Cílem kurzu je seznámit zájemce s právní úpravou postavení fyzické osoby jako spotřebitele a poskytnout jim ucelený přehled o problematice spotřebitelského práva a ochrany spotřebitele v rámci národní a evropské právní úpravy. Studenti si po absolvování předmětu osvojí mimo jiné znalosti právních jednání spotřebitelů, jakožto slabších smluvních stran, v souvislosti se všeobecnými obchodními podmínkami a v souvislosti s tzv. formulářovými smlouvami, znalosti spojené s vymáháním spotřebitelských práv, ale zároveň i znalosti obsáhlé a stále vznikající judikatury. Předmět je vhodný pro všechny obory studia, podmínkou je absolvování základů práva. Kurz je ukončen zápočtem (písemný test či seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího).
Cílem je seznámení s tvorbou smluv, jejich obsahem a formou, s jejich významem a praktickým dopadem jednotlivých ustanovení obchodních smluv ve smluvních vztazích a v praxi. Zejména s problematikou podstatných, formálních a praktických náležitostí smluv, s volbou smluvního práva, s podmínkami smluv, s druhy zajištění smluvních závazků a jejich praktickou aplikací, s významem a účelem smlouvy a formulacemi splnění smlouvy. Praktické ukázky jednotlivých typů smluv s možností využití vzorů smluv, upozornění na nejčastější vady obchodních smluv, které jsou častým předmětem soudních sporů. Kurz je ukončen zápočtem (písemný test či seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího). Předpokladem je zkouška ze Základů práva nebo Právo I.
Cílem předmětu je seznámit studenta se základy občanského a obecně soukromého práva, s důrazem na rekodifikaci soukromého práva ČR upravenou v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., a to i v kontextu práva Evropské unie. Zvláštní pozornost je věnována subjektům občanského práva, lidem a právnickým osobám, občanskoprávním skutečnostem, absolutním a relativním majetkovým právům, občanskoprávní odpovědnosti a základním smluvním typům dle občanského zákoníku. Student se seznámí též se základy práva obchodního. Po absolvování tohoto předmětu se budou studenti orientovat v základních právních institutech soukromého a občanského práva a budou schopni porozumět významu a následkům právních jednání a dalších právních skutečností, a včetně všech základních následků poručení práva a úpravy postavení tzv. slabší strany.
Cílem předmětu je osvojení základních znalostí v oblasti právní regulace výkonu práce. V rámci předmětu studenti získají znalosti o pojmu závislé práce a dovolených způsobech jejího výkonu. Dále budou probrány praktické i formální aspekty způsobů vzniku a skončení pracovního poměru, specifika dohody o provedení a pracovní činnosti, přehled základních práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance, následků porušování pracovní kázně, odpovědnosti za škody vzniklé v pracovním poměru a s metodami státní politiky zaměstnanosti. Dále studenti získají poznatky o moderních institutech pracovního práva a také praktické informace k vedení pracovně právních soudních sporů.
The course deals with the basic features of the Czech legal system with particular focusing on constitutional law as a fundamental of the system and private law as a law area that affects the conditions of life and bussiness. The course is aimed at the understanding of the fundamental notions and principles.
Cílem předmětu je osvojení základních znalostí v oblasti právní regulace výkonu práce. V rámci předmětu studenti získají znalosti o pojmu závislé práce a dovolených způsobech jejího výkonu. Dále budou probrány praktické i formální aspekty způsobů vzniku a skončení pracovního poměru, specifika dohody o provedení a pracovní činnosti, přehled základních práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance, následků porušování pracovní kázně, odpovědnosti za škody vzniklé v pracovním poměru a s metodami státní politiky zaměstnanosti. Dále studenti získají poznatky o moderních institutech pracovního práva a také praktické informace k vedení pracovně právních soudních sporů.
Cílem kurzu je vysvětlení a osvojení základní rysů rodinného práva v ČR, manželství, vztahy rodičů a dětí, náhradní péče o dítě, výživné, sociálně-právní ochrana dětí, vznik a skončení pracovního poměru, druhy pracovněprávních vztahů, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, následky porušování pracovní kázně, odpovědnost za škody vzniklé v pracovním poměru, základy trestního práva a řešení trestných činů mladistvých, základy právní úpravy sociálního zabezpečení a souvisejících mezinárodních smluv. Studenti budou schopni orientovat se v základních právních předpisech rodinného práva a souvisejících norem trestních a mezinárodních a budou schopni aplikovat instituty rodinného práva v soukromém životě i ve vztahu ke státním orgánům.
Cílem předmětu je seznámit studenta se základy občanského a obecně soukromého práva, s důrazem na rekodifikaci soukromého práva ČR upravenou v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., a to i v kontextu práva Evropské unie. Zvláštní pozornost je věnována subjektům občanského práva, lidem a právnickým osobám, občanskoprávním skutečnostem, absolutním a relativním majetkovým právům, občanskoprávní odpovědnosti a základním smluvním typům dle občanského zákoníku. Student se seznámí též se základy práva obchodního. Po absolvování tohoto předmětu se budou studenti orientovat v základních právních institutech soukromého a občanského práva a budou schopni porozumět významu a následkům právních jednání a dalších právních skutečností, a včetně všech základních následků poručení práva a úpravy postavení tzv. slabší strany.