Cílem kurzu je seznámit studenty se základními personálními činnostmi a procesy v organizacích. Důraz je kladen na porozumění důležitosti personálního řízení pro dosahování podnikových cílů i konkurenceschopnosti podniku/organizace. Se studenty budou témata probírána i v návaznosti na aktuální dění s následnou diskuzí.

Cílem kurzu je seznámit se s problematikou manažerského rozhodování, jeho obsahem a rozsahem. Představit základní principy, metody, postupy a techniky rozhodování. Osvojit si základní pojmy a postupy, analyzovat situaci a použití v řídící praxi. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni používat metody analýzy rozhodovacích problémů a uplatňovat metody hodnocení a jejich výběr. V podnikové praxi pak budou schopni rozlišovat daný stupeň rizika, zvolit vhodný nástroj a pochopí principy fungování managementu rizika v organizaci. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.

Cílem kurzu je seznámit se s problematikou manažerského rozhodování, jeho obsahem a rozsahem. Představit základní principy, metody, postupy a techniky rozhodování. Osvojit si základní pojmy a postupy, analyzovat situaci a použití v řídící praxi. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni používat metody analýzy rozhodovacích problémů a uplatňovat metody hodnocení a jejich výběr. V podnikové praxi pak budou schopni rozlišovat daný stupeň rizika, zvolit vhodný nástroj a pochopí principy fungování managementu rizika v organizaci. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku.

Tento středně pokročilý kurz rozvíjí a prohlubuje porozumění dlouhodobým determinantám bohatství (teorie růstu), krátkodobým determinantám hospodářské činnosti (teorie hospodářských cyklů) a způsobům, jakými je možné tyto determinanty prostřednictvím hospodářské politiky ovlivňovat. Důraz je kladen na aplikace obecného ekonomického myšlení na širokou paletu situací, a to na úkor nižšího důrazu na technické a početní aspekty analýzy.

Cílem kurzu je vysvětlení základních principů a vývojových tendencí fungování Evropské unie, včetně problematiky týkající se ČR po vstupu do EU. Kurz navazuje na přednášky ekonomické teorie, světové ekonomiky, hospodářské politiky a dějin hospodářství. Kurz je záměrně situován do 6. semestru proto, aby studenti problematiku EU pochopili i v dalších souvislostech z témat předmětů, které dříve absolvovali (v makroekonomickém, mikroekonomickém i regionálním záběru). Kurz je zakončen písemnou zkouškou.

Cílem kurzu je naučit studenty matematicky formulovat a řešit ekonomické problémy. Jde tedy o interdisciplinární prolínání teorií matematických s ekonomickými, pokrývající širokou škálu optimalizačních problémů, statistických metod i matematicko-ekonomického modelování. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vyřešit optimalizační a predikční úlohy vyplývající z manažerského rozhodování.
Cílem předmětu je představení současných konceptů digitalizace v soukromém a veřejném sektoru. Jejich vzájemnou interakci, integraci, jednotlivá rozhraní i problematické oblasti.

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s obecnými principy psaní odborné práce, s metodologickými přístupy ve společenských vědách, se zásadami práce s literaturou a se způsoby prezentace odborné práce. Výsledkem kurzu bude projekt kvalifikační práce studentů.

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku.

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku.

Předmět seznámí studenty se specifiky marketingu na průmyslových trzích. Na rozdíl od trhů konečného spotřebitele jsou odběratelé průmyslových výrobků firmy, které kupují výrobní zařízení, stroje, celé investiční celky či meziprodukty výroby. Potřeby a struktura průmyslových trhů je značně odlišná od trhů spotřebních.

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku.

V dnešní době, kdy moderní technologie mění způsob přepravy a dopravní chování jednotlivců i firem, je třeba, aby na tuto skutečnost reagovala města, kraje i národní instituce. Otvírá se také prostor pro nové mobilitní služby (např. typu sdílená mobilita). Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy dopravní politiky, poskytnout přehled o nových trendech v mobilitě a možnostech veřejných institucí rozvoj dopravy a mobility ovlivňovat a řídit. Studenti budou seznámení s problematikou organizace, plánování a regulace dopravy a jejích dopadů na zdraví a životní prostředí se zvláštním důrazem na strategické dopravní plánování měst a regionů. Předmět dále představí problematiku dopravního chování a rozhodování jednotlivců a firem, sociální aspekty dopravy (dopady dopravní politiky na různé socioekonomické skupiny) a klíčové otázky dopravního plánování a rozhodování měst a regionů. Budou diskutovány nové a inovativní nástroje managementu udržitelné dopravy a mobility. Problematika bude ilustrována na případových studiích.
Kurs představuje teoretický rámec pro efektivní management veřejných služeb. Vzhledem k podstatě veřejných služeb a jejich převažujícímu financování z veřejných zdrojů kurs studenty seznamuje s principy daňové teorie a teorie veřejných výdajů. U služeb financovaných částečně poplatky ze strany jejich uživatelů, či na které se vztahují ekologické daně, budou diskutovány dopady tohoto zpoplatnění. Kurs dále studenty provede vybranými případovými studiemi efektivního poskytování konkrétních veřejných služeb. Po absolvování kurzu by měl student umět posoudit ekonomickou efektivnost veřejných služeb a zároveň distribuční dopady jejich poskytování.
Cílem kurzu je stimulovat u studentů kritické myšlení v oblasti globalizace, zejména ohledně změn ve světovém obchodu, pohybu kapitálu a role institucí jako je EU, Spojené národy, Světová obchodní organizace a Mezinárodní měnový fond. Studenti budou vedeni k vypracování případových studií se zaměřením na hospodářský růst, společenský rozvoj a implementaci hospodářských politik a zároveň anlyzovat kritické body v těchto procesech. Budou schopni analyzovat možné scénáře hospodářské politiky se zvláštním ohledem na EU.
Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy. Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Bude umět sestavit business model a business plán.
Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy. Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Bude umět sestavit business model a business plán.
Kurz se věnuje hlavním mezníkům v hospodářských dějinách, především v období novověku a nejnovějších dějin. Důraz je kladen především na vývoj a pochopení fungování tržního hospodářství a rozhodování hlavních aktérů v hospodářském životě. Přednášky se také bude snažit zasadit vývoj československého hospodářství do kontextů hlavních změn v ekonomice moderní Evropy. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.
Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy. Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.