Účelem kurzu je seznámit studenty se základy demografie jako vědecké disciplíny se zvláštním zřetelem k jejímu interdisciplinárnímu charakteru a jejím metodologickým zvláštnostem. Lekce uvádějí do následujících témat: demografie jako vědecký obor, prameny demografických dat, systém demografických ukazatelů, analýza demografických procesů včetně úmrtnosti a nemocnosti, porodnosti, sňatečnosti, rozvodovosti, potratovosti a zdravotního stavu obyvatelstva. Dále je pojednána populační politika, rodiny a domácnosti, demografické projekce a prognózy, světový populační růst a demografická situace v Evropě a České republice. Součástí kurzu jsou povinná cvičení k přednášeným metodám, která umožní jejich osvojení. Samostudium je zaměřeno na interpretaci článků z odborných periodik, a to včetně zahraničních

Kurz je zaměřen na problematiku managementu přírodních zdrojů. V rámci kurzu se studenti seznámí s moderními koncepty managementu přírodních zdrojů a jejich praktickými aplikacemi v českém i mezinárodním kontextu. Zároveň bude pozornost věnována kvalitativně orientovaným metodám institucionální analýzy. Studenti se naučí osvojené koncepty a metody aplikovat na okruhy problému v oblasti ochrany životního prostředí a regionálního rozvoje, a to s využitím konkrétních případových studií z regionu.
Kurz je zaměřen na problematiku managementu přírodních zdrojů. V rámci kurzu se studenti seznámí s moderními koncepty managementu přírodních zdrojů a jejich praktickými aplikacemi v českém i mezinárodním kontextu. Zároveň bude pozornost věnována kvalitativně orientovaným metodám institucionální analýzy. Studenti se naučí osvojené koncepty a metody aplikovat na okruhy problému v oblasti ochrany životního prostředí a regionálního rozvoje, a to s využitím konkrétních případových studií z regionu.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování odborné práce. Studenti se seznámí s formálními zásadami a nejčastěji používanými výzkumnými technikami v rámci společenských věd. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: rozlišit základní pojmy výzkumu; ovládat formální pravidla zpracování odborného textu; budou umět provést výběr vhodných metod zpracování odborné práce.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování odborné práce. Studenti se seznámí s formálními zásadami a nejčastěji používanými výzkumnými technikami v rámci společenských věd. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: rozlišit základní pojmy výzkumu; ovládat formální pravidla zpracování odborného textu; budou umět provést výběr vhodných metod zpracování odborné práce.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování odborné práce. Studenti se seznámí s formálními zásadami a nejčastěji používanými výzkumnými technikami v rámci společenských věd. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: rozlišit základní pojmy výzkumu; ovládat formální pravidla zpracování odborného textu; budou umět provést výběr vhodných metod zpracování odborné práce.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s problematikou plánování a regulace dopravy a jejích dopadů na zdraví a životní prostředí se zvláštním důrazem na dopravní plánování měst a regionů. Důraz je kladen na inovativní přístupy a využívání inovativních nástrojů k podpoře udržitelné dopravy a mobility. V předmětu budou probírány základní principy udržitelné dopravy a strategie k dosažení udržitelné dopravy, tento výklad bude doplněn případovými studiemi. Budou představeny klíčové aspekty dopravního plánování a rozhodování. Mezi hlavní cíle předmětu patří: představit udržitelnou dopravu a relevantní strategie a politiky; představit koncepty a aspekty krátkodobého a dlouhodobého (strategického) dopravního plánování měst a regionů; vysvětlit fungování a techniky managementu mobility (řízení poptávky po dopravě); seznámit studenty s problematikou indikátorů, monitoringu a evaluace strategií a opatření k udržitelné dopravě a mobilitě.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními přístupy k oceňování veřejných, kolektivních a klubových statků, které nejsou alokovány prostřednictvím tržních mechanismů. V rámci kurzu si studenti osvojí aplikace vybraných metod a s využitím případových studií budou diskutovány praktické dopady výsledků oceňování do hospodářsko-politických rozhodnutí.

Kurz má za cíl předat posluchačům informace k obecným východiskům prostorového plánování, získají přehled o nejvýznamnějších teoriích, ale také o praktických nástrojích prostorového plánování. Posluchači budou seznámeni nejprve s historickým vývojem prostorového plánování především v evropském prostoru a hlavními rozdíly mezi strategickým a územním plánováním. Následně se seznámí se současnou legislativou v ČR spojenou se strategickým a územním plánováním, orgány a nástroji v ČR i v dalších evropských zemích. Posluchači budou rovněž upozorněni na významné urbanistické projekty v ČR a jejich autory. Na konci daného kurzu bude student schopen charakterizovat podstatu a vývoj systémů prostorového plánování v ČR i v evropském kontextu, dále pak definovat procesy spojené se zásahy do krajiny a do prostoru obývaného lidmi. Na konci kurzu bude student znát funkci jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy při prostorovém plánování, bude schopen navrhnout nástroje využitelné pro řešení změn v území a bude rovněž schopen definovat základní rozdíly ve strategickém a územním plánování.

Předmět má za cíl předat posluchačům informace k obecným východiskům prostorového plánování, získají přehled o nejvýznamnějších teoriích, ale také o praktických nástrojích prostorového plánování. Posluchači budou seznámeni nejprve s historickým vývojem prostorového plánování především v evropském prostoru a hlavními rozdíly mezi strategickým a územním plánováním. Následně se seznámí se současnou legislativou v ČR spojenou se strategickým a územním plánováním, orgány a nástroji v ČR i v dalších evropských zemích. Posluchači budou rovněž upozorněni na významné urbanistické projekty v ČR a jejich autory. Na konci daného kurzu bude student schopen charakterizovat podstatu a vývoj systémů prostorového plánování v ČR i v evropském kontextu, dále pak definovat procesy spojené se zásahy do krajiny a do prostoru obývaného lidmi. Na konci kurzu bude student znát funkci jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy při prostorovém plánování, bude schopen navrhnout nástroje využitelné pro řešení změn v území a bude rovněž schopen definovat základní rozdíly ve strategickém a územním plánování.

Kurz má za cíl předat posluchačům informace k obecným východiskům prostorového plánování, získají přehled o nejvýznamnějších teoriích, ale také o praktických nástrojích prostorového plánování. Posluchači budou seznámeni nejprve s historickým vývojem prostorového plánování především v evropském prostoru a hlavními rozdíly mezi strategickým a územním plánováním. Následně se seznámí se současnou legislativou v ČR spojenou se strategickým a územním plánováním, orgány a nástroji v ČR i v dalších evropských zemích. Posluchači budou rovněž upozorněni na významné urbanistické projekty v ČR a jejich autory. Na konci daného kurzu bude student schopen charakterizovat podstatu a vývoj systémů prostorového plánování v ČR i v evropském kontextu, dále pak definovat procesy spojené se zásahy do krajiny a do prostoru obývaného lidmi. Na konci kurzu bude student znát funkci jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy při prostorovém plánování, bude schopen navrhnout nástroje využitelné pro řešení změn v území a bude rovněž schopen definovat základní rozdíly ve strategickém a územním plánování.

Cílem kurzu je připravit studenty k praktickému využití poznatků získaných v předmětech zaměřených na teorii regionálního rozvoje, územního plánování a veřejné správy, jejich praktické propojení v relevantních politikách ČR a EU a jejich nástrojích. Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v evropské i české regionální politice, v související legislativě EU a ČR, dále budou schopni identifikovat a vhodným způsobem volit nástroje regionální politiky, především na lokální úrovni. Studenti získají přehled o programových dokumentech v oblasti regionální politiky a aktuálních výzvách v rámci daného programového období, budou schopni orientace mezi jednotlivými hierarchickými složkami v rámci územního rozvoje a deskripce klíčových regionálních disparit v České republice a Evropské unii. Klíčovým prvkem předmětu je vlastní týmové pojetí relevantních témat a jejich ukotvení v kontextu regionální a kohezní politiky s důrazem na jejich aplikační rovinu a dopady do území.

Cílem předmětu je studenty seznámit se základními aspekty problematiky udržitelného rozvoje s hlavním důrazem na územní hledisko. V rámci výuky budou probírána jak teoretická východiska řešené problematiky, tak i praktické výstupy a dopady prostřednictvím prezentace případových studií. Podrobně budou představeny jednotlivé dimenze udržitelného rozvoje, obecné cíle definované OSN a příslušné strategie implementující principy udržitelného rozvoje na světové, evropské a národní úrovni a další příslušné dokumenty. Zvláštní pozornost bude věnována prostředí a specifikům České republiky ve vztahu k aplikaci principů udržitelného v jednotlivých sektorových politikách, strategickém plánování a územním plánování.

Cílem předmětu je studenty seznámit se základními aspekty problematiky udržitelného rozvoje s hlavním důrazem na územní hledisko. V rámci výuky budou probírána jak teoretická východiska řešené problematiky, tak i praktické výstupy a dopady prostřednictvím prezentace případových studií. Podrobně budou představeny jednotlivé dimenze udržitelného rozvoje, obecné cíle definované OSN a příslušné strategie implementující principy udržitelného rozvoje na světové, evropské a národní úrovni a další příslušné dokumenty. Zvláštní pozornost bude věnována prostředí a specifikům České republiky ve vztahu k aplikaci principů udržitelného v jednotlivých sektorových politikách, strategickém plánování a územním plánování.