2.CJ AJ 5PVO5

  • Kurz navazuje na předměty Ekonomie I a Ekonomie II (FF), resp. MIE I a MAE I (FSE).
  • Cílem kursu je systematicky představit hospodářskou politiku, hlavní aktéry a nástroje, objasnit motivy a způsoby provádění hlavních hospodářských politik a seznámit jej s hlavním diskursem v současné hospodářské politice na národní i nadnárodní úrovni.
  • Důraz je kladen na rozvoj schopnosti analyzovat a kriticky vyhodnotit hlavní hospodářsko-politické problémy.

Kurz volně navazuje na předměty Mikroekonomie I a Makroekonomie I. Věnuje se aplikacím ekonomických teorií, principů i empirických studií na vybrané (skutečné) ekonomické situace a problémy s cílem jim lépe porozumět, umět je analyzovat i odhadovat důsledky různých intervencí ve smíšené ekonomice. Odkazuje na východiska politické ekonomie a těžiště je na makroekonomické dimenzi s využitím prizmatu veřejné ekonomie/ekonomie veřejného sektoru.
Základní tematickou strukturu tvoří společenské problémy, které rezonují i na regionální, resp. lokální úrovni. Témata tvoří půdorys, na kterém se budou analyzovat vztahy mezi státem, ekonomikou a společností z pohledu liberalismu, keynesiánství, neoklasické a institucionální ekonomie, případně dalších teorií.

Na konci kurzu bude student umět kriticky vyhodnotit vztahy mezi státem, ekonomikou a společností z pohledu různých teorií, analyzovat i odhadovat důsledky různých intervencí ve smíšené ekonomice a změn podmínek prostředí, bude schopen identifikovat vhodné nástroje hospodářské politiky pro různé situace.

Cílem předmětu je posluchačům přiblížit základní témata z oblasti sociální a aplikované etiky se zaměřením na podnikatelskú etiku.

Předmět vychází z předpokladu, že student disponuje vědomosti z obsahu etiky bakalářského studia a proto se zabývá už i tématy, která vyžadují základní znalosti z oblasti etiky jako i orientaci v ní.

Kurz je určen pro magisterské studium.

Kurz pro obor podnikový management, kombinované studium