Cílem předmětu je naučit studenty vnímat pojmy menšiny a většiny jako kategorie nerovnosti, moci a sociální kontroly, poskytnout jim přehled možných způsobů uvažování o jednotlivých aspektech těchto pojmů.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní makroekonomie. Kurz seznamuje studenty se základními makroekonomickými agregáty a modely, které vysvětlují jejich vztahy v krátkém i dlouhém období.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní makroekonomie. Kurz seznamuje studenty se základními makroekonomickými agregáty a modely, které vysvětlují jejich vztahy v krátkém i dlouhém období.
Kurz navazuje na látku přednášenou v Ekonomii I, Ekonomii II, i v Dějinách ekonomických teorií (alternativní sociálně-ekonomické teorie). V "Hospodářské politice" dojde k rozšíření a prohloubení již dříve pojednaných otázek o nové vybrané pohledy. Cílem je seznámit posluchače s vývojem názorů na často frekventované a aktuální speciální segmenty této problematiky a tím dát podnět k jejímu samostatnému tvůrčímu rozboru studenty.
Kurz navazuje na látku přednášenou v Ekonomii I, Ekonomii II, i v Dějinách ekonomických teorií (alternativní sociálně-ekonomické teorie). V "Hospodářské politice" dojde k rozšíření a prohloubení již dříve pojednaných otázek o nové vybrané pohledy. Cílem je seznámit posluchače s vývojem názorů na často frekventované a aktuální speciální segmenty této problematiky a tím dát podnět k jejímu samostatnému tvůrčímu rozboru studenty.
Cílem předmětu je naučit studenty vnímat pojmy menšiny a většiny jako kategorie nerovnoti, moci a sociální kontroly, poskytnout jim přehled možných způsobů uvažování o jednotlivých aspektech těchto pojmů.
Cílem kurzu je ukázat studujícím rodinu jako základní společenskou instituci s proměnlivými formami a ukázat její klíčovou roli ve všech aspektech sociální stratifikace a kontroly. Seznámit studující s průběhem a důsledky demografických změn v rodinném chování.
Cílem kurzu je ukázat studujícím rodinu jako základní společenskou instituci s proměnlivými formami a ukázat její klíčovou roli ve všech aspektech sociální stratifikace a kontroly. Seznámit studující s průběhem a důsledky demografických změn v rodinném chování.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a koncepcemi sociologie. Pozornost je zaměřena na pochopení struktury společnosti, významných společenských procesů a jevů. Student získá znalosti nutné pro studium oborových sociologických disciplín, seznámí se s vývojem sociologického myšlení a vidění světa. V seminářích pracují studenti s prostudovanou literaturou a hledají souvztažnosti mezi teoretickými závěry a aktuální společenskou situací. Učí se rozumět sociálním procesům.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a koncepcemi sociologie. Pozornost je zaměřena na pochopení struktury společnosti, významných společenských procesů a jevů. Student získá znalosti nutné pro studium oborových sociologických disciplín, seznámí se s vývojem sociologického myšlení a vidění světa. V seminářích pracují studenti s prostudovanou literaturou a hledají souvztažnosti mezi teoretickými závěry a aktuální společenskou situací. Učí se rozumět sociálním procesům.