Cílem předmětu je v návaznosti na kurs Základy veřejných financí vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií veřejných financí a v širším pojetí i teorií veřejné ekonomie a moderní praxí veřejných financí v oblastech národního hospodářství. V jednotlivých tématech kursu jsou rozebírány různé postupy financování a probírána a diskutována opatření v odvětvích zdravotnictví, školství, národní obrana, kultura a doprava. Studenti samostatně rozebírají během cvičení jednotlivé výdajové programy a projekty v těchto odvětvích a probírají případové studie, případně vypracovávají projekty. Celý předmět je zaměřen na veřejné finance v České republice.
Cílem předmětu je v návaznosti na kurs Základy veřejných financí vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií veřejných financí a v širším pojetí i teorií veřejné ekonomie a moderní praxí veřejných financí v oblastech národního hospodářství. V jednotlivých tématech kursu jsou rozebírány různé postupy financování a probírána a diskutována opatření v odvětvích zdravotnictví, školství, národní obrana, kultura a doprava. Studenti samostatně rozebírají během cvičení jednotlivé výdajové programy a projekty v těchto odvětvích a probírají případové studie, případně vypracovávají projekty. Celý předmět je zaměřen na veřejné finance v České republice.
Cílem předmětu je v návaznosti na kurs Základy veřejných financí vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií veřejných financí a v širším pojetí i teorií veřejné ekonomie a moderní praxí veřejných financí v oblastech národního hospodářství. V jednotlivých tématech kursu jsou rozebírány různé postupy financování a probírána a diskutována opatření v odvětvích zdravotnictví, školství, národní obrana, kultura a doprava. Studenti samostatně rozebírají během cvičení jednotlivé výdajové programy a projekty v těchto odvětvích a probírají případové studie, případně vypracovávají projekty. Celý předmět je zaměřen na veřejné finance v České republice.

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základním instrumentáriem individuální účetní závěrky sestavených podle české obchodněprávních úpravy a nastínit problémy doprovázející analýzu individuální a konsolidované účetní závěrky sestavených podle IAS / IFRS. Důraz je kladen na využitelnost těchto metod pro hodnocení výkonnosti podniku a pro oceňování.

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními otázkami a moderním vedením finančního managementu firmy. Dojde k prohloubení základních znalostí z podnikové ekonomiky a financí. Studenti se seznámí se všemi aspekty hodnotového řízení firmy, budou umět toto řízení hodnotit a kontrolovat za využití generátorů hodnoty, znalostí metod ocenění a metod finanční analýzy.
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními otázkami a moderním vedením finančního managementu firmy. Dojde k prohloubení základních znalostí z podnikové ekonomiky a financí. Studenti se seznámí se všemi aspekty hodnotového řízení firmy, budou umět toto řízení hodnotit a kontrolovat za využití generátorů hodnoty, znalostí metod ocenění a metod finanční analýzy.
Cílem předmětu je vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií a moderní praxí finančního managementu ve veřejném sektoru. Studenti si v rámci přednášek osvojí teoretické poznatky ze základních disciplín finančního managementu, kterými jsou rozpočtové hospodaření, finanční analýza a finanční kontrola. Na cvičeních se studenti vžijí do role finančního manažera a na reálných datech se naučí posuzovat finanční kondici přidělené obce. Využívat budou databázi MONITOR, se kterou se seznámí a naučí se generovat hodnotové sestavy potřebné k vytvoření finanční a majetkové analýzy obcí a krajů.
Cílem předmětu je vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií a moderní praxí finančního managementu ve veřejném sektoru. Studenti si v rámci přednášek osvojí teoretické poznatky ze základních disciplín finančního managementu, kterými jsou rozpočtové hospodaření, finanční analýza a finanční kontrola. Na cvičeních se studenti vžijí do role finančního manažera a na reálných datech se naučí posuzovat finanční kondici přidělené obce. Využívat budou databázi MONITOR, se kterou se seznámí a naučí se generovat hodnotové sestavy potřebné k vytvoření finanční a majetkové analýzy obcí a krajů.
Studenti se seznámí se základní problematikou účetnictví, daní a auditu obchodních korporací. Pochopí základní pojmy a typy obchodních korporací, jejich vznik, fungování, zánik a likvidace. Vedle toho se studenti seznámí se základní problematikou ekonomiky a hospodaření obchodních korporací ? se zaměřením na účetnictví, daně a audit. Předmět bude dělen do několika částí. V první části studenti nejprve prostudují teoretická východiska právního postavení obchodních korporací v ČR (po rekodifikaci občanského zákoníku), legislativní rámec účetnictví a daňové souvislosti obchodních korporací. Druhá část je věnována daňové problematice obchodních korporací v systému účetnictví. Ve třetí části studenti poznají vybrané oblasti účetnictví obchodních korporací, jejich vymezení, základní principy fungování a účtování. Pak budou prezentovány další okruhy a jejich vzájemné vazby ? účetní uzávěrka a závěrka obchodních korporací, její sestavení, obsah a následné povinnosti. Poslední část je zaměřena na problematiku auditu účetní závěrky obchodních korporací. Studenti budou konfrontováni s aktuálními otázkami účetní a daňové problematiky obchodních korporací. Získají základní znalosti z účetnictví, daní a auditu obchodních korporací. Pochopí základní otázky a vzájemné vazby a souvislosti z oblasti účetnictví, daní a auditu obchodních korporací. Seznámí se s činností a postupy auditorů. Ve cvičení bude kladen důraz na účtování vybraných oblastí obchodních korporací, znalosti výpočtu daňové povinnosti, splatné a odložené daně ze zisku a další daňové problematiky obchodních korporací.

Cílem předmětu je vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií veřejných financí, v širším pojetí i teorií veřejné ekonomie, a moderní praxí veřejných financí v oblastech národního hospodářství i úrovní územně samosprávných celků. Úvodní část kurzu je věnována způsobům zajištění příjmů pro financování lokálních veřejných statků na úrovni krajů i obcí. V jednotlivých tématech kursu jsou dále rozebírány principy fungování a způsoby financování veřejných statků - v odvětvích zdravotnictví, školství, kultura, doprava a obrana. Studenti samostatně během cvičení rozebírají aktuální společenské téma, které hodnotí a diskutují z pohledu dopadů na společnost a veřejné rozpočty. Následně se na základě dat o příjmové a výdajové straně územních rozpočtů učí hodnotit finanční kondici územně samosprávného celku.

Cílem předmětu je vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií veřejných financí, v širším pojetí i teorií veřejné ekonomie, a moderní praxí veřejných financí v oblastech národního hospodářství i úrovní územně samosprávných celků. Úvodní část kurzu je věnována způsobům zajištění příjmů pro financování lokálních veřejných statků na úrovni krajů i obcí. V jednotlivých tématech kursu jsou dále rozebírány principy fungování a způsoby financování veřejných statků - v odvětvích zdravotnictví, školství, kultura, doprava a obrana. Studenti samostatně během cvičení rozebírají aktuální společenské téma, které hodnotí a diskutují z pohledu dopadů na společnost a veřejné rozpočty. Následně se na základě dat o příjmové a výdajové straně územních rozpočtů učí hodnotit finanční kondici územně samosprávného celku.

Cílem předmětu je vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií veřejných financí, v širším pojetí i teorií veřejné ekonomie, a moderní praxí veřejných financí v oblastech národního hospodářství i úrovní územně samosprávných celků. Úvodní část kurzu je věnována způsobům zajištění příjmů pro financování lokálních veřejných statků na úrovni krajů i obcí. V jednotlivých tématech kursu jsou dále rozebírány principy fungování a způsoby financování veřejných statků - v odvětvích zdravotnictví, školství, kultura, doprava a obrana. Studenti samostatně během cvičení rozebírají aktuální společenské téma, které hodnotí a diskutují z pohledu dopadů na společnost a veřejné rozpočty. Následně se na základě dat o příjmové a výdajové straně územních rozpočtů učí hodnotit finanční kondici územně samosprávného celku.