The course is aimed at acquiring basic knowledge of marketing with regard to the possibility of application in social services, social work and social entrepreneurship. Upon completion, students will be able to apply basic managerial methods and decision-making techniques in social services, social work and socially beneficial entrepreneurship. The essence of marketing in social services and social work will be to recognize the congruence of the needs of the outside world with the purpose, goals and resources of the institution, as well as the importance of the public image of institutions to target audiences. In addition, in a practically oriented course, students will learn about the role and creation of social/socially beneficial business (the so-called business model) as a tool for solving social problems. Students also practice teamwork. Upon successful completion of the course, students will be able to generate ideas for social entrepreneurship and build a business model (following lean canvas methodology).

Cílem kurzu je seznámit studenty s poradenstvím v oblasti zaměstnanosti, poskytované Úřadem práce ČR, neziskovými organizacemi, soukromými organizacemi a samosprávou. Zaměřuje se především na poradenství v rámci veřejných služeb zaměstnanosti - konkrétně popisuje jednotlivé druhy poradenství, které jsou rozděleny do oblasti pracovní, kariérové a speciální. Vedle teoretické části obsahuje kurz také praktické ukázky a nabízí posílení praktických dovedností v poskytování poradenství.
Kurz nabízí studujícím výkladové rámce nutné pro porozumění tomu, jak soudobé společnosti vytváří a rozvíjí instituce a nástroje, pomocí kterých uspokojují sociální potřeby jednotlivců a populačních skupin. Vychází z multidisciplinárního pojetí sociální politiky, které zahrnuje uplatnění sociálně vědních disciplín, včetně sociologie, veřejné politiky, sociální práce, ekonomie a práva. Přednášky nabízí široký přehled jednotlivých témat, zatímco cvičení umožňují hlubší rozpracování jednotlivých témat prostřednictvím práce v malých skupinách. Kurz umožní studujícím pochopit příčiny sociálních problémů a podstatu opatření, která se snaží tyto problémy řešit. Pozornost bude věnována rovněž otázce využívání společenských příležitostí v této oblasti. Kurz bude brát do úvahy mimo jiné také perspektivu životního cyklu.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a hlavními sociologickými přístupy tak, aby získali nástroje k pochopení základních i specifických společenských procesů a jevů.
Cílem kurzu je seznámit studující se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a koncepcemi sociologie. Pozornost je zaměřena na pochopení struktury společnosti, významných společenských procesů a jevů. Studující získá znalosti nutné pro studium oborových sociologických disciplín, seznámí se s vývojem sociologického myšlení a vidění světa.
Cílem kurzu je seznámit studující se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a koncepcemi sociologie. Pozornost je zaměřena na pochopení struktury společnosti, významných společenských procesů a jevů. Studující získá znalosti nutné pro studium oborových sociologických disciplín, seznámí se s vývojem sociologického myšlení a vidění světa.
Cílem kurzu je seznámit studující se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a koncepcemi sociologie. Pozornost je zaměřena na pochopení struktury společnosti, významných společenských procesů a jevů. Studující získá znalosti nutné pro studium oborových sociologických disciplín, seznámí se s vývojem sociologického myšlení a vidění světa.
Cílem kurzu je seznámit studující se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a koncepcemi sociologie. Pozornost je zaměřena na pochopení struktury společnosti, významných společenských procesů a jevů. Studující získá znalosti nutné pro studium oborových sociologických disciplín, seznámí se s vývojem sociologického myšlení a vidění světa.
Cílem kurzu je ukázat studujícím rodinu jako základní společenskou instituci s proměnlivými formami a ukázat její klíčovou roli ve všech aspektech sociální stratifikace a kontroly. Seznámit studující s průběhem a důsledky demografických změn v rodinném chování.