Cílem kurzu je naučit studenty vnímat gender jako analytickou kategorii i jako fenomén sociálně konstruující realitu. Předmětem uvažování nebude hodnocení, ale odkrývání přítomnosti genderových rozdílů a stereotypů v každodenním životě perspektivou jak makro, tak mikroúrovně.
Cílem kurzu je naučit studenty vnímat gender jako analytickou kategorii i jako fenomén sociálně konstruující realitu. Předmětem uvažování nebude hodnocení, ale odkrývání přítomnosti genderových rozdílů a stereotypů v každodenním životě perspektivou jak makro, tak mikroúrovně.
Cílem kurzu je naučit studenty vnímat pojmy menšiny a většiny jako kategorie nerovnosti, moci a sociální kontroly, poskytnout jim přehled možných způsobů uvažování o jednotlivých aspektech těchto pojmů.
Cílem kurzu je naučit studenty vnímat pojmy menšiny a většiny jako kategorie nerovnosti, moci a sociální kontroly, poskytnout jim přehled možných způsobů uvažování o jednotlivých aspektech těchto pojmů.
Cílem kurzu je seznámit studenty s poradenstvím v oblasti zaměstnanosti, poskytované Úřadem práce ČR, neziskovými organizacemi, soukromými organizacemi a samosprávou. Zaměřuje se především na poradenství v rámci veřejných služeb zaměstnanosti - konkrétně popisuje jednotlivé druhy poradenství, které jsou rozděleny do oblasti pracovní, kariérové a speciální. Vedle teoretické části obsahuje kurz také praktické ukázky a nabízí posílení praktických dovedností v poskytování poradenství.
Cílem kurzu je seznámit studenty s poradenstvím v oblasti zaměstnanosti, poskytované Úřadem práce ČR, neziskovými organizacemi, soukromými organizacemi a samosprávou. Zaměřuje se především na poradenství v rámci veřejných služeb zaměstnanosti - konkrétně popisuje jednotlivé druhy poradenství, které jsou rozděleny do oblasti pracovní, kariérové a speciální. Vedle teoretické části obsahuje kurz také praktické ukázky a nabízí posílení praktických dovedností v poskytování poradenství.
Cílem kurzu je seznámit studenty s obsahem pojmu sociální politika, ideovými přístupy a směry, které se projevují v základních principech, funkcích a cílech sociální politiky, s významem státu a ostatních subjektů sociální politiky, s jednotlivými typy sociální politiky a problémovými sociálními situacemi.
Kurz nabízí studujícím výkladové rámce nutné pro porozumění tomu, jak soudobé společnosti vytváří a rozvíjí instituce a nástroje, pomocí kterých uspokojují sociální potřeby jednotlivců a populačních skupin. Vychází z multidisciplinárního pojetí sociální politiky, které zahrnuje uplatnění sociálně vědních disciplín, včetně sociologie, veřejné politiky, sociální práce, ekonomie a práva. Přednášky nabízí široký přehled jednotlivých témat, zatímco cvičení umožňují hlubší rozpracování jednotlivých témat prostřednictvím práce v malých skupinách. Kurz umožní studujícím pochopit příčiny sociálních problémů a podstatu opatření, která se snaží tyto problémy řešit. Pozornost bude věnována rovněž otázce využívání společenských příležitostí v této oblasti. Kurz bude brát do úvahy mimo jiné také perspektivu životního cyklu.
Kurz nabízí studujícím výkladové rámce nutné pro porozumění tomu, jak je realizována česká sociální politika v rámci systému sociálního zabezpečení. Pozornost je věnována všem složkám sociálního zabezpečení. Dále je kurz zaměřen na vybrané sektorové sociální politiky a také diskusi vize a koncepce budoucnosti sociální politiky v ČR v kontextu českého členství v EU.
Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu se sociálními službami v kontextu sociální práce, jejich legislativním ukotvením v evropském i národním rámci, s procesem plánování a registrací sociálních služeb, možnostmi jejich financování, specifiky v poskytování jednotlivých sociálních služeb a otázkou kvality v jejich poskytování. Účastníci kurzu se dále budou zabývat tématem transformace sociálních služeb, spoluprací s ostatními resorty a vizí do budoucna
Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu se sociálními službami v kontextu sociální práce, jejich legislativním ukotvením v evropském i národním rámci, s procesem plánování a registrací sociálních služeb, možnostmi jejich financování, specifiky v poskytování jednotlivých sociálních služeb a otázkou kvality v jejich poskytování. Účastníci kurzu se dále budou zabývat tématem transformace sociálních služeb, spoluprací s ostatními resorty a vizí do budoucna.
Cílem kurzu je seznámit studující se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a koncepcemi sociologie. Pozornost je zaměřena na pochopení struktury společnosti, významných společenských procesů a jevů. Studující získá znalosti nutné pro studium oborových sociologických disciplín, seznámí se s vývojem sociologického myšlení a vidění světa.
Cílem kurzu je seznámit studující se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a koncepcemi sociologie. Pozornost je zaměřena na pochopení struktury společnosti, významných společenských procesů a jevů. Studující získá znalosti nutné pro studium oborových sociologických disciplín, seznámí se s vývojem sociologického myšlení a vidění světa.
Cílem kurzu je ukázat studujícím rodinu jako základní společenskou instituci s proměnlivými formami a ukázat její klíčovou roli ve všech aspektech sociální stratifikace a kontroly. Seznámit studující s průběhem a důsledky demografických změn v rodinném chování.
V souladu s aktuálními přístupy ve speciální pedagogice seznamuje předmět se speciální pedagogikou jako oborem a jednotlivými dílčími disciplínami, a to: psychopedií, logopedií, surdopedií, tyflopedí, somatopedí a etopedií. Studenti jsou dále seznamováni s konceptem speciálně-pedagogické péče o osoby ohrožené sociálně patologickými jevy a se speciálně-pedagogickou andragogikou a gerontogogikou. Představen je také systém speciálně pedagogického vzdělání v České republice, a to včetně rámcového vzdělávacího plánu. V rámci jednotlivých témat je zvláštní zřetel kladen na využitelnost poznatků speciální pedagogiky v praxi sociální práce s různými cílovými skupinami.
Kurz si klade za cíl přestavit studentům obor sociální práce jako vědecký obor i jako profesi. V úvodu kurzu se pozornost zaměřuje na aspekty toho, jak se stát sociálním pracovníkem jako profesionál a co všechno musí sociální pracovník znát pro výkon sociální práce. Následně seznamuje studenty s legislativními a institucionálním základy sociální práce, základními koncepty oboru i používanou terminologií.
Kurz si klade za cíl přestavit studentům obor sociální práce jako vědecký obor i jako profesi. V úvodu kurzu se pozornost zaměřuje na aspekty toho, jak se stát sociálním pracovníkem jako profesionál a co všechno musí sociální pracovník znát pro výkon sociální práce. Následně seznamuje studenty s legislativními a institucionálním základy sociální práce, základními koncepty oboru i používanou terminologií.