Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou projektového řízení, a to v kontextu veřejného sektoru (neziskových organizacích, státní a místní správy a samosprávy, akademické sféry) i firemního prostředí. Součástí kurzu bude i rozbor základních aspektů fundraisingu, a to především s důrazem na potenciální zdroje financování projektů. Studenti v rámci kurzu poznají odbornou terminologii, základní metody projektového řízení a principy fundraisingu. V rámci cvičení budou studenti aplikovat své teoretické znalosti na praktických příkladech. Seznámí se s aspekty úspěšných projektů, budou schopni identifikovat klíčová místa a možnosti při zakládání, plánování, sledování, řízení a ukončení projektů, vymezit formy a metody vyhodnocování dílčích fází projektů a závěrečného vyhodnocení projektů.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základní problematikou projektového řízení a to v kontextu veřejného sektoru (neziskových organizacích, státní a místní správy a samosprávy, akademické sféry) i firemního prostředí. Součástí kurzu bude i rozbor základních aspektů fundraisingu a to především s důrazem na potenciální zdroje financování projektů. Studenti v rámci kurzu zvládnou odbornou terminologii, základní metody projektového řízení a principy fundraisingu. V rámci cvičení budou mít studenti rovněž možnost aplikovat teoretické znalosti na praktických příkladech. Seznámí se základními aspekty úspěšných projektů. Po ukončení kurzu budou studenti schopni identifikovat klíčová místa a možnosti při zakládání, plánování, sledování, řízení a ukončení projektů, vymezit formy a metody vyhodnocování jednotlivých fází projektů a závěrečného vyhodnocení projektů. Frekventanti tohoto předmětu samostatně aplikují nabyté řídící metody a postupy při vytváření vlastních projektů.

Kurz je zaměřen na detailní studium poznatků souvisejících s tématem inovací a jejich reálnému zavádění ve veřejnoprávním i firemním prostředí. Propojuje perspektivu regionálních disciplín zaměřenou na fungování inovačního prostředí a ekonomických disciplín řešící možnosti využití inovací v praxi veřejných a privátních subjektů. Student kurzu bude schopen definovat téma inovací a rozlišovat základní pojmy, porozumí principům existence, tvorby a podpory inovačního prostředí, bude schopen analyzovat a bude připraven diskutovat možnosti i bariéry zavádění inovací v každodenních aktivitách ekonomických subjektů.

Kurz je koncipován jako prvotní vstup do problematiky disciplíny regionálního rozvoje. Kurz je koncipován jako iniciační a přehledový a smyslem je nabídnout schematický přehled témat, která budou detailněji řešeny v dalších předmětech bakalářského a magisterského programu. Na konci kurzu budou studenti schopni: zvládat základní orientaci v tématu regionálního rozvoje, budou rozumět fundamentálním poznatkům disciplíny, budou schopni vysvětlit základní pojmy a vyhledat si další informace ke studiu, budou schopni reprodukovat důležité problémy regionálního rozvoje v ČR a budou rámcově znát nástroje a způsoby možných řešení problémů.

Kurz je koncipován jako prvotní vstup do problematiky disciplíny regionálního rozvoje. Kurz je koncipován jako iniciační a přehledový a smyslem je nabídnout schematický přehled témat, která budou detailněji řešeny v dalších předmětech bakalářského a magisterského programu. Na konci kurzu budou studenti schopni: zvládat základní orientaci v tématu regionálního rozvoje, budou rozumět fundamentálním poznatkům disciplíny, budou schopni vysvětlit základní pojmy a vyhledat si další informace ke studiu, budou schopni reprodukovat důležité problémy regionálního rozvoje v ČR a budou rámcově znát nástroje a způsoby možných řešení problémů.