Kurz prohlubuje znalosti bankovní soustavy obecně a v České republice zejména (banky centrální, komerční, specializované), a také s bankou jako podnikem v systému této bankovní soustavy, s hospodařením banky, aktivními, pasivními a neutrálními bankovními operacemi. Analyzuje jednotlivé bankovní produkty a nástroje. Uvádí do problematiky operací na finančních a devizových trzích a seznamuje s metodami hodnocení úvěrových rizik, jejich účinností a důsledky. Rozebírá související otázky peněžnictví a soudobého monetarismu. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.
Kurz prohlubuje znalosti bankovní soustavy obecně a v České republice zejména (banky centrální, komerční, specializované), a také s bankou jako podnikem v systému této bankovní soustavy, s hospodařením banky, aktivními, pasivními a neutrálními bankovními operacemi. Analyzuje jednotlivé bankovní produkty a nástroje. Uvádí do problematiky operací na finančních a devizových trzích a seznamuje s metodami hodnocení úvěrových rizik, jejich účinností a důsledky. Rozebírá související otázky peněžnictví a soudobého monetarismu. Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.
Cílem kurzu je seznámit studenty s aktuálním procesem správy daní v České republice, a to jak z pohledu práv a povinností daňového subjektu, tak i z pohledu správce daně. Pohled na základní hmotněprávní předpis je doplněn objasněním procesu tvorby a schvalování daňového zákona, problémy správy daní včetně spolupráce správců v rámci ČR a v mezinárodním rozměru. Kurz předpokládá absolvování předmětu Základy daní a je ukončen zápočtem. Je určen pro studenty od 4. semestru výše.
Cílem kurzu je seznámit studenty s aktuálním procesem správy daní v České republice, a to jak z pohledu práv a povinností daňového subjektu, tak i z pohledu správce daně. Pohled na základní hmotněprávní předpis je doplněn objasněním procesu tvorby a schvalování daňového zákona, problémy správy daní včetně spolupráce správců v rámci ČR a v mezinárodním rozměru. Kurz předpokládá absolvování předmětu Základy daní a je ukončen zápočtem. Je určen pro studenty od 4. semestru výše.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky financí ve veřejném sektoru. Postupně bude věnována pozornost jednotlivým aspektům řešené problematiky, a to finančním trhům, bankovní soustavě, podnikovým financím a investiční politice. Důraz bude kladen i na finanční analýzu jako nástroj finančního řízení a finance územních samospráv, rozpočtové soustavě a veřejným příjmům a výdajům. Absolvováním předmětu získá student základní přehled o problematice financí ve veřejném sektoru.
Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základy a základními pojmy ekonomicko-právního prostředí pro podnikání a hospodaření v ČR (právní formy hospodářských subjektů ve vztahu na právní normy vymezující jejich činnost a daňové a jiné povinnosti vůči státu, formy vlastnictví a jeho aktivace, správy a pronájmu, vztah ke státu, k zaměstnancům, partnerům a dalším osobám) tak, aby byli připraveni orientovat se v problematice financí, účetnictví a daní. V tomto rámci seznamuje studenty s doklady obchodního styku, účetními a daňovými doklady, ap., a s organizací jejich oběhu. Kurz je pro svou specifickou náplň určen pro ty studenty, kteří neprošli středoškolskými ekonomickými a podobnými obory. Je proto určen pro studenty v 1. až 4. semestru bakalářského studia. Kurz je ukončen zápočtem.
Kurz studenty zavede do problematiky investic v pohledu možného zhodnocení úspor domácností. Studenti se seznámí s pravidly investování, prohloubí nutnost chápání toku peněz a investic v čase, pojmu investičního rizika a výnosu. Seznámí se s výhodami a nevýhodami jednotlivých druhů investic, naučí se o investice ve svém portfoliu pečovat. Kurz studenty mimo uvedené též seznámí a naučí jak se chovat a co zvažovat při nákupu nemovitosti financovaného hypotečním úvěrem, jak se zachovat v případě problémů se splácením úvěru (hypotečního a spotřební úvěr). Studenti pochopí a naučí se zvládat daňovou problematiku v případě investic a využití slev na dani v případě hypotečního úvěru či investic do akcií či standardních spořících produktů. Po absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně činit investice do standardních investičních produktů (stavební spoření, penzijní připojištění), do nemovitostí, do cenných kovů a do akcií a dluhopisů. Porozumí daňové problematice investic a slev na dani.
Kurz studenty zavede do problematiky investic v pohledu možného zhodnocení úspor domácností. Studenti se seznámí s pravidly investování, prohloubí nutnost chápání toku peněz a investic v čase, pojmu investičního rizika a výnosu. Seznámí se s výhodami a nevýhodami jednotlivých druhů investic, naučí se o investice ve svém portfoliu pečovat. Kurz studenty mimo uvedené též seznámí a naučí jak se chovat a co zvažovat při nákupu nemovitosti financovaného hypotečním úvěrem, jak se zachovat v případě problémů se splácením úvěru (hypotečního a spotřební úvěr). Studenti pochopí a naučí se zvládat daňovou problematiku v případě investic a využití slev na dani v případě hypotečního úvěru či investic do akcií či standardních spořících produktů. Po absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně činit investice do standardních investičních produktů (stavební spoření, penzijní připojištění), do nemovitostí, do cenných kovů a do akcií a dluhopisů. Porozumí daňové problematice investic a slev na dani.
Kurz studenty zavede do problematiky investic v pohledu možného zhodnocení úspor domácností. Studenti se seznámí s pravidly investování, prohloubí nutnost chápání toku peněz a investic v čase, pojmu investičního rizika a výnosu. Seznámí se s výhodami a nevýhodami jednotlivých druhů investic, naučí se o investice ve svém portfoliu pečovat. Kurz studenty mimo uvedené též seznámí a naučí jak se chovat a co zvažovat při nákupu nemovitosti financovaného hypotečním úvěrem, jak se zachovat v případě problémů se splácením úvěru (hypotečního a spotřební úvěr). Studenti pochopí a naučí se zvládat daňovou problematiku v případě investic a využití slev na dani v případě hypotečního úvěru či investic do akcií či standardních spořících produktů. Po absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně činit investice do standardních investičních produktů (stavební spoření, penzijní připojištění), do nemovitostí, do cenných kovů a do akcií a dluhopisů. Porozumí daňové problematice investic a slev na dani.
Kurz studenty zavede do problematiky investic v pohledu možného zhodnocení úspor domácností. Studenti se seznámí s pravidly investování, prohloubí nutnost chápání toku peněz a investic v čase, pojmu investičního rizika a výnosu. Seznámí se s výhodami a nevýhodami jednotlivých druhů investic, naučí se o investice ve svém portfoliu pečovat. Kurz studenty mimo uvedené též seznámí a naučí jak se chovat a co zvažovat při nákupu nemovitosti financovaného hypotečním úvěrem, jak se zachovat v případě problémů se splácením úvěru (hypotečního a spotřební úvěr). Studenti pochopí a naučí se zvládat daňovou problematiku v případě investic a využití slev na dani v případě hypotečního úvěru či investic do akcií či standardních spořících produktů. Po absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně činit investice do standardních investičních produktů (stavební spoření, penzijní připojištění), do nemovitostí, do cenných kovů a do akcií a dluhopisů. Porozumí daňové problematice investic a slev na dani.
Kurz umožňuje zájemcům porozumět základním účetním operacím v rámci podvojného účetnictví pro podnikatele tak, jak je upravuje platná česká legislativa. Kurz je určen pro studenty 1. a 2. ročníku bakalářského stupně studia, kteří nejsou absolventy ekonomických oborů středních škol. Cílem kurzu je pomoci studentů bez znalostí základů podvojného účetnictví snáze absolvovat povinný předmět Účetnictví (KFU/PUCET), jež je standardně zařazen do zimního semestru druhého ročníku oboru Ekonomika a management.
Student will acquire basic understanding of public projects, will be able to design simple public projects and perform selected types of project evaluations, including the ability to suggest potential ways how to monetize non-market effects of the public projects. Focus will be primarily on investment projects.
Kurz má za úkol seznámit studenty s moderním pojetím podnikových financí. Naučí je stanovovat hodnotu firem a používat metody jejich oceňování. Proniknou do konstrukce diskontních měr, naučí se odhadovat hodnotu firmy dle účelu ocenění a pochopí vazby hodnoty společnosti na hodnotu její akcie. V závěru se studenti seznámí se současnými doporučeními KCP při stanovování hodnoty firem pro účely koupě cenných papírů. Pro podporu praktického aspektu výuky budou do výuky zváni odborníci z praxe. Kurz rozvíjí poznatky kurzu Finanční management. Kurz je uzavřen zápočtem a je určen studentům od 3. semestru.
Kurz má za úkol seznámit studenty s moderním pojetím podnikových financí. Naučí je stanovovat hodnotu firem a používat metody jejich oceňování. Proniknou do konstrukce diskontních měr, naučí se odhadovat hodnotu firmy dle účelu ocenění a pochopí vazby hodnoty společnosti na hodnotu její akcie. V závěru se studenti seznámí se současnými doporučeními KCP při stanovování hodnoty firem pro účely koupě cenných papírů. Pro podporu praktického aspektu výuky budou do výuky zváni odborníci z praxe. Kurz rozvíjí poznatky kurzu Finanční management. Kurz je uzavřen zápočtem a je určen studentům od 3. semestru.
Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů v účetnictví jako logického systému na národní i nadnárodní úrovni a jeho jednotlivých segmentů ve vztahu k financování podniku i organizací veřejné správy a neziskového sektoru a k finančnímu managementu. Vedle získání orientace v teorii a právním rámci poskytuje možnost procvičení získaných znalostí na praktických příkladech a studiích v rámci cvičení. Důraz je kladen na využití výstupů a výkazů jako nástroje řízení a kontroly.
Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů v účetnictví jako logického systému na národní i nadnárodní úrovni a jeho jednotlivých segmentů ve vztahu k financování podniku i organizací veřejné správy a neziskového sektoru a k finančnímu managementu. Vedle získání orientace v teorii a právním rámci poskytuje možnost procvičení získaných znalostí na praktických příkladech a studiích v rámci cvičení. Důraz je kladen na využití výstupů a výkazů jako nástroje řízení a kontroly.