This optional course is going to develop students' conversation, presentation and discussion skills talking and evaluating hot topics. It will present and practice some useful language structures at the same time and prepare students for their own publications or contributions. Kurz je ukončen zápočtem. Zapsání možné kdykoli během studia.
Tento kurz procvičuje užití odborného jazyka v pracovním kontextu. Soustřeďuje se na klíčová témata ve vybraných oblastech odborných znalostí a shrnuje základy formální ústní a písemné komunikace. Závěrečným cílem je potom příprava a předvedení prezentace na vybrané odborné téma.
Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v odborném jazyce. Důraz je kladen na osvojování a rozvoj odborné slovní zásoby a řečových dovedností používaných v oblasti ekonomie. Neméně důležitá je revize komplikovanějších gramatických jevů a jejich aplikace v odborném kontextu.
Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v odborném jazyce. Důraz je kladen na osvojování a rozvoj odborné slovní zásoby a řečových dovedností používaných v oblasti ekonomie. Neméně důležitá je revize komplikovanějších gramatických jevů a jejich aplikace v odborném kontextu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybraných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Cílem kurzu je vývoj komunikativních kompetencí studentů prostřednictvím uvedení dalších a složitějších témat sociální práce. Studenti by měli být schopni rozumět odborných textům, shrnout hlavní myšlenky a diskutovat na vybrané odborné téma.
Tento kurz rozvíjí a prohlubuje odbornou slovní zásobu, na základě vybraných odborných témat rozvíjí a trénuje řečové dovednosti, čtení a poslech s porozuměním zaměřený na témata sociální práce. Kurz se věnuje také revizi komplikovanější gramatiky používané v odborném profesním jazyce
Tento kurz rozvíjí a prohlubuje odbornou slovní zásobu, na základě vybraných odborných témat rozvíjí a trénuje řečové dovednosti, čtení a poslech s porozuměním zaměřený na témata sociální práce. Kurz se věnuje také revizi komplikovanější gramatiky používané v odborném profesním jazyce.
V tomto kurzu studenti rozvíjejí a prohlubují již získané znalosti odborné terminologie. Na tématech z oblasti sociální práce vybraných ve spolupráci s katedrou SP jsou rozvíjeny jejich schopnosti prezentovat, argumentovat, diskutovat.
Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v odborném jazyce. Důraz je kladen na osvojování a rozvoj odborné slovní zásoby a řečových dovedností používaných v oblasti ekonomie. Neméně důležitá je revize komplikovanějších gramatických jevů a jejich aplikace v odborném kontextu.
Cílem předmětu je na řadě specializovaných témat procvičit práci s odborným textem, aktivizovat schopnost překladu, sumarizace a ústního vyjádření k danému tématu, jakožto prohloubení užití odborné terminologie, frazeologie a další. Tyto dovednosti student prokazuje především formou diskuse na odborné téma a prezentace vlastních názorů.
Cílem tohoto předmětu je procvičit a ucelit znalosti v oblasti profesního jazyka v různých rolích a kontextech. Výstupem je potom dovednost věcně i formálně správného pracovního telefonování, stylizování správného a vhodně rozvrženého obchodního dopisu a příprava úspěšné a přesvědčivé prezentace.
Cílem tohoto předmětu je procvičit a ucelit znalosti v oblasti profesního jazyka v různých rolích a kontextech. Výstupem je potom dovednost věcně i formálně správného pracovního telefonování, stylizování správného a vhodně rozvrženého obchodního dopisu a příprava úspěšné a přesvědčivé prezentace.

Cílem tohoto předmětu je osvojení a upevnění odborné slovní zásoby z oblasti podnikové ekonomiky, roz-voj komunikativních kompetencí v ekonomickém kontextu a porozumění odborně zaměřeným textům z této problematiky.

Cílem tohoto předmětu je osvojení a upevnění odborné slovní zásoby z oblasti podnikové ekonomiky, roz-voj komunikativních kompetencí v ekonomickém kontextu a porozumění odborně zaměřeným textům z této problematiky.

Tento kurz připravuje studenty na studium německého odborného jazyka v oblasti sociální práce. Studenti si osvojí odbornou slovní zásobu a gramatiku typickou pro odborný jazyk a rozvíjejí své prezentační schopnosti.
Tento kurz připravuje studenty na studium německého odborného jazyka v oblasti sociální práce. Studenti si osvojí odbornou slovní zásobu a gramatiku typickou pro odborný jazyk a rozvíjejí své prezentační schopnosti.
Kurz v anglickém jazyce představuje přehledově politický systém Velké Británie a USA, srovnává fungování státních institucí v České republice a ve Spojeném království a Spojených státech, mapuje relevantní rozdíly a podobnosti ikriminovaných zemí.