Předmět umožňuje studentům pochopení hlavních teoretických směrů ekonomie a politiky životního prostředí s důrazem na existující kontext (instituce a jejich historickou evoluci). Po úspěšném absolvování předmětů budou studenti schopni kriticky analyzovat dění v ochraně životního prostředí s ohledem na národní a regionální dopady, budou schopni uvažovat v širších teoretických souvislostech s ohledem na meze jednotlivých ekonomických přístupů.

Předmět je určen studentům magisterského studia. Jeho absolvováním studenti získají hlubší teoretické poznatky o městě, podstatě jeho vzniku, funkcích, geografickém, ekonomickém a sociálním vývoji. Budou schopni identifikovat město v rámci hierarchie sídelní struktury a rozlišovat jednotlivé typy městských sídel. Studenti budou vedeni ke schopnosti identifikovat a analyzovat hlavní příčiny a dopady změn ve velikosti a struktuře městských oblastí s cílem rozpoznat faktory ovlivňující rozvoj měst a městských oblastí. Součástí předmětu je také přiblížení klíčových rozdílů mezi sídelními strukturami v celosvětovém rámci a v kontextu ekonomických, sociálních a environmentálních souvislostí. Předmět je zaměřen na aktuální problémy urbánních oblastí a způsoby jejich řešení v rámci jednotlivých politik Evropské unie v návaznosti na aktuální a budoucí programové období. Součástí kurzu je exkurze do vybraného města v ČR nebo sousedním Německu, rozhovor s představiteli města o aktuálních urbánních problémech. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.