Cílem kurzu je seznámit studenty se základními kategoriemi a pojmy z oblasti finančních trhů. Studenti pochopí význam a funkci úvěrových a kapitálových trhů, naučí se odhadovat vnitřní hodnoty klasických finančních instrumentů jako jsou akcie a dluhopisy a na základě toho tvořit portfolio cenných papírů.
Kurz umožňuje zájemcům porozumět základním účetním operacím v rámci podvojného účetnictví pro podnikatele tak, jak je upravuje platná česká legislativa. Kurz je určen pro studenty 1. a 2. ročníku bakalářského stupně studia, kteří nejsou absolventy ekonomických oborů středních škol. Cílem kurzu je pomoci studentů bez znalostí základů podvojného účetnictví snáze absolvovat povinný předmět Účetnictví (KFU/PUCET), jež je standardně zařazen do zimního semestru druhého ročníku oboru Ekonomika a management.

Student will acquire basic understanding of public projects, will be able to design simple public projects and perform selected types of project evaluations, including the ability to suggest potential ways how to monetize non-market effects of the public projects. Focus will be primarily on investment projects.

Cílem kurzu je seznámit studenty s běžně užívanými pojmy peněžní ekonomie, představit podstatu a členění finančních trhů, a dílčí témata mezinárodních financí. V úvodních cvičeních se kurz zaměří na historii peněz a bankovní sektor - zejména z pohledu centrálního bankovnictví doplněného o vybrané aspekty obchodního bankovnictví. V další části kurz plynule naváže na vybraná témata z oblasti mezinárodních financí, včetně exkurzu do Brettonwoodského systému a jeho odkazu. Závěrečná cvičení provedou studenty problematikou finanční krize, jejími formami, historií, příčinami a zákulisím nejpikantnějších finančních krizí, včetně té nejimpozantnější z roku 1929.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky financí ve veřejném sektoru. Postupně bude věnována pozornost jednotlivým aspektům řešené problematiky, a to finančním trhům, bankovní soustavě, podnikovým financím a investiční politice. Důraz bude kladen i na finanční analýzu jako nástroj finančního řízení a finance územních samospráv, rozpočtové soustavě a veřejným příjmům a výdajům. Absolvováním předmětu získá student základní přehled o problematice financí ve veřejném sektoru.