Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy. Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.
Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy. Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.
Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy. Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.
Kurz se věnuje hlavním mezníkům v hospodářských dějinách, především v období novověku a nejnovějších dějin. Důraz je kladen především na vývoj a pochopení fungování tržního hospodářství a rozhodování hlavních aktérů v hospodářském životě. Přednášky se také bude snažit zasadit vývoj československého hospodářství do kontextů hlavních změn v ekonomice moderní Evropy.
Cílem prakticky orientovaného předmětu je seznámit studenty s kreativními metodami pro generování podnikatelských nápadů a tvorbu business modelů. Studenti buď mohou vytvořit a vyladit svůj vlastní podnikatelský záměr, nebo simulovat jeho vznik a prezentaci před investorem (tzv. pitch deck). Studenti trénují také práci v týmu a v cizím jazyce. Projekty budou moct konzultovat s odborníky z praxe. Kurz je vhodný i pro studenty jiných fakult a studenty na Erasmu.
Cílem kurzu je poskytnout studentům komplexní pohled na problematiku informačních systémů z hlediska uživatele i potenciálního zadavatele. Výklad je zaměřen na základní teoretické přístupy i na praktické postupy využívané při analýze a realizaci informačních systémů. Především v době rozvrhované výuky podle STAG mohou studenti (po předchozí e-mailové domluvě na l.mesicek@ujep.cz i mimo ní) využít konzultaci, interaktivní výklad atd. pomocí Skype, Google Meet atd. podle situace, dostupné konektivity a potřebné funkcionality. Studenti se hlásí alespoň 24 hodin před začátkem výuky.
Seznámení s principy systému SAP, jeho moduly a podnikovými procesy.

Předmět je zaměřen na interdisciplinární chápání podstaty zakládání podniků, života a zániku podniku, základních činností s fungováním podniků. Výuka cvičení bude probíhat vypracováním praktických příkladů tvorby majetkové a kapitálové výstavby podniku. Hodnocení efektivnosti podniku a jeho financování bude posuzováno v součinnosti s podnikovými procesy. Diskutován bude význam inovačních procesů pro konkurenceschopnost podniku. Individuální i týmová práce studentů vyústí v přípravu a prezentaci projektů se zaměřením na praktické aktivity a řešení praktických příkladů podnikatelských subjektů v oblasti nákupu, výroby, určení výrobní kapacity, odbytu a stanovení kalkulace nákladů na produkt/službu podniku.

The aim of the course is to explain the performance of the private and the public sector with respect to the problems of collective action. We will contrast the framework of individual choices of various economic agents having - in the sphere of collective choice - different incentives and interests and facing different formal and informal social institutions. Students will be introduced to economic analysis of factors influencing behaviour of politicians, voters, bureaucrats, and interest groups in the public sector, as well as shareholders and managers in the corporate sphere
Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu a řešení procesů a problémů firmy, obce či subjektu státní správy ve vztahu k prostředí, kvalitě a bezpečnosti práce a života. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.
Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu a řešení procesů a problémů firmy, obce či subjektu státní správy ve vztahu k prostředí, kvalitě a bezpečnosti práce a života. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.

V rámci předmětu se student seznámí fungováním státu a jeho institucí, intervencemi v podobě regulace (veřejné politiky) i problémy vztahu státu, trhu a ochrany spotřebitele. Po absolvování předmětu bude student znát základní teoretická východiska vztahu státu a firem, bude umět kriticky zhodnotit procesy a nástroje pro formování a hodnocení veřejných politik a regulace. Důraz je kladen na ekonomickou perspektivu.

Tento kurz rozvíjí a prohlubuje schopnosti analyzovat ekonomické chování jednotlivce a důsledky společenských interakcí v rámci konkrétních institucionálních uspořádání. Důraz je kladen na aplikace obecného ekonomického myšlení na širokou paletu situací, a to na úkor nižšího důrazu na technické a početní aspekty analýzy.
Cílem kurzu je oslovit studenty různých fakult, oborů a na Erasmus pobytu. Díky kombinaci různých kompetencí a znalostí se vytvoří podmínky pro hledání a vývoj nových produktů a služeb. Prakticky orientovaný předmět umožní studentům se seznámit a vyzkoušet kreativní metody pro řešení problémů, tvorbu inovací produktů a služeb, pro generování nápadů na podnikání a tvorbu business modelů. Ambicí kurzu je, aby studenti pracovali na dlouhodobých komplexnějších zadáních od firem a institucí, které budou vyžadovat multidisciplinární a netradiční přístup. Mezi možnostmi jsou také exkurze, účasti na hackathonech, inovačních dnech, inovačních sezeních a podobných formátech. Studenti trénují také práci v týmu a v cizím jazyce. Projekty budou moct konzultovat s odborníky z praxe.
Cílem předmětu je seznámit studenty se strategickým myšlením a strategickou analýzou. Po úspěšném absolvování studenti posoudí faktory, které ovlivňují uplatnění strategického řízení a zvolí vhodné postupy analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, včetně analýzy nových výzev, jako jsou klimatická změna či státní regulace. Budou schopni popsat posloupnost kroků při formulaci strategie a navrhnou postup tvorby vhodné inovační strategie v podnicích, působících v různých oborech i v dalších typech organizací, a to i díky předaným zkušenostem od praktických odborníků zapojených do výuky. Současně zdůvodní volbu odpovídajících kritérií pro posouzení strategie, včetně analýzy rizik, v různých fázích její tvorby, implementace, realizace a evaluace. Získané znalosti a dovednosti budou studenti umět aplikovat pro strategický management firem, neziskových organizací i institucí veřejné správy.

Cílem kurzu je poskytnout přehled základních podnikových činností, struktur a funkcí, a to na základě odborné anglosaské literatury. Zaměřuje se především na oblast podnikové organizace, strategie, marketingu, personálních aktivit, produkce a mezd. Kurz je veden v anglickém jazyce.