Cílem kurzu je seznámit s právní úpravou řešení majetkových poměrů právnických a fyzických, kteří se dostanou do situace tzv. předlužení nebo neschopnosti splácet své závazky vůči věřitelům, a jeho praktickými aspekty pro věřitele i dlužníky. Výklad bude zaměřen na úpravu v novém insolvenčním zákoně, navazujícím na úpravu konkursu a vyrovnání, tedy na jednotlivé případy úpadku, zejména konkursní řízení ("bankroty" společností), postavení insolvenčního správce, dispozice s podnikem a jiným majetkem v majetkové podstatě, alternativním řešení úpadku (reorganizace atd.), oddlužení úpadce ("osobní bankrot"), práva věřitelů, oprávnění soudu a související trestněprávními otázkami důležitými zejména pro postavení jednatelů společností v úpadku či před úpadkem. Kurz je ukončen zápočtem (seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího a písemný test, min. 75 % úspěšnost). Doporučená je zkouška/zápočet ze Základů práva, Práva I. či Soukromého práva. Předmět je vhodný svým obecným zaměřením pro všechny obory a ročníky.
Cílem kurzu je seznámit s právní úpravou řešení majetkových poměrů právnických a fyzických, kteří se dostanou do situace tzv. předlužení nebo neschopnosti splácet své závazky vůči věřitelům, a jeho praktickými aspekty pro věřitele i dlužníky. Výklad bude zaměřen na úpravu v novém insolvenčním zákoně, navazujícím na úpravu konkursu a vyrovnání, tedy na jednotlivé případy úpadku, zejména konkursní řízení ("bankroty" společností), postavení insolvenčního správce, dispozice s podnikem a jiným majetkem v majetkové podstatě, alternativním řešení úpadku (reorganizace atd.), oddlužení úpadce ("osobní bankrot"), práva věřitelů, oprávnění soudu a související trestněprávními otázkami důležitými zejména pro postavení jednatelů společností v úpadku či před úpadkem. Kurz je ukončen zápočtem (seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího a písemný test, min. 75 % úspěšnost). Doporučená je zkouška/zápočet ze Základů práva, Práva I. či Soukromého práva. Předmět je vhodný svým obecným zaměřením pro všechny obory a ročníky.
Kurz je zaměřen na teoretické základy i praktické uplatnění komunikace jako základního nástroje profesního uplatnění. Náplň je koncipována v širších souvislostech mezilidských vztahů s důrazem na prosazení vlastních stanovisek a názorů, při zachování partnerského respektu a schopnosti tolerovat odlišná stanoviska. Studenti se učí uplatnit zásady vyjednávacích technik a postupů, úspěšného dialogu a řešení konfliktních situací na pracovišti.
Kurz je zaměřen na teoretické základy i praktické uplatnění komunikace jako základního nástroje profesního uplatnění. Náplň je koncipována v širších souvislostech mezilidských vztahů s důrazem na prosazení vlastních stanovisek a názorů, při zachování partnerského respektu a schopnosti tolerovat odlišná stanoviska. Studenti se učí uplatnit zásady vyjednávacích technik a postupů, úspěšného dialogu a řešení konfliktních situací na pracovišti.
Kurz je zaměřen na teoretické základy i praktické uplatnění komunikace jako základního nástroje profesního uplatnění. Náplň je koncipována v širších souvislostech mezilidských vztahů s důrazem na prosazení vlastních stanovisek a názorů, při zachování partnerského respektu a schopnosti tolerovat odlišná stanoviska. Studenti se učí uplatnit zásady vyjednávacích technik a postupů, úspěšného dialogu a řešení konfliktních situací na pracovišti.
Kurz je zaměřen na teoretické základy i praktické uplatnění komunikace jako základního nástroje profesního uplatnění. Náplň je koncipována v širších souvislostech mezilidských vztahů s důrazem na prosazení vlastních stanovisek a názorů, při zachování partnerského respektu a schopnosti tolerovat odlišná stanoviska. Studenti se učí uplatnit zásady vyjednávacích technik a postupů, úspěšného dialogu a řešení konfliktních situací na pracovišti.
Cílem kurzu je seznámit s právní úpravou likvidace obchodních společností a jiných právnických osob upravenou v obchodním zákoníku, průběh likvidace, vypořádání pohledávek a dluhů zrušené společnosti, dále postavení likvidátora, otázky zrušení a zániku společností a související otázky dalšího průběhu likvidace s ohledem na stav úpadku, bude-li zjištěn v průběhu likvidace. Kurz je ukončen zápočtem (písemný test či seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího). Poznámka: Předpokladem je zkouška/zápočet ze Základů práva nebo Právo I. (Právo občanské a obchodní doporučeno).
Cílem kurzu je seznámit s právní úpravou likvidace obchodních společností a jiných právnických osob upravenou v obchodním zákoníku, průběh likvidace, vypořádání pohledávek a dluhů zrušené společnosti, dále postavení likvidátora, otázky zrušení a zániku společností a související otázky dalšího průběhu likvidace s ohledem na stav úpadku, bude-li zjištěn v průběhu likvidace. Kurz je ukončen zápočtem (písemný test či seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího). Poznámka: Předpokladem je zkouška/zápočet ze Základů práva nebo Právo I. (Právo občanské a obchodní doporučeno).
Cílem je seznámení s tvorbou smluv, jejich obsahem a formou, s jejich významem a praktickým dopadem jednotlivých ustanovení obchodních smluv ve smluvních vztazích a v praxi. Zejména s problematikou podstatných, formálních a praktických náležitostí smluv, s volbou smluvního práva, s podmínkami smluv, s druhy zajištění smluvních závazků a jejich praktickou aplikací, s významem a účelem smlouvy a formulacemi splnění smlouvy. Praktické ukázky jednotlivých typů smluv s možností využití vzorů smluv, upozornění na nejčastější vady obchodních smluv, které jsou častým předmětem soudních sporů. Kurz je ukončen zápočtem (písemný test či seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího). Předpokladem je zkouška ze Základů práva nebo Právo I.
Cílem kurzu je seznámit zájemce s právní úpravou postavení fyzické osoby jako spotřebitele a poskytnout jim ucelený přehled o problematice spotřebitelského práva a ochrany spotřebitele v rámci národní a evropské právní úpravy. Studenti si po absolvování předmětu osvojí mimo jiné znalosti právních jednání spotřebitelů, jakožto slabších smluvních stran, v souvislosti se všeobecnými obchodními podmínkami a v souvislosti s tzv. formulářovými smlouvami, znalosti spojené s vymáháním spotřebitelských práv, ale zároveň i znalosti obsáhlé a stále vznikající judikatury. Předmět je vhodný pro všechny obory studia, podmínkou je absolvování základů práva. Kurz je ukončen zápočtem (písemný test či seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího).
Cílem kurzu je zprostředkování znalostí základů politologie jako moderní společenskovědní discipliny průřezového charakteru zkoumající politické aktivity, ideje a formy uspořádání politických systémů. Vysvětleny budou základní pojmy a vztahy, proces tvorby politické vůle, základy zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Propojení politologie s úzce souvisejícími společenskovědními disciplínami (sociologie, historiografie, politická geografie aj.).
Cílem kurzu je zprostředkování znalostí základů politologie jako moderní společenskovědní discipliny průřezového charakteru zkoumající politické aktivity, ideje a formy uspořádání politických systémů. Vysvětleny budou základní pojmy a vztahy (politické subjekty, společenské potřeby, názory a postoje), proces tvorby politické vůle (politické strany a jejich role v pluralitním politickém systému, cíle, programy, strategie a taktika politické soutěže, legitimita a struktura politické moci, volební systémy, společenský konsensus), základy zahraniční politiky a mezinárodních vztahů, souvislost s vnitřní politikou státu. Propojení politologie s úzce souvisejícími společenskovědními disciplínami (sociologie, historiografie, politická geografie aj.). Podmínkou zápočtu je odevzdání písemné eseje, její ústní prezentace a 70%ní účast na seminářích.
Cílem kurzu je vysvětlení a osvojení základní rysů rodinného práva v ČR, manželství, vztahy rodičů a dětí, náhradní péče o dítě, výživné, sociálně-právní ochrana dětí, vznik a skončení pracovního poměru, druhy pracovněprávních vztahů, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, následky porušování pracovní kázně, odpovědnost za škody vzniklé v pracovním poměru, základy trestního práva a řešení trestných činů mladistvých, základy právní úpravy sociálního zabezpečení a souvisejících mezinárodních smluv. Studenti budou schopni orientovat se v základních právních předpisech rodinného práva a souvisejících norem trestních a mezinárodních a budou schopni aplikovat instituty rodinného práva v soukromém životě i ve vztahu ke státním orgánům.
Cílem kurzu je vysvětlení a osvojení základní rysů rodinného práva v ČR, manželství, vztahy rodičů a dětí, náhradní péče o dítě, výživné, sociálně-právní ochrana dětí, vznik a skončení pracovního poměru, druhy pracovněprávních vztahů, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, následky porušování pracovní kázně, odpovědnost za škody vzniklé v pracovním poměru, základy trestního práva a řešení trestných činů mladistvých, základy právní úpravy sociálního zabezpečení a souvisejících mezinárodních smluv. Studenti budou schopni orientovat se v základních právních předpisech rodinného práva a souvisejících norem trestních a mezinárodních a budou schopni aplikovat instituty rodinného práva v soukromém životě i ve vztahu ke státním orgánům.
Cílem kurzu je seznámit studenty se zásadami public relations (vztahy k veřejnosti) v kontextu organizačního marketingového mixu. Dlouhodobým strategickým cílem PR je pozitivní ovlivňování postojů odborné i laické veřejnosti k organizaci/instituci. V tomto kontextu se klade důraz na poznatek, že PR tvoří významný faktor vrcholového řízení podniků a institucí. Součástí výkladu je ucelená informace o vzniku a užití instrumentů PR s důrazem na období po skončení druhé světové války. Bude vysvětlen rozdíl mezi propagandou, obchodní reklamou a specifickými metodami public relations. Zaměření kurzu vychází z poznatku, že PR jsou řazeny k samostatným řídícím funkcím vedení organizací a institucí.
Cílem kurzu je dát posluchačům celkový přehled o organizaci a činnosti veřejné správy. Seznámí posluchače s teorií správního práva, obecnou a zvláštní částí správního práva, organizací a druhy činnosti veřejné správy, správním právem trestním, kontrolou veřejné správy a odpovědností za nezákonné rozhodnutí.
Cílem kurzu je dát posluchačům celkový přehled o organizaci a činnosti veřejné správy. Seznámí posluchače s teorií správního práva, obecnou a zvláštní částí správního práva, organizací a druhy činnosti veřejné správy, správním právem trestním, kontrolou veřejné správy a odpovědností za nezákonné rozhodnutí.