích, státní a místní správy a samosprávy, akademické sféry) i firemního prostředí. Součástí kurzu bude i rozbor základních aspektů fundraisingu, a to především s důrazem na potenciální zdroje financování projektů. Studenti v rámci kurzu poznají odbornou terminologii, základní metody projektového řízení a principy fundraisingu. V rámci cvičení budou studenti aplikovat své teoretické znalosti na praktických příkladech. Seznámí se s aspekty úspěšných projektů, budou schopni identifikovat klíčová místa a možnosti při zakládání, plánování, sledování, řízení a ukončení projektů, vymezit formy a metody vyhodnocování dílčích fází projektů a závěrečného vyhodnocení projektů.

Předmět prohlubuje vědomost studenta v oblasti problematiky transformace a revitalizace montánních regionů v souvislosti s celkovou transformací ekonomik a společnosti vlivem Green New Deal, která podmiňuje dekarbonizace ekonomik a energetiky v Evropě. Důraz je kladen na praktickou demonstraci konkrétních projektů a záměrů. Kurz je zaměřen na praktické dovednosti a poznání regionů, které byly postiženy těžbou nerostů. Jeho část, která se bude zabývat exkurzemi, se uskuteční mimo semestrální výuku.
Předmět je určen studentům magisterského studia. Jeho absolvováním studenti získají hlubší teoretické poznatky o městě, podstatě jeho vzniku, funkcích, geografickém, ekonomickém a sociálním vývoji. Budou schopni identifikovat město v rámci hierarchie sídelní struktury a rozlišovat jednotlivé typy městských sídel. Studenti budou vedeni ke schopnosti identifikovat a analyzovat hlavní příčiny a dopady změn ve velikosti a struktuře městských oblastí s cílem rozpoznat faktory ovlivňující rozvoj měst a městských oblastí. Součástí předmětu je také přiblížení klíčových rozdílů mezi sídelními strukturami v celosvětovém rámci a v kontextu ekonomických, sociálních a environmentálních souvislostí. Předmět je zaměřen na aktuální problémy urbánních oblastí a způsoby jejich řešení v rámci jednotlivých politik Evropské unie v návaznosti na aktuální a budoucí programové období. Součástí kurzu je exkurze do vybraného města v ČR nebo sousedním Německu, rozhovor s představiteli města o aktuálních urbánních problémech. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.

Kurz je koncipován jako prvotní vstup do problematiky disciplíny regionálního rozvoje. Kurz je koncipován jako iniciační a přehledový a smyslem je nabídnout schematický přehled témat, která budou detailněji řešeny v dalších předmětech bakalářského a magisterského programu. Na konci kurzu budou studenti schopni: zvládat základní orientaci v tématu regionálního rozvoje, budou rozumět fundamentálním poznatkům disciplíny, budou schopni vysvětlit základní pojmy a vyhledat si další informace ke studiu, budou schopni reprodukovat důležité problémy regionálního rozvoje v ČR a budou rámcově znát nástroje a způsoby možných řešení problémů.

Kurz je koncipován jako prvotní vstup do problematiky disciplíny regionálního rozvoje. Kurz je koncipován jako iniciační a přehledový a smyslem je nabídnout schematický přehled témat, která budou detailněji řešeny v dalších předmětech bakalářského a magisterského programu. Na konci kurzu budou studenti schopni: zvládat základní orientaci v tématu regionálního rozvoje, budou rozumět fundamentálním poznatkům disciplíny, budou schopni vysvětlit základní pojmy a vyhledat si další informace ke studiu, budou schopni reprodukovat důležité problémy regionálního rozvoje v ČR a budou rámcově znát nástroje a způsoby možných řešení problémů.

Kurz přináší základní znalosti a orientaci v systému veřejné správy v České republice a řeší další otázky s ním související. Nosnou část kurzu tvoří obecní a krajské zřízení zejména v jejich úpravě podle zákonů o obcích a o krajích.
Kurz přináší základní znalosti a orientaci v systému veřejné správy v České republice a řeší další otázky s ním související. Nosnou část kurzu tvoří obecní a krajské zřízení zejména v jejich úpravě podle zákonů o obcích a o krajích.
Předmět nabízí základní vhled do oblasti studia veřejné správy, jeho těžištěm je následně problematika státní správy v podmínkách České republiky, její organizace, činnosti a další relevantní okruhy. V souladu s aktuálními otázkami jsou zařazena témata modernizace, především pak elektronizace státní správy, a mezinárodní spolupráce.
Předmět nabízí základní vhled do oblasti studia veřejné správy, jeho těžištěm je následně problematika státní správy v podmínkách České republiky, její organizace, činnosti a další relevantní okruhy. V souladu s aktuálními otázkami jsou zařazena témata modernizace, především pak elektronizace státní správy, a mezinárodní spolupráce.