Výuka seznámí studenty s postavením Politologie v kontextuálním zařazení do systému společenských věd s využitím poznatků sociologie, historiografie, politické geografie a dalších disciplín pro pochopení funkcí a forem politického systému. Charakterizováni jsou aktéři politického systému s důrazem na pochopení struk-tury otevřených pluralitních forem demokracie. Modely, teorie a koncepce politických systémů jsou vysvět-leny s využitím komparativního přístupu. Cílem je zprostředkovat znalosti základních pojmů a vztahů z hlediska politické vědy, která studuje politický systém jako vztahovou síť politických aktérů. Dále seznamuje s procesem tvorby politické vůle/moci pro-střednictvím voleb a dalších forem politické soutěže. Umožňuje pochopit systém dělby politické moci s využi-tím prvků kontroly vyvažováním jednotlivých aktérů. Součástí výkladu jsou základy zahraniční politiky České republiky a jejího začlenění do procesu evropské integrace a bezpečnostních struktur
Studenti se zaměří na aktuální problémy české územní samosprávy. Pozornost bude věnována poskytování informací o činnosti obce, volbám a nedokonalostem volebního systému, územnímu plánování, legislativní normotvorbě obcí a jejím limitům, místnímu referendu, odpovědnosti úředních osob a reprezentantů územní samosprávy za jejich rozhodnutí a část kurzu bude věnována přehledu o právní úpravě zadávání veřejných zakázek. Na konci kurzu bude student umět: popsat proces poskytování informací oprávněným subjektům obcí či krajem; orientovat se ve volebním systému do zastupitelstev obcí a krajů, bude mít přehled o legislativní pravomoci obcí a krajů, a bude se orientovat v procesu zadávání veřejných zakázek.
Studenti se zaměří na aktuální problémy české územní samosprávy. Pozornost bude věnována poskytování informací o činnosti obce, volbám a nedokonalostem volebního systému, územnímu plánování, legislativní normotvorbě obcí a jejím limitům, místnímu referendu, odpovědnosti úředních osob a reprezentantů územní samosprávy za jejich rozhodnutí a část kurzu bude věnována přehledu o právní úpravě zadávání veřejných zakázek. Na konci kurzu bude student umět: popsat proces poskytování informací oprávněným subjektům obcí či krajem; orientovat se ve volebním systému do zastupitelstev obcí a krajů, bude mít přehled o legislativní pravomoci obcí a krajů, a bude se orientovat v procesu zadávání veřejných zakázek.
Cílem kurzu je vysvětlení základních pojmů a struktury práva, tvorba a aplikace obecně závazných právních předpisů, ústava a listina základních práv a svobod, aplikace práva státními orgány, správní řízení a základy samosprávy, dále základní pojmy soukromého občanského práva, právní vztahy a ochrana osobnosti, právní úprava smluv a dalších závazků, věcných práv a problematiky náhrady škody. Studenti budou schopni orientovat se v základních právních předpisech a budou schopni aplikovat základní instituty soukromého práva.
Cílem kurzu je vysvětlení základních pojmů a struktury práva, tvorba a aplikace obecně závazných právních předpisů, ústava a listina základních práv a svobod, aplikace práva státními orgány, správní řízení a základy samosprávy, dále základní pojmy soukromého občanského práva, právní vztahy a ochrana osobnosti, právní úprava smluv a dalších závazků, věcných práv a problematiky náhrady škody. Studenti budou schopni orientovat se v základních právních předpisech a budou schopni aplikovat základní instituty soukromého práva.
Cílem kurzu je seznámení studentů se základními pojmy z teorie práva, interpretace a aplikace práva. Předmětem výuky jsou teoretické poznatky o právních normách a právních vztazích, právní odpovědnosti, principech právního státu a ústavního práva, základy správního práva, územní samosprávy a odpovědnosti. Studenti budou seznámeni s právním řádem a teorií práva a budou schopni porozumět základním právním pojmům a institutům a orientovat se v českém právním řádu.