Cílem je seznámení s tvorbou smluv, jejich obsahem a formou, s jejich významem a praktickým dopadem jednotlivých ustanovení obchodních smluv ve smluvních vztazích a v praxi. Zejména s problematikou podstatných, formálních a praktických náležitostí smluv, s volbou smluvního práva, s podmínkami smluv, s druhy zajištění smluvních závazků a jejich praktickou aplikací, s významem a účelem smlouvy a formulacemi splnění smlouvy. Praktické ukázky jednotlivých typů smluv s možností využití vzorů smluv, upozornění na nejčastější vady obchodních smluv, které jsou častým předmětem soudních sporů. Kurz je ukončen zápočtem (písemný test či seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího). Předpokladem je zkouška ze Základů práva nebo Právo I.
Cílem kurzu je seznámit zájemce s právní úpravou postavení fyzické osoby jako spotřebitele a poskytnout jim ucelený přehled o problematice spotřebitelského práva a ochrany spotřebitele v rámci národní a evropské právní úpravy. Studenti si po absolvování předmětu osvojí mimo jiné znalosti právních jednání spotřebitelů, jakožto slabších smluvních stran, v souvislosti se všeobecnými obchodními podmínkami a v souvislosti s tzv. formulářovými smlouvami, znalosti spojené s vymáháním spotřebitelských práv, ale zároveň i znalosti obsáhlé a stále vznikající judikatury. Předmět je vhodný pro všechny obory studia, podmínkou je absolvování základů práva. Kurz je ukončen zápočtem (písemný test či seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího).
Výuka seznámí studenty s postavením Politologie v kontextuálním zařazení do systému společenských věd s využitím poznatků sociologie, historiografie, politické geografie a dalších disciplín pro pochopení funkcí a forem politického systému. Charakterizováni jsou aktéři politického systému s důrazem na pochopení struk-tury otevřených pluralitních forem demokracie. Modely, teorie a koncepce politických systémů jsou vysvět-leny s využitím komparativního přístupu. Cílem je zprostředkovat znalosti základních pojmů a vztahů z hlediska politické vědy, která studuje politický systém jako vztahovou síť politických aktérů. Dále seznamuje s procesem tvorby politické vůle/moci pro-střednictvím voleb a dalších forem politické soutěže. Umožňuje pochopit systém dělby politické moci s využi-tím prvků kontroly vyvažováním jednotlivých aktérů. Součástí výkladu jsou základy zahraniční politiky České republiky a jejího začlenění do procesu evropské integrace a bezpečnostních struktur

Studenti se zaměří na aktuální problémy české územní samosprávy. Pozornost bude věnována poskytování informací o činnosti obce, volbám a nedokonalostem volebního systému, územnímu plánování, legislativní normotvorbě obcí a jejím limitům, místnímu referendu, odpovědnosti úředních osob a reprezentantů územní samosprávy za jejich rozhodnutí a část kurzu bude věnována přehledu o právní úpravě zadávání veřejných zakázek. Na konci kurzu bude student umět: popsat proces poskytování informací oprávněným subjektům obcí či krajem; orientovat se ve volebním systému do zastupitelstev obcí a krajů, bude mít přehled o legislativní pravomoci obcí a krajů, a bude se orientovat v procesu zadávání veřejných zakázek.

Cílem kurzu je vysvětlení základních pojmů a struktury práva, tvorba a aplikace obecně závazných právních předpisů, ústava a listina základních práv a svobod, aplikace práva státními orgány, správní řízení a základy samosprávy, dále základní pojmy soukromého občanského práva, právní vztahy a ochrana osobnosti, právní úprava smluv a dalších závazků, věcných práv a problematiky náhrady škody. Studenti budou schopni orientovat se v základních právních předpisech a budou schopni aplikovat základní instituty soukromého práva.
Cílem kurzu je vysvětlení základních pojmů a struktury práva, tvorba a aplikace obecně závazných právních předpisů, ústava a listina základních práv a svobod, aplikace práva státními orgány, správní řízení a základy samosprávy, dále základní pojmy soukromého občanského práva, právní vztahy a ochrana osobnosti, právní úprava smluv a dalších závazků, věcných práv a problematiky náhrady škody. Studenti budou schopni orientovat se v základních právních předpisech a budou schopni aplikovat základní instituty soukromého práva.
Cílem kurzu je seznámení studentů se základními pojmy z teorie práva, interpretace a aplikace práva. Předmětem výuky jsou teoretické poznatky o právních normách a právních vztazích, právní odpovědnosti, principech právního státu a ústavního práva, základy správního práva, územní samosprávy a odpovědnosti. Studenti budou seznámeni s právním řádem a teorií práva a budou schopni porozumět základním právním pojmům a institutům a orientovat se v českém právním řádu.
Cílem kurzu je seznámení studentů se základními pojmy z teorie práva, interpretace a aplikace práva. Předmětem výuky jsou teoretické poznatky o právních normách a právních vztazích, právní odpovědnosti, principech právního státu a ústavního práva, základy správního práva, územní samosprávy a odpovědnosti. Studenti budou seznámeni s právním řádem a teorií práva a budou schopni porozumět základním právním pojmům a institutům a orientovat se v českém právním řádu.