Cílem kurzu je naučit studenty matematicky formulovat a řešit ekonomické problémy. Jde tedy o interdisciplinární prolínání teorií matematických s ekonomickými, pokrývající širokou škálu optimalizačních problémů, statistických metod i matematicko-ekonomického modelování. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vyřešit optimalizační a predikční úlohy vyplývající z manažerského rozhodování.

Předmět seznámí studenty se specifiky marketingu na průmyslových trzích. Na rozdíl od trhů konečného spotřebitele jsou odběratelé průmyslových výrobků firmy, které kupují výrobní zařízení, stroje, celé investiční celky či meziprodukty výroby. Potřeby a struktura průmyslových trhů je značně odlišná od trhů spotřebních.

Cílem kurzu je poskytnout přehled základních podnikových činností, struktur a funkcí, a to na základě odborné anglosaské literatury. Zaměřuje se především na oblast podnikové organizace, strategie, marketingu, personálních aktivit, produkce a mezd. Kurz je veden v anglickém jazyce.

Cílem předmětu je představení současných konceptů digitalizace v soukromém a veřejném sektoru. Jejich vzájemnou interakci, integraci, jednotlivá rozhraní i problematické oblasti.

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s obecnými principy psaní odborné práce, s metodologickými přístupy ve společenských vědách, se zásadami práce s literaturou a se způsoby prezentace odborné práce. Výsledkem kurzu bude projekt kvalifikační práce studentů.

Cílem kurzu je vysvětlení základních principů a vývojových tendencí fungování Evropské unie, včetně problematiky týkající se ČR po vstupu do EU. Kurz navazuje na přednášky ekonomické teorie, světové ekonomiky, hospodářské politiky a dějin hospodářství. Kurz je záměrně situován do 6. semestru proto, aby studenti problematiku EU pochopili i v dalších souvislostech z témat předmětů, které dříve absolvovali (v makroekonomickém, mikroekonomickém i regionálním záběru). Kurz je zakončen písemnou zkouškou.

Cílem kurzu je oslovit studenty různých fakult, oborů a na Erasmus pobytu. Díky kombinaci různých kompetencí a znalostí se vytvoří podmínky pro hledání a vývoj nových produktů a služeb. Prakticky orientovaný předmět umožní studentům se seznámit a vyzkoušet kreativní metody pro řešení problémů, tvorbu inovací produktů a služeb, pro generování nápadů na podnikání a tvorbu business modelů. Ambicí kurzu je, aby studenti pracovali na dlouhodobých komplexnějších zadáních od firem a institucí, které budou vyžadovat multidisciplinární a netradiční přístup. Mezi možnostmi jsou také exkurze, účasti na hackathonech, inovačních dnech, inovačních sezeních a podobných formátech. Studenti trénují také práci v týmu a v cizím jazyce. Projekty budou moct konzultovat s odborníky z praxe.
Kurz se věnuje hlavním mezníkům v hospodářských dějinách, především v období novověku a nejnovějších dějin. Důraz je kladen především na vývoj a pochopení fungování tržního hospodářství a rozhodování hlavních aktérů v hospodářském životě. Přednášky se také bude snažit zasadit vývoj československého hospodářství do kontextů hlavních změn v ekonomice moderní Evropy.
Kurz se věnuje hlavním mezníkům v hospodářských dějinách, především v období novověku a nejnovějších dějin. Důraz je kladen především na vývoj a pochopení fungování tržního hospodářství a rozhodování hlavních aktérů v hospodářském životě. Přednášky se také bude snažit zasadit vývoj československého hospodářství do kontextů hlavních změn v ekonomice moderní Evropy. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními personálními činnostmi a procesy v organizacích. Důraz je kladen na porozumění důležitosti personálního řízení pro dosahování podnikových cílů i konkurenceschopnosti podniku/organizace. Se studenty budou témata probírána i v návaznosti na aktuální dění s následnou diskuzí.
Tento středně pokročilý kurz rozvíjí a prohlubuje porozumění dlouhodobým determinantám bohatství (teorie růstu), krátkodobým determinantám hospodářské činnosti (teorie hospodářských cyklů) a způsobům, jakými je možné tyto determinanty prostřednictvím hospodářské politiky ovlivňovat. Důraz je kladen na aplikace obecného ekonomického myšlení na širokou paletu situací, a to na úkor nižšího důrazu na technické a početní aspekty analýzy.

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku.

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku.

Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu a řešení procesů a problémů firmy, obce či subjektu státní správy ve vztahu k prostředí, kvalitě a bezpečnosti práce a života. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.
Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu a řešení procesů a problémů firmy, obce či subjektu státní správy ve vztahu k prostředí, kvalitě a bezpečnosti práce a života. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.
Kurs představuje teoretický rámec pro efektivní management veřejných služeb. Vzhledem k podstatě veřejných služeb a jejich převažujícímu financování z veřejných zdrojů kurs studenty seznamuje s principy daňové teorie a teorie veřejných výdajů. U služeb financovaných částečně poplatky ze strany jejich uživatelů, či na které se vztahují ekologické daně, budou diskutovány dopady tohoto zpoplatnění. Kurs dále studenty provede vybranými případovými studiemi efektivního poskytování konkrétních veřejných služeb. Po absolvování kurzu by měl student umět posoudit ekonomickou efektivnost veřejných služeb a zároveň distribuční dopady jejich poskytování.
Cílem kurzu je poskytnout studentům komplexní pohled na problematiku informačních systémů z hlediska uživatele i potenciálního zadavatele. Výklad je zaměřen na základní teoretické přístupy i na praktické postupy využívané při analýze a realizaci informačních systémů. Především v době rozvrhované výuky podle STAG mohou studenti (po předchozí e-mailové domluvě na l.mesicek@ujep.cz i mimo ní) využít konzultaci, interaktivní výklad atd. pomocí Skype, Google Meet atd. podle situace, dostupné konektivity a potřebné funkcionality. Studenti se hlásí alespoň 24 hodin před začátkem výuky.
Tento kurz rozvíjí a prohlubuje schopnosti analyzovat ekonomické chování jednotlivce a důsledky společenských interakcí v rámci konkrétních institucionálních uspořádání. Důraz je kladen na aplikace obecného ekonomického myšlení na širokou paletu situací, a to na úkor nižšího důrazu na technické a početní aspekty analýzy.
V dnešní době, kdy moderní technologie mění způsob přepravy a dopravní chování jednotlivců i firem, je třeba, aby na tuto skutečnost reagovala města, kraje i národní instituce. Otvírá se také prostor pro nové mobilitní služby (např. typu sdílená mobilita). Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy dopravní politiky, poskytnout přehled o nových trendech v mobilitě a možnostech veřejných institucí rozvoj dopravy a mobility ovlivňovat a řídit. Studenti budou seznámení s problematikou organizace, plánování a regulace dopravy a jejích dopadů na zdraví a životní prostředí se zvláštním důrazem na strategické dopravní plánování měst a regionů. Předmět dále představí problematiku dopravního chování a rozhodování jednotlivců a firem, sociální aspekty dopravy (dopady dopravní politiky na různé socioekonomické skupiny) a klíčové otázky dopravního plánování a rozhodování měst a regionů. Budou diskutovány nové a inovativní nástroje managementu udržitelné dopravy a mobility. Problematika bude ilustrována na případových studiích.
Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy. Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.