Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními souvislostmi konceptu lidských zdrojů, a to nejen jako nástroje strategického řízení, ale zejména jako faktoru rozvoje české společnosti v rámci EU. Hlavní důraz je kladen na roli vzdělání jako prostředku rozvoje LZ v moderní společnosti.

Cílem kurzu je rozvinout povědomí studentů o etické dimenzi sociální práce. První tematická část je zaměřena na teoretická a legislativní východiska současného pojetí profesní etiky v oblasti sociální práce, ve druhé se pozornost věnuje konkrétním etickým otázkám souvisejícím s výkonem profese sociálního pracovníka. Důležitým prvkem je práce s konkrétními kazuistikami z praxe.

Cieľom predmetu je poslucháčom/poslucháčkam priblížiť sociálnu prácu ako vedný odbor a jej miesto medzi inými vednými odbormi. Zároveň má poslucháčom pomôcť definovať vedu samotnú, miesto teórie a metód vo vede a v neposlednom rade predstaviť teórie, ktoré v sociálnej práci zastávajú relevantné miesto

Kurz je určen pro studenty studia sociální práce. Navazuje na kurz Sociální politika I.

       Cílem tohoto kurzu je seznámit se se základními personálními činnostmi, které se týkají řízení lidských zdrojů a které přispívají ke zlepšení činnosti a efektivity práce každé organizace. Každý z nás se během profesního života setkává ve svém zaměstnání s konkrétními službami napomáhajícími rozvoji nejen nás samotných, ale i rozvoji organizace a ostatních spolupracujících institucí.
       Je nutné poznamenat, že následující text je podkladem pro doplnění informací získaných v rámci přednášky a obsahuje hlavní body týkající se jednotlivých vybraných kapitol personálního řízení.

Psychopatologie