Stránka:  1  2  ()

Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu a řešení procesů a problémů firmy, obce či subjektu státní správy ve vztahu k prostředí, kvalitě a bezpečnosti práce a života. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu.

Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu a řešení procesů a problémů firmy, obce či subjektu státní správy ve vztahu k prostředí, kvalitě a bezpečnosti práce a života. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování a prezentace odborné práce. Studenti se naučí aplikovat základní formální principy zpracování odborných textů a seznámí se s hlavními metodami výzkumu v oblasti společenských věd.
Po absolvování předmětu budou studenti chápat důležitost odborných a vědeckých publikací, ovládat formální i obsahová pravidla zpracování odborného textu a budou znát základní metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Budou umět prezentovat svoji práci.

The subject introduces the marketing conception, principle and modern approach to marketing. The objective is to emphasize its interdisciplinary characteristics and significance of the marketing approach to business management.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování a prezentace odborné práce. Studenti se naučí aplikovat základní formální principy zpracování odborných textů a seznámí se s hlavními metodami výzkumu v oblasti společenských věd.
Po absolvování předmětu budou studenti chápat důležitost odborných a vědeckých publikací, ovládat formální i obsahová pravidla zpracování odborného textu a budou znát základní metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Budou umět prezentovat svoji práci.

Cílem kurzu je studentům představit komplexní problematiku CRM. Pozornost je věnována zejména typologii zákazníků jako uživatelů hodnot, vytváření struktur a procesů zákaznicky orientovaných organizací či řízení a posilování vztahů a to speciálně s hodnotnými zákazníky.

V rámci kurzu se student seznámí s hlavními oblastmi fungování státu a jeho institucí, veřejné ekonomiky a intervencí státu v podobě veřejných politik a regulace.

Po absolvování kurzu bude student znát teoretická východiska fungování státu, veřejné sféry a regulace. Bude  schopen kriticky hodnotit procesy a nástroje veřejného rozhodování o způsobu zabezpečování a financování veřejných statků a regulační intervence.

Aktivně zvládne základní analytické metody hodnocení dopadů veřejných intervencí a  regulace  včetně veřejných výdajových programů. Důraz je kladen na ekonomickou perspektivu analýzy a provázání s hlavními okruhy hospodářské politiky.

Kurz slouží k prohloubení kompetencí v oblasti strategického řízení. Současně je vodítkem pro průběh cvičení.

V rámci kurzu se studenti seznámí s teoretickým kontextem i reálnými procesy a problémy poskytování veřejných statků a služeb. Důraz bude kladen na schopnost aplikovat teoretické poznatky na řešení praktických problémů s poskytováním veřejných služeb ve městech a obcích ČR.

Kurz seznamuje studenty s ekonomickým pohledem na problematiku životního prostředí. Z teoretické oblasti diskutuje postuláty ekonomické teorie a předkládá základní schéma teorie externalit. Kurz je veden k pochopení zdroje konfliktu mezi ekonomikou a ekologií a  nabízí i příklady nekonfliktních aktivit. Ve finanční oblasti jsou blíže prezentovány stimulační a restriktivní metody internalizace a je vysvětlen oceňovací problém a jeho dílčí řešení. Kurz dále seznamuje s aktuální situací v ČR a v EU.

Stránka:  1  2  ()