Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti kontraktačního práva. Pozornost bude v obecné části věnována procesu uzavírání smluv a dále základním pojmům jako je předsmluvní odpovědnost, smlouva o smlouvě budoucí, charakteristika obchodních podmínek, postupování pohledávek, zajištění a utvrzení dluhů a formám splnění závazku. V navazující části budou konkrétně rozebírány jednotlivé smluvní typy, a to kupní smlouva, nájem a formy užívání cizí věci, licenční smlouva, příkazní smlouva, zprostředkovatelská smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o dílo, smlouva o úvěru, smlouva o skladování. Po teoretickém výkladu v přednáškách bude v seminářích pracováno s konkrétními smlouva a studenti se budou učit smlouvy tvořit. Závěrečná část bude věnována výkladu k právní úpravy veřejných zakázek, zejména zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Cílem kurzu je seznámit s právní úpravou řešení majetkových poměrů právnických a fyzických, kteří se dostanou do situace tzv. předlužení nebo neschopnosti splácet své závazky vůči věřitelům, a jeho praktickými aspekty pro věřitele i dlužníky. Výklad bude zaměřen na úpravu v novém insolvenčním zákoně, navazujícím na úpravu konkursu a vyrovnání, tedy na jednotlivé případy úpadku, zejména konkursní řízení ("bankroty" společností), postavení insolvenčního správce, dispozice s podnikem a jiným majetkem v majetkové podstatě, alternativním řešení úpadku (reorganizace atd.), oddlužení úpadce ("osobní bankrot"), práva věřitelů, oprávnění soudu a související trestněprávními otázkami důležitými zejména pro postavení jednatelů společností v úpadku či před úpadkem. Kurz je ukončen zápočtem (seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího a písemný test, min. 75 % úspěšnost). Doporučená je zkouška/zápočet ze Základů práva, Práva I. či Soukromého práva. Předmět je vhodný svým obecným zaměřením pro všechny obory a ročníky.
Cílem kurzu je seznámit s právní úpravou řešení majetkových poměrů právnických a fyzických, kteří se dostanou do situace tzv. předlužení nebo neschopnosti splácet své závazky vůči věřitelům, a jeho praktickými aspekty pro věřitele i dlužníky. Výklad bude zaměřen na úpravu v novém insolvenčním zákoně, navazujícím na úpravu konkursu a vyrovnání, tedy na jednotlivé případy úpadku, zejména konkursní řízení ("bankroty" společností), postavení insolvenčního správce, dispozice s podnikem a jiným majetkem v majetkové podstatě, alternativním řešení úpadku (reorganizace atd.), oddlužení úpadce ("osobní bankrot"), práva věřitelů, oprávnění soudu a související trestněprávními otázkami důležitými zejména pro postavení jednatelů společností v úpadku či před úpadkem. Kurz je ukončen zápočtem (seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího a písemný test, min. 75 % úspěšnost). Doporučená je zkouška/zápočet ze Základů práva, Práva I. či Soukromého práva. Předmět je vhodný svým obecným zaměřením pro všechny obory a ročníky.
Kurz je zaměřen na teoretické základy i praktické uplatnění komunikace jako základního nástroje profesního uplatnění. Náplň je koncipována v širších souvislostech mezilidských vztahů s důrazem na prosazení vlastních stanovisek a názorů, při zachování partnerského respektu a schopnosti tolerovat odlišná stanoviska. Studenti se učí uplatnit zásady vyjednávacích technik a postupů, úspěšného dialogu a řešení konfliktních situací na pracovišti.
Kurz je zaměřen na teoretické základy i praktické uplatnění komunikace jako základního nástroje profesního uplatnění. Náplň je koncipována v širších souvislostech mezilidských vztahů s důrazem na prosazení vlastních stanovisek a názorů, při zachování partnerského respektu a schopnosti tolerovat odlišná stanoviska. Studenti se učí uplatnit zásady vyjednávacích technik a postupů, úspěšného dialogu a řešení konfliktních situací na pracovišti.
Kurz je zaměřen na teoretické základy i praktické uplatnění komunikace jako základního nástroje profesního uplatnění. Náplň je koncipována v širších souvislostech mezilidských vztahů s důrazem na prosazení vlastních stanovisek a názorů, při zachování partnerského respektu a schopnosti tolerovat odlišná stanoviska. Studenti se učí uplatnit zásady vyjednávacích technik a postupů, úspěšného dialogu a řešení konfliktních situací na pracovišti.
Kurz je zaměřen na teoretické základy i praktické uplatnění komunikace jako základního nástroje profesního uplatnění. Náplň je koncipována v širších souvislostech mezilidských vztahů s důrazem na prosazení vlastních stanovisek a názorů, při zachování partnerského respektu a schopnosti tolerovat odlišná stanoviska. Studenti se učí uplatnit zásady vyjednávacích technik a postupů, úspěšného dialogu a řešení konfliktních situací na pracovišti.
Cílem kurzu je seznámit s právní úpravou likvidace obchodních společností a jiných právnických osob upravenou v obchodním zákoníku, průběh likvidace, vypořádání pohledávek a dluhů zrušené společnosti, dále postavení likvidátora, otázky zrušení a zániku společností a související otázky dalšího průběhu likvidace s ohledem na stav úpadku, bude-li zjištěn v průběhu likvidace. Kurz je ukončen zápočtem (písemný test či seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího). Poznámka: Předpokladem je zkouška/zápočet ze Základů práva nebo Právo I. (Právo občanské a obchodní doporučeno).
Cílem kurzu je zprostředkování znalostí základů politologie jako moderní společenskovědní discipliny průřezového charakteru zkoumající politické aktivity, ideje a formy uspořádání politických systémů. Vysvětleny budou základní pojmy a vztahy, proces tvorby politické vůle, základy zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Propojení politologie s úzce souvisejícími společenskovědními disciplínami (sociologie, historiografie, politická geografie aj.).
Cílem kurzu je vysvětlení a osvojení základní rysů rodinného práva v ČR, manželství, vztahy rodičů a dětí, náhradní péče o dítě, výživné, sociálně-právní ochrana dětí, vznik a skončení pracovního poměru, druhy pracovněprávních vztahů, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, následky porušování pracovní kázně, odpovědnost za škody vzniklé v pracovním poměru, základy trestního práva a řešení trestných činů mladistvých, základy právní úpravy sociálního zabezpečení a souvisejících mezinárodních smluv. Studenti budou schopni orientovat se v základních právních předpisech rodinného práva a souvisejících norem trestních a mezinárodních a budou schopni aplikovat instituty rodinného práva v soukromém životě i ve vztahu ke státním orgánům.
Cílem kurzu je dát posluchačům celkový přehled o organizaci a činnosti veřejné správy. Seznámí posluchače s teorií správního práva, obecnou a zvláštní částí správního práva, organizací a druhy činnosti veřejné správy, správním právem trestním, kontrolou veřejné správy a odpovědností za nezákonné rozhodnutí.
Cílem kurzu je dát posluchačům celkový přehled o organizaci a činnosti veřejné správy. Seznámí posluchače s teorií správního práva, obecnou a zvláštní částí správního práva, organizací a druhy činnosti veřejné správy, správním právem trestním, kontrolou veřejné správy a odpovědností za nezákonné rozhodnutí.