Studenti si především rozšiřují terminologickou výbavu vztahující se ke studovanému oboru, rozvíjí a prohlubují všeobecné jazykové kompetence, které jsou současně používány při dorozumívání se odbornou angličtinou pro studovaný obor Regionální rozvoj a veřejnou správa.
Studenti si především rozšiřují terminologickou výbavu vztahující se ke studovanému oboru, rozvíjí a prohlubují všeobecné jazykové kompetence, které jsou současně používány při dorozumívání se odbornou angličtinou pro studovaný obor Regionální rozvoj a veřejnou správa.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybraných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybraných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybraných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Cílem kurzu je vývoj komunikativních kompetencí studentů prostřednictvím uvedení dalších a složitějších témat sociální práce. Studenti by měli být schopni rozumět odborných textům, shrnout hlavní myšlenky a diskutovat na vybrané odborné téma.
Cílem kurzu je vývoj komunikativních kompetencí studentů prostřednictvím uvedení dalších a složitějších témat sociální práce. Studenti by měli být schopni rozumět odborných textům, shrnout hlavní myšlenky a diskutovat na vybrané odborné téma.
Cílem kurzu je vývoj komunikativních kompetencí studentů prostřednictvím uvedení dalších a složitějších témat sociální práce. Studenti by měli být schopni rozumět odborných textům, shrnout hlavní myšlenky a diskutovat na vybrané odborné téma.
Výuka vede k osvojování komunikativních dovedností na takové úrovni, aby studenti byli schopni řešit komunikační situace související se studovaným oborem ústně i písemně, domluvit se v cizojazyčném prostředí, porozumět jednodušším odborným textům.
Výuka vede k osvojování komunikativních dovedností na takové úrovni, aby studenti byli schopni řešit komunikační situace související se studovaným oborem ústně i písemně, domluvit se v cizojazyčném prostředí, porozumět jednodušším odborným textům.
Cílem předmětu je na řadě specializovaných témat procvičit práci s odborným textem, aktivizovat schop-nost překladu, sumarizace a ústního vyjádření k danému tématu, jakožto prohloubení užití odborné terminologie, frazeologie a další. Tyto dovednosti student prokazuje především formou vlastní prezentace a vedením diskuse na odborné téma
Studenti si osvojí komunikativní dovednosti z oblasti bankovnictví a financí v anglickém jazyce, rozšíří si odbornou slovní zásobu z oblasti bankovnictví a financí a procvičí se v diskutování o finančních tématech v angličtině.
Kurz zachycuje kulturní dynamiku Velké Británie, se zvláštním zřetelem na historický a institucionální vývoj a mechanismy moci, společenských, historických a kulturních proměn. Důraz je kladen především na měnící se diskurz britského života v kontextu historickém, kulturním i společenském.
Kurz zachycuje kulturní dynamiku Velké Británie a některých bývalých kolonií, se zvláštním zřetelem na institucionální vývoj a mechanismy moci, společenských a kulturních proměn. Důraz je kladen především na měnící se diskurz britského života v kontextu kulturním, společenském, etickém, genderovém, náboženském, právním, politickém a rodinném.
Cílem tohoto předmětu je procvičit a ucelit znalosti v oblasti profesního jazyka v různých rolích a kontextech. Výstupem je potom dovednost věcně i formálně správného pracovního telefonování, stylizování správného a vhodně rozvrženého obchodního dopisu a příprava úspěšné a přesvědčivé prezentace.
Tento volitelný kurz rozvíjí u studentů schopnost konverzace, prezentace a diskuze prostřednictvím komunikace o ožehavých tématech. Současně prezentuje užitečné jazykové struktury a připravuje studenty pro jejich vlastní publikace.