The course deals with the basic features of the Czech legal system with particular focusing on constitutional law as a fundamental of the system and private law as a law area that affects the conditions of life and bussiness. The course is aimed at the understanding of the fundamental notions and principles.
Cílem předmětu je osvojení základních znalostí v oblasti právní regulace výkonu práce. V rámci předmětu studenti získají znalosti o pojmu závislé práce a dovolených způsobech jejího výkonu. Dále budou probrány praktické i formální aspekty způsobů vzniku a skončení pracovního poměru, specifika dohody o provedení a pracovní činnosti, přehled základních práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance, následků porušování pracovní kázně, odpovědnosti za škody vzniklé v pracovním poměru a s metodami státní politiky zaměstnanosti. Dále studenti získají poznatky o moderních institutech pracovního práva a také praktické informace k vedení pracovně právních soudních sporů.
Cílem kurzu je vysvětlení a osvojení základní rysů rodinného práva v ČR, manželství, vztahy rodičů a dětí, náhradní péče o dítě, výživné, sociálně-právní ochrana dětí, vznik a skončení pracovního poměru, druhy pracovněprávních vztahů, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, následky porušování pracovní kázně, odpovědnost za škody vzniklé v pracovním poměru, základy trestního práva a řešení trestných činů mladistvých, základy právní úpravy sociálního zabezpečení a souvisejících mezinárodních smluv. Studenti budou schopni orientovat se v základních právních předpisech rodinného práva a souvisejících norem trestních a mezinárodních a budou schopni aplikovat instituty rodinného práva v soukromém životě i ve vztahu ke státním orgánům.
Cílem předmětu je seznámit studenta se základy občanského a obecně soukromého práva, s důrazem na rekodifikaci soukromého práva ČR upravenou v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., a to i v kontextu práva Evropské unie. Zvláštní pozornost je věnována subjektům občanského práva, lidem a právnickým osobám, občanskoprávním skutečnostem, absolutním a relativním majetkovým právům, občanskoprávní odpovědnosti a základním smluvním typům dle občanského zákoníku. Student se seznámí též se základy práva obchodního. Po absolvování tohoto předmětu se budou studenti orientovat v základních právních institutech soukromého a občanského práva a budou schopni porozumět významu a následkům právních jednání a dalších právních skutečností, a včetně všech základních následků poručení práva a úpravy postavení tzv. slabší strany.