Cílem předmětu je vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií veřejných financí, v širším pojetí i teorií veřejné ekonomie, a moderní praxí veřejných financí v oblastech národního hospodářství i úrovní územně samosprávných celků. Úvodní část kurzu je věnována způsobům zajištění příjmů pro financování lokálních veřejných statků na úrovni krajů i obcí. V jednotlivých tématech kursu jsou dále rozebírány principy fungování a způsoby financování veřejných statků - v odvětvích zdravotnictví, školství, kultura, doprava a obrana. Studenti samostatně během cvičení rozebírají aktuální společenské téma, které hodnotí a diskutují z pohledu dopadů na společnost a veřejné rozpočty. Následně se na základě dat o příjmové a výdajové straně územních rozpočtů učí hodnotit finanční kondici územně samosprávného celku.

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základním instrumentáriem individuální účetní závěrky sestavených podle české obchodněprávních úpravy a nastínit problémy doprovázející analýzu individuální a konsolidované účetní závěrky sestavených podle IAS / IFRS. Důraz je kladen na využitelnost těchto metod pro hodnocení výkonnosti podniku a pro oceňování.

Cílem předmětu je v návaznosti na kurs Základy veřejných financí vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií veřejných financí a v širším pojetí i teorií veřejné ekonomie a moderní praxí veřejných financí v oblastech národního hospodářství. V jednotlivých tématech kursu jsou rozebírány různé postupy financování a probírána a diskutována opatření v odvětvích zdravotnictví, školství, národní obrana, kultura a doprava. Studenti samostatně rozebírají během cvičení jednotlivé výdajové programy a projekty v těchto odvětvích a probírají případové studie, případně vypracovávají projekty. Celý předmět je zaměřen na veřejné finance v České republice.
Cílem předmětu je v návaznosti na kurs Základy veřejných financí vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií veřejných financí a v širším pojetí i teorií veřejné ekonomie a moderní praxí veřejných financí v oblastech národního hospodářství. V jednotlivých tématech kursu jsou rozebírány různé postupy financování a probírána a diskutována opatření v odvětvích zdravotnictví, školství, národní obrana, kultura a doprava. Studenti samostatně rozebírají během cvičení jednotlivé výdajové programy a projekty v těchto odvětvích a probírají případové studie, případně vypracovávají projekty. Celý předmět je zaměřen na veřejné finance v České republice.
Cílem předmětu je v návaznosti na kurs Základy veřejných financí vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií veřejných financí a v širším pojetí i teorií veřejné ekonomie a moderní praxí veřejných financí v oblastech národního hospodářství. V jednotlivých tématech kursu jsou rozebírány různé postupy financování a probírána a diskutována opatření v odvětvích zdravotnictví, školství, národní obrana, kultura a doprava. Studenti samostatně rozebírají během cvičení jednotlivé výdajové programy a projekty v těchto odvětvích a probírají případové studie, případně vypracovávají projekty. Celý předmět je zaměřen na veřejné finance v České republice.
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními otázkami a moderním vedením finančního managementu firmy. Dojde k prohloubení základních znalostí z podnikové ekonomiky a financí. Studenti se seznámí se všemi aspekty hodnotového řízení firmy, budou umět toto řízení hodnotit a kontrolovat za využití generátorů hodnoty, znalostí metod ocenění a metod finanční analýzy.

Cílem předmětu je vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií veřejných financí, v širším pojetí i teorií veřejné ekonomie, a moderní praxí veřejných financí v oblastech národního hospodářství i úrovní územně samosprávných celků. Úvodní část kurzu je věnována způsobům zajištění příjmů pro financování lokálních veřejných statků na úrovni krajů i obcí. V jednotlivých tématech kursu jsou dále rozebírány principy fungování a způsoby financování veřejných statků - v odvětvích zdravotnictví, školství, kultura, doprava a obrana. Studenti samostatně během cvičení rozebírají aktuální společenské téma, které hodnotí a diskutují z pohledu dopadů na společnost a veřejné rozpočty. Následně se na základě dat o příjmové a výdajové straně územních rozpočtů učí hodnotit finanční kondici územně samosprávného celku.

Cílem předmětu je vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií veřejných financí, v širším pojetí i teorií veřejné ekonomie, a moderní praxí veřejných financí v oblastech národního hospodářství i úrovní územně samosprávných celků. Úvodní část kurzu je věnována způsobům zajištění příjmů pro financování lokálních veřejných statků na úrovni krajů i obcí. V jednotlivých tématech kursu jsou dále rozebírány principy fungování a způsoby financování veřejných statků - v odvětvích zdravotnictví, školství, kultura, doprava a obrana. Studenti samostatně během cvičení rozebírají aktuální společenské téma, které hodnotí a diskutují z pohledu dopadů na společnost a veřejné rozpočty. Následně se na základě dat o příjmové a výdajové straně územních rozpočtů učí hodnotit finanční kondici územně samosprávného celku.

Cílem předmětu je vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií a moderní praxí finančního managementu ve veřejném sektoru. Studenti si v rámci přednášek osvojí teoretické poznatky ze základních disciplín finančního managementu, kterými jsou rozpočtové hospodaření, finanční analýza a finanční kontrola. Na cvičeních se studenti vžijí do role finančního manažera a na reálných datech se naučí posuzovat finanční kondici přidělené obce. Využívat budou databázi MONITOR, se kterou se seznámí a naučí se generovat hodnotové sestavy potřebné k vytvoření finanční a majetkové analýzy obcí a krajů.
Cílem předmětu je vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií a moderní praxí finančního managementu ve veřejném sektoru. Studenti si v rámci přednášek osvojí teoretické poznatky ze základních disciplín finančního managementu, kterými jsou rozpočtové hospodaření, finanční analýza a finanční kontrola. Na cvičeních se studenti vžijí do role finančního manažera a na reálných datech se naučí posuzovat finanční kondici přidělené obce. Využívat budou databázi MONITOR, se kterou se seznámí a naučí se generovat hodnotové sestavy potřebné k vytvoření finanční a majetkové analýzy obcí a krajů.
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními otázkami a moderním vedením finančního managementu firmy. Dojde k prohloubení základních znalostí z podnikové ekonomiky a financí. Studenti se seznámí se všemi aspekty hodnotového řízení firmy, budou umět toto řízení hodnotit a kontrolovat za využití generátorů hodnoty, znalostí metod ocenění a metod finanční analýzy.