Cílem předmětu je na řadě specializovaných témat procvičit práci s odborným textem, aktivizovat schop-nost překladu, sumarizace a ústního vyjádření k danému tématu, jakožto prohloubení užití odborné terminologie, frazeologie a další. Tyto dovednosti student prokazuje především formou vlastní prezentace a vedením diskuse na odborné téma
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Cílem kurzu je zlepšit jazykové dovednosti studentů prostřednictvím interaktivních diskuzí zaměřených na aktuální témata. Důraz je kladen na osvojení a rozvoj odborné slovní zásoby, stejně jako rozvoj produktivních řečových dovedností prostřednictvím diskuze na témata textů z médií.

Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v odborném jazyce. Důraz je kladen na osvojování a rozvoj odborné slovní zásoby a řečových dovedností používaných v oblasti ekonomie. Neméně důležitá je revize komplikovanějších gramatických jevů a jejich aplikace v odborném kontextu.

Cílem kurzu je seznámit studenty s odborným jednacím jazykem a procvičit různé styly jednání, vedení porad, konference, přednášky, odborné diskuse a argumentace. Dále potom zvládnutí dílčích dovedností jako interpretace odborných textů a prezentace. Kurz končí zápočtem, určeno pro středně pokročilé obou studijních programů. Zapsání možné kdykoli během studia.
Tento kurz rozvíjí a prohlubuje odbornou slovní zásobu, na základě vybraných odborných témat rozvíjí a trénuje řečové dovednosti, čtení a poslech s porozuměním zaměřený na témata sociální práce. Kurz se věnuje také revizi komplikovanější gramatiky používané v odborném profesním jazyce.
Tento kurz rozvíjí a prohlubuje odbornou slovní zásobu, na základě vybraných odborných témat rozvíjí a trénuje řečové dovednosti, čtení a poslech s porozuměním zaměřený na témata sociální práce. Kurz se věnuje také revizi komplikovanější gramatiky používané v odborném profesním jazyce

Cílem tohoto předmětu je osvojení a upevnění odborné slovní zásoby z oblasti podnikové ekonomiky, roz-voj komunikativních kompetencí v ekonomickém kontextu a porozumění odborně zaměřeným textům z této problematiky.

V tomto kurzu studenti rozvíjejí a prohlubují již získané znalosti odborné terminologie. Na tématech z oblasti sociální práce vybraných ve spolupráci s katedrou SP jsou rozvíjeny jejich schopnosti prezentovat, argumentovat, diskutovat.

Cílem tohoto prakticky orientovaného předmětu, který vychází z aktuálních potřeb a požadavků zaměstnavatelů na úroveň soft skills u uchazečů o zaměstnání, je rozvoj schopností, které jsou důležité pro uplatnění na trhu práce. Kurz je zaměřen na podporu rozvoje tzv. měkkých dovedností u studentů, zejména komunikačních dovedností, sebeprezentace, týmové spolupráce a empatie. Záměrem je objasnit studentům význam soft skills ve vztahu k jejich budoucímu profesnímu uplatnění, studijnímu i osobnímu životu.

Cílem tohoto předmětu je osvojení a upevnění odborné slovní zásoby z oblasti podnikové ekonomiky, roz-voj komunikativních kompetencí v ekonomickém kontextu a porozumění odborně zaměřeným textům z této problematiky.

Im Kurs "Die Europäische Union" erhalten die Studierenden einen Überblick über die zentralen ökonomischen Implikationen der Europäischen Integration und der Wirkung wirtschaftspolitischer Maßnahmen der Europäischen Union. Untersucht werden die realwirtschaftlichen Wirkungen des europäischen Binnenmarkts und der europäischen Wirtschafts- und Währungspolitik. Insbesondere wird die Frage der Osterweiterung der Europäischen Union und ihre Konsequenzen für die Tschechische Republik behandelt. Die Studierenden kennen die rechtlichen, politischen und historischen Grundlagen der Integration Europas und des Institutionengefüges der Europäischen Union. Aufbauend auf den Grundlagen verfügen die Studierenden über ein vertieftes Wissen in besonderen Bereichen des Europarechts.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Kurz v anglickém jazyce představuje přehledově politický systém Velké Británie a USA, srovnává fungování státních institucí v České republice a ve Spojeném království a Spojených státech, mapuje relevantní rozdíly a podobnosti ikriminovaných zemí.
Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v odborném jazyce. Důraz je kladen na osvojování a rozvoj odborné slovní zásoby a řečových dovedností používaných v oblasti ekonomie. Neméně důležitá je revize komplikovanějších gramatických jevů a jejich aplikace v odborném kontextu.
Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v odborném jazyce. Důraz je kladen na osvojování a rozvoj odborné slovní zásoby a řečových dovedností používaných v oblasti ekonomie. Neméně důležitá je revize komplikovanějších gramatických jevů a jejich aplikace v odborném kontextu.
Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v odborném jazyce. Důraz je kladen na osvojování a rozvoj odborné slovní zásoby a řečových dovedností používaných v oblasti ekonomie. Neméně důležitá je revize komplikovanějších gramatických jevů a jejich aplikace v odborném kontextu.
Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v odborném jazyce. Důraz je kladen na osvojování a rozvoj odborné slovní zásoby a řečových dovedností používaných v oblasti ekonomie. Neméně důležitá je revize komplikovanějších gramatických jevů a jejich aplikace v odborném kontextu.