Stránka: ()   1  2  3
Výběrový kurz projektový management je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti získávání veřejných prostředků. Vzhledem k rozsahu možného čerpání dotací je priortiní pozornost věnována způsobu čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. 

Cílem tohoto e-learningového kurzu je poskytnout studentkám/studentům alternativní zdroj informací k přednáškám a cvičením v oblasti veřejných financí/veřejné ekonomie

Cílem kurzu je seznámit studentky a studenty s dostupnými poznatky v oblasti analýzy zdravotnických systémů v státech OECD. Důraz je kladen jak na teoretické poznakty, tak i jejich aplikaci zejména v poloze využité pro praxi zdravotní politiky na národní i regionální úrovni.

The goal of the course is to give solid teoretical background and practical competences in the field of analysis of health system with the special emphasis to the economics and orgnanizational setting in the OECD coutries. The applications will be highlighted  in the context of the Czech Republic and its regions.

Kurz seznamuje absolventy kurzu "Základy financí" s fenoménem daní, který je nedílnou součástí všech vyspělých ekonomik. Výuka se odvíjí od znalosti  základních pojmů z oblasti daňové techniky, daňového práva a daňové správy. Následuje přehled obecných daňových  informací. Dále kurz pokračuje demonstrací daňové techniky v konstrukci jednotlivých daní daňové soustavy ČR (včetně příspevků na sociální pojištění) na základě aktuálních daňových zákonů. Cílem není znalost daňových zákonů, ale porozumění daňovým pojmům, systémovým aspektům daní a zásadám konstrukce jednotlivých daní tak, aby bylo možné v navazujících praktických kurzech prohlubovat daňové znalosti posluchačů.

Kurz je koncipován jako úvodní kurz k daňové problematice. Seznamuje studenty s českou daňovou soustavou a příjmovou stranou sociálního pojištění. V rámci teoretického základu je vysvětlena daňová terminologie, daňová konstrukce a daňové principy a logika konstrukce jednotlivých daní. Kurz seznamuje s novinkami v oblasti daňové legislativy v ČR v prostředí Evropské unie. Cvičení slouží k demonstraci daňových konstrukcí na příkladech, které vycházejí z reálných situací. Kurz navazuje na Základy financí.


Výběrový kurz Veřejné finance v Evropské unii je věnován následujícím tématům:

  • Strukturální politika EU a její finanční aspekty Regionální politika EU, finanční nástroje regionální politiky
    Koordinace fiskální politiky v EU Daňová politika EU, daňové reformy v členských státech
  • Výdajová politika EU, reformy sociálního zabezpečení v zemích EU
  • Rozpočet EU – příjmy Rozpočet EU – výdaje
  • Strukturální fondy, finanční vztahy k rozpočtu EU, jejich použití
  • Iniciativy Komise EU a jejich finanční aspekty

Elearningový kurz  je
zaměřen na klíčové otázky finančního řízení podniku, tj. na získávání
zdrojů,  financování a hodnocení
firemních investic, na optimální kapitálovou strukturu, na zajišťování podkladů
pro  efektivní průběh finančních
operací rozhodování o nich a kontrole výsledků zvolených a uskutečněných fin. strategií   (krátkodobé i
dlouhodobé). Kurz zcela vychází z moderního pojetí finančního řízení
středních a velkých firem. V jeho rámci se studenti seznámí s dnes preferovaným cílem finančního řízení, nahlédnou do mederní filosofie bohatého světa financí velkých korporací . Seznámí se taktéž s komparativní analýzou
finančních výkazů, analýzou cash flow a rizika s následným výběrem vhodných
variant finančních rozhodnutí.Kurz přináší studentům prvního ročníku bakalářského studia ementární a komplexní pohled do světa financí . Téma zahrnuje tři základní oblasti financí: Peníze a finanční trhy, podnikové finance a veřejné finance. Cvičení jsou orientovana na základy finanční matematiky. Posluchači se v kurzu seznámí se základními finančními pojmy a se strukturou finančních institucí, nahlédnou do způsobů financování firemních aktivit, zjistí, proč jsou lidé nuceni platit daně a k čemu slouží tyto finanční prostředky. V průběhu kurzu se dále setkají s řadou nezbytných finančních technik a naučí se principiálním finančním výpočtům včetně problematiky úroku a časových aspektů peněz. Kurz je základním a nutným předpokladem pro zápis navazujících speciálních finančních kurzů z nabídky FSE.
Stránka: ()   1  2  3