Kurz je určen především pro ty studenty, kteří si zvolili za svůj 1. cizí jazyk ve studiu na FSE UJEP angličtinu, příp. pro všechny ostatní zájemce, kteří začali se studiem jiného než německého jazyka. Cílem kurzu je vybudovat u těchto studentů pevné základy a najít dobrý vztah k němčině.
Cílem kurzu je vývoj komunikativních kompetencí studentů prostřednictvím uvedení dalších a složitějších témat sociální práce. Studenti by měli být schopni rozumět odborných textům, shrnout hlavní myšlenky a diskutovat na vybrané odborné téma.
Tento kurz rozvíjí a prohlubuje odbornou slovní zásobu, frazeologii a gramatiku typickou pro odborný jazyk se zaměřením na sociální práci. Rozvíjeny jsou komunikační dovednosti a schopnost číst a psát odborný text se zřetelem na témata probíraná ve studijním programu Sociální práce.

Cílem tohoto předmětu je procvičit a ucelit znalosti v oblasti profesního jazyka v různých rolích a kontextech. Výstupem je potom dovednost věcně i formálně správného pracovního telefonování, stylizování správného a vhodně rozvrženého obchodního dopisu a příprava úspěšné a přesvědčivé prezentace.

Cílem tohoto předmětu je osvojení a upevnění odborné slovní zásoby z oblasti marketing, financí a ekono-mie, dale rozvoj komunikativních kompetencí v ekonomickém kontextu a porozumění odborně zaměřeným textům z této problematiky.
Tento kurz rozvíjí a prohlubuje odbornou slovní zásobu, frazeologii a gramatiku typickou pro odborný jazyk se zaměřením na sociální práci. Rozvíjeny jsou komunikační dovednosti a schopnost číst a psát odborný text se zřetelem na témata probíraná ve studijním programu Sociální práce.
Cílem tohoto předmětu je osvojení a upevnění odborné slovní zásoby z oblasti marketing, financí a ekono-mie, dale rozvoj komunikativních kompetencí v ekonomickém kontextu a porozumění odborně zaměřeným textům z této problematiky.
V tomto kurzu studenti rozvíjejí a prohlubují již získané znalosti odborné terminologie. Na tématech z oblasti sociální práce vybraných ve spolupráci s katedrou SP jsou rozvíjeny jejich schopnosti prezentovat, argumentovat, diskutovat.
Cílem tohoto prakticky orientovaného předmětu, který vychází z aktuálních potřeb a požadavků zaměstnavatelů na úroveň soft skills u uchazečů o zaměstnání, je rozvoj schopností, které jsou důležité pro uplatnění na trhu práce. Kurz je zaměřen na podporu rozvoje tzv. měkkých dovedností u studentů, zejména komunikačních dovedností, sebeprezentace, týmové spolupráce a empatie. Záměrem je objasnit studentům význam soft skills ve vztahu k jejich budoucímu profesnímu uplatnění, studijnímu i osobnímu životu.
Cílem tohoto prakticky zaměřeného kurzu je získat a zdokonalit znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou a přesvědčivou prezentaci. Hlavním cílem je připravit studenty na obhajobu závěrečné kvalifikační práce, na vystoupení na konferenci, na prezentaci výsledků své práce na odborných seminářích a workshopech. Speciální pozornost bude věnována výstavbě prezentace, tréninku zpětné vazby publika a zvládání trémy.

Cílem tohoto předmětu je procvičit a ucelit znalosti v oblasti profesního jazyka v různých rolích a kontextech. Výstupem je potom dovednost věcně i formálně správného pracovního telefonování, stylizování správného a vhodně rozvrženého obchodního dopisu a příprava úspěšné a přesvědčivé prezentace.

Cílem tohoto předmětu je procvičit a ucelit znalosti v oblasti profesního jazyka v různých rolích a kontextech. Výstupem je potom dovednost věcně i formálně správného pracovního telefonování, stylizování správného a vhodně rozvrženého obchodního dopisu a příprava úspěšné a přesvědčivé prezentace.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybraných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Cílem tohoto předmětu je procvičit a ucelit znalosti v oblasti profesního jazyka v různých rolích a kontextech. Výstupem je potom dovednost věcně i formálně správného pracovního telefonování, stylizování správného a vhodně rozvrženého obchodního dopisu a příprava úspěšné a přesvědčivé prezentace.
Cílem předmětu je na řadě specializovaných témat procvičit práci s odborným textem, aktivizovat schopnost překladu, sumarizace a ústního vyjádření k danému tématu, jakožto prohloubení užití odborné terminologie, frazeologie a další. Tyto dovednosti student prokazuje především formou diskuse na odborné téma a prezentace vlastních názorů.