Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů v účetnictví jako logického systému na národní i nadnárodní úrovni a jeho jednotlivých segmentů ve vztahu k financování podniku i organizací veřejné správy a neziskového sektoru a k finančnímu managementu. Vedle získání orientace v teorii a právním rámci poskytuje možnost procvičení získaných znalostí na praktických příkladech a studiích v rámci cvičení. Důraz je kladen na využití výstupů a výkazů jako nástroje řízení a kontroly.
Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů v účetnictví jako logického systému na národní i nadnárodní úrovni a jeho jednotlivých segmentů ve vztahu k financování podniku i organizací veřejné správy a neziskového sektoru a k finančnímu managementu. Vedle získání orientace v teorii a právním rámci poskytuje možnost procvičení získaných znalostí na praktických příkladech a studiích v rámci cvičení. Důraz je kladen na využití výstupů a výkazů jako nástroje řízení a kontroly.
Cílem kurzu je seznámit studenty s běžně užívanými pojmy peněžní ekonomie, představit podstatu a členění finančních trhů, a dílčí témata mezinárodních financí. V úvodních cvičeních se kurz zaměří na historii peněz a bankovní sektor - zejména z pohledu centrálního bankovnictví doplněného o vybrané aspekty obchodního bankovnictví. V další části kurz plynule naváže na vybraná témata z oblasti mezinárodních financí, včetně exkurzu do Brettonwoodského systému a jeho odkazu. Závěrečná cvičení provedou studenty problematikou finanční krize, jejími formami, historií, příčinami a zákulisím nejpikantnějších finančních krizí, včetně té nejimpozantnější z roku 1929.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky financí ve veřejném sektoru. Postupně bude věnována pozornost jednotlivým aspektům řešené problematiky, a to finančním trhům, bankovní soustavě, podnikovým financím a investiční politice. Důraz bude kladen i na finanční analýzu jako nástroj finančního řízení a finance územních samospráv, rozpočtové soustavě a veřejným příjmům a výdajům. Absolvováním předmětu získá student základní přehled o problematice financí ve veřejném sektoru.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními kategoriemi a pojmy z oblasti finančních trhů. Studenti pochopí význam a funkci úvěrových a kapitálových trhů, naučí se odhadovat vnitřní hodnoty klasických finančních instrumentů jako jsou akcie a dluhopisy a na základě toho tvořit portfolio cenných papírů.
Kurz studenty zavede do problematiky investic v pohledu možného zhodnocení úspor domácností. Studenti se seznámí s pravidly investování, prohloubí nutnost chápání toku peněz a investic v čase, pojmu investičního rizika a výnosu. Seznámí se s výhodami a nevýhodami jednotlivých druhů investic, naučí se o investice ve svém portfoliu pečovat. Kurz studenty mimo uvedené též seznámí a naučí jak se chovat a co zvažovat při nákupu nemovitosti financovaného hypotečním úvěrem, jak se zachovat v případě problémů se splácením úvěru (hypotečního a spotřební úvěr). Studenti pochopí a naučí se zvládat daňovou problematiku v případě investic a využití slev na dani v případě hypotečního úvěru či investic do akcií či standardních spořících produktů. Po absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně činit investice do standardních investičních produktů (stavební spoření, penzijní připojištění), do nemovitostí, do cenných kovů a do akcií a dluhopisů. Porozumí daňové problematice investic a slev na dani.
Kurz studenty zavede do problematiky investic v pohledu možného zhodnocení úspor domácností. Studenti se seznámí s pravidly investování, prohloubí nutnost chápání toku peněz a investic v čase, pojmu investičního rizika a výnosu. Seznámí se s výhodami a nevýhodami jednotlivých druhů investic, naučí se o investice ve svém portfoliu pečovat. Kurz studenty mimo uvedené též seznámí a naučí jak se chovat a co zvažovat při nákupu nemovitosti financovaného hypotečním úvěrem, jak se zachovat v případě problémů se splácením úvěru (hypotečního a spotřební úvěr). Studenti pochopí a naučí se zvládat daňovou problematiku v případě investic a využití slev na dani v případě hypotečního úvěru či investic do akcií či standardních spořících produktů. Po absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně činit investice do standardních investičních produktů (stavební spoření, penzijní připojištění), do nemovitostí, do cenných kovů a do akcií a dluhopisů. Porozumí daňové problematice investic a slev na dani.
Kurz umožňuje zájemcům porozumět základním účetním operacím v rámci podvojného účetnictví pro podnikatele tak, jak je upravuje platná česká legislativa. Kurz je určen pro studenty 1. a 2. ročníku bakalářského stupně studia, kteří nejsou absolventy ekonomických oborů středních škol. Cílem kurzu je pomoci studentů bez znalostí základů podvojného účetnictví snáze absolvovat povinný předmět Účetnictví (KFU/PUCET), jež je standardně zařazen do zimního semestru druhého ročníku oboru Ekonomika a management.

Student will acquire basic understanding of public projects, will be able to design simple public projects and perform selected types of project evaluations, including the ability to suggest potential ways how to monetize non-market effects of the public projects. Focus will be primarily on investment projects.

Kurz má za úkol seznámit studenty s moderním pojetím podnikových financí. Naučí je stanovovat hodnotu firem a používat metody jejich oceňování. Proniknou do konstrukce diskontních měr, naučí se odhadovat hodnotu firmy dle účelu ocenění a pochopí vazby hodnoty společnosti na hodnotu její akcie. V závěru se studenti seznámí se současnými doporučeními KCP při stanovování hodnoty firem pro účely koupě cenných papírů. Pro podporu praktického aspektu výuky budou do výuky zváni odborníci z praxe. Kurz rozvíjí poznatky kurzu Finanční management. Kurz je uzavřen zápočtem a je určen studentům od 3. semestru.