Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy. Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.
Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy. Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.
Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy. Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.

Předmět je zaměřen na interdisciplinární chápání podstaty zakládání podniků, života a zániku podniku, základních činností s fungováním podniků. Výuka cvičení bude probíhat vypracováním praktických příkladů tvorby majetkové a kapitálové výstavby podniku. Hodnocení efektivnosti podniku a jeho financování bude posuzováno v součinnosti s podnikovými procesy. Diskutován bude význam inovačních procesů pro konkurenceschopnost podniku. Individuální i týmová práce studentů vyústí v přípravu a prezentaci projektů se zaměřením na praktické aktivity a řešení praktických příkladů podnikatelských subjektů v oblasti nákupu, výroby, určení výrobní kapacity, odbytu a stanovení kalkulace nákladů na produkt/službu podniku.

Cílem kurzu je seznámit se s problematikou manažerského rozhodování, jeho obsahem a rozsahem. Představit základní principy, metody, postupy a techniky rozhodování. Osvojit si základní pojmy a postupy, analyzovat situaci a použití v řídící praxi. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni používat metody analýzy rozhodovacích problémů a uplatňovat metody hodnocení a jejich výběr. V podnikové praxi pak budou schopni rozlišovat daný stupeň rizika, zvolit vhodný nástroj a pochopí principy fungování managementu rizika v organizaci. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.

Cílem kurzu je seznámit se s problematikou manažerského rozhodování, jeho obsahem a rozsahem. Představit základní principy, metody, postupy a techniky rozhodování. Osvojit si základní pojmy a postupy, analyzovat situaci a použití v řídící praxi. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni používat metody analýzy rozhodovacích problémů a uplatňovat metody hodnocení a jejich výběr. V podnikové praxi pak budou schopni rozlišovat daný stupeň rizika, zvolit vhodný nástroj a pochopí principy fungování managementu rizika v organizaci. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.

Seznámení s principy systému SAP, jeho moduly a podnikovými procesy.
The aim of the course is to explain the performance of the private and the public sector with respect to the problems of collective action. We will contrast the framework of individual choices of various economic agents having - in the sphere of collective choice - different incentives and interests and facing different formal and informal social institutions. Students will be introduced to economic analysis of factors influencing behaviour of politicians, voters, bureaucrats, and interest groups in the public sector, as well as shareholders and managers in the corporate sphere
Cílem prakticky orientovaného předmětu je seznámit studenty s kreativními metodami pro generování podnikatelských nápadů a tvorbu business modelů. Studenti buď mohou vytvořit a vyladit svůj vlastní podnikatelský záměr, nebo simulovat jeho vznik a prezentaci před investorem (tzv. pitch deck). Studenti trénují také práci v týmu a v cizím jazyce. Projekty budou moct konzultovat s odborníky z praxe. Kurz je vhodný i pro studenty jiných fakult a studenty na Erasmu.
Cílem předmětu je seznámit studenty se strategickým myšlením a strategickou analýzou. Po úspěšném absolvování studenti posoudí faktory, které ovlivňují uplatnění strategického řízení a zvolí vhodné postupy analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, včetně analýzy nových výzev, jako jsou klimatická změna či státní regulace. Budou schopni popsat posloupnost kroků při formulaci strategie a navrhnou postup tvorby vhodné inovační strategie v podnicích, působících v různých oborech i v dalších typech organizací, a to i díky předaným zkušenostem od praktických odborníků zapojených do výuky. Současně zdůvodní volbu odpovídajících kritérií pro posouzení strategie, včetně analýzy rizik, v různých fázích její tvorby, implementace, realizace a evaluace. Získané znalosti a dovednosti budou studenti umět aplikovat pro strategický management firem, neziskových organizací i institucí veřejné správy.
Cílem kurzu je stimulovat u studentů kritické myšlení v oblasti globalizace, zejména ohledně změn ve světovém obchodu, pohybu kapitálu a role institucí jako je EU, Spojené národy, Světová obchodní organizace a Mezinárodní měnový fond. Studenti budou vedeni k vypracování případových studií se zaměřením na hospodářský růst, společenský rozvoj a implementaci hospodářských politik a zároveň anlyzovat kritické body v těchto procesech. Budou schopni analyzovat možné scénáře hospodářské politiky se zvláštním ohledem na EU.

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku.

V rámci předmětu se student seznámí fungováním státu a jeho institucí, intervencemi v podobě regulace (veřejné politiky) i problémy vztahu státu, trhu a ochrany spotřebitele. Po absolvování předmětu bude student znát základní teoretická východiska vztahu státu a firem, bude umět kriticky zhodnotit procesy a nástroje pro formování a hodnocení veřejných politik a regulace. Důraz je kladen na ekonomickou perspektivu.

Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy. Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Bude umět sestavit business model a business plán.
Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy. Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Bude umět sestavit business model a business plán.